12. 1. 2015 Informace o investičních akcích města dokončovaných v roce 2015

Žádost:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2015 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2015. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2015-2017. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

                                         -název projekt

                                         -popis projektu

                                         -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

                                         -finanční rozpočet projektu

                                         -plánovaný termín započetí projektu

                                         -předpokládaný termín výběrového řízení,

                                                                                           popř. výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2015, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

 

Způsob podání: e-mailem

 

Odpověď:

Na základě Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2015 schválených Zastupitelstvem města Vysokého Mýta 10. 12. 2014 budou v průběhu rozpočtového provizoria až do schválení řádného rozpočtu města na rok 2015 financovány pouze níže uvedené investiční akce, které jsou spolufinancované dotacemi, nebo dokončované v roce 2015.

 

Botanická zahrada – komunikace

Jedná se o vybudování stezky botanickou zahradou, která bude navazovat na stávající chodník v ulici Vladislavova a bude končit v prostoru stávajícího parkoviště naproti sídla společnosti Vodovody a kanalizace v ulici Čelakovská v délce cca 0,450 km. Budou odstraněny stávající poškozené silniční panely, budou provedeny nové podkladní vrstvy a stezka bude provedena s živičným krytem, úprava si vyžádá vybudování nové opěrné zdi a opravy stávající v části stezky, přeložky inženýrských sítí, kácení několika stromů a zpevnění stávajícího svahu nad řekou v části stezky. Stezka bude sloužit pro pěší a pro bruslení na kolečkových bruslích.

Projektovou dokumentaci vyhotovila firma MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto.

Předpokládané celkové náklady akce 6,87 mil. Kč bez DPH.

Realizaci akce provádí stavební společnost AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Stavební práce na 1. etapě byly zahájeny 03/2014, dokončeny 09/2014.

Stavební práce na 2. etapě plynule navazovaly na 1. etapu. V současné době stavební práce probíhají, předpokládané ukončení 02/2015.

 

Kompostárna

Jedná se o vybudování stavby „na zelené louce“ na jihovýchodním okraji města Vysokého Mýta, lokalitě Dráby. Předmětem záměru je vybudování kompostárny, která je vhodným prvkem doplnění integrovaného systému nakládání s odpady, jenž je ve Vysokém Mýtě zaveden. Účelem kompostárny je zpracování biologicky rozložitelného materiálu řízeným aerobním procesem kompostování v pásových hromadách na volné ploše.

Projektovou dokumentaci vyhotovila firma Bioprofit s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov.

Celková výše nákladů na realizaci stavební části akce byly ve výši 8,67 mil. Kč bez DPH.

Stavební práce byly zahájeny 04/2014, dokončeny 10/2014.

Realizaci akce týkající se stavební části prováděla firma SAPA-LPJ, spol. s r.o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto.

Techniku dodávala firma ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, 779 00 Olomouc v termínu 09/2014. Finanční náklady techniky byly ve výši 1,57 mil. Kč bez DPH.

 

Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová

Jedná se o cyklostezku tvořenou jízdním pruhem o šířce 3,0 m o celkové délce cca 2003 m směrem k obci Hrušová. Část cyklostezky bude vedena po stávajících zpevněných pozemních komunikacích, které budou upraveny. Cyklostezka je vedena v těsné blízkosti lesa, na okraji letiště a napojena před obcí Hrušová na místní komunikaci. Mezi cyklostezkou a letištěm bude vybudován plot v délce 1544 m s výškou oplocení 2 m.

Cyklostezka především umožní bezpečnou dopravu cyklistů do zaměstnání z obce Hrušová a dalších obcí z okolí Vysokého Mýta. V současnosti cyklisté používají silnici I/35, která je extrémně zatížená a cyklistická doprava je po této komunikaci značně nebezpečná.

Akce bude realizována během roku 2015, a to pouze v případě obdržení dotace.

Projektovou dokumentaci vyhotovila firma OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočtová částka akce je ve výši 9,41 mil. Kč bez DPH.

Předpokládaný termín výběru dodavatele 04 – 06/2015.

 

Realizace úspor energií – areál Vraclavská

Předmětem plnění akce je snížení energetické náročnosti stavby tělocvičny a klubu mládeže EMKO, a to na základě hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství, jež je zcela nevyhovující z hlediska současných předpisů. Budou zlepšeny parametry obvodových konstrukcí systémem dodatečného vnějšího zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, bude provedena také výměna oken a vnějších dveří.

Projektovou dokumentaci vypracovala projekční kancelář BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto.

Stavební úpravy bude provádět stavební společnost AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Předpokládané náklady na provedení stavebních úprav jsou ve výši 4,69 mil. Kč bez DPH.

Stavební práce budou zahájeny 03/2015, předpoklad ukončení 08/2015.

 

Regenerace přírodních zahrad mateřských školek

Předmětem projektu je rekonstrukce zahrad mateřských škol MŠ Kamarádi a MŠ Pod Smrkem, včetně sadových úprav. Projekt je zaměřen na vytvoření přírodních zahrad mateřských školek s použitím přírodních materiálů, ekologických řešení a s důrazem na ekologickou výchovu dětí. Jednotlivé herní prvky budou z přírodních materiálů s přírodním vzhledem, dřevěné se zachováním přírodního tvaru, vzhledu i barvy.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma Zahrady pro radost s.r.o., Blešno 12, 503 46 Blešno.

Realizace akce bude zahájena 02/2015, předpokládaný termín dokončení 07/2015.

Náklady akce jsou plánovány ve výši 2,08 mil. Kč bez DPH.

Akci bude realizovat firma DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo.

 

Vysoké Mýto – dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová

Jedná se o zlepšení využití a systému separace sbíraného a tříděného odpadu, dále zajištění zpracování dřevní štěpky pro potřeby kompostování. Součástí dodávky je kontejnerový lis, včetně dvou nádob na papír o objemu 1 100 l, tažený štěpkovač dřevní hmoty a venkovní displej k váze.

Náklady na technologické zařízení jsou předpokládány ve výši 1,10 mil. Kč.

Akce bude realizována během roku 2015, a to pouze v případě obdržení dotace.

Dodání technologického zařízení se předpokládá v případě obdržení dotace uskutečněno v termínu 03 – 06/2015.

Dodávku bude realizovat firma LUX-PTZ s.r.o., Mlýnská 701, 561 64 Jablonné nad Orlicí.

 

Dopravní průzkum a analýza zátěžových proudů Vysokého Mýta

Projekt je zaměřen na zpracování dopravního modelu individuální automobilové dopravy, dopravně-inženýrských analýz, návrhu neinvestičních a investičních opatření pro zlepšení organizace dopravy.

Náklady na realizaci projektu ve výši 0,47 mil Kč bez DPH.

Zahájení projektu 09/2014, předpokládané dokončení 01-02/2015.

Realizaci projektu prování firma Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1.

 

Město Vysoké Mýto dále vydalo Rozhodnutí, ve kterém žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím částečně odmítlo. V současné době nemá město schválený rozpočet na rok 2015, ani investiční plán pro rok 2015 a ani seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí na roku 2015 – 2017. Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí informací, které bude mít povinný subjekt k dispozici až po schválení řádného rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2015, nemůže být žadateli požadovaná informace poskytnuta.

 

 

Vyřizující: Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 11. 2. 2015

Způsob odpovědi: písemně,poštou, Rozhodnutí prostřednictvím datové schránky