12.2.2014 - Žádost o doložení investičních záměrů města na rok 2014

Žádost:

 

Obracím se na Vás s žádostí o doložení připravovaných investičních záměru vašeho města pro rok 2014. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2014-2015. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. Popřípadě mi plně postačí zaslání schváleného rozpočtu města (či odkazu na tento rozpočet)  – a to části investice/investiční výdaje. A dále pokud je možné u těchto akcí doložit i projekční kanceláře, které se na připravovaných akcí podílely či popřípadě již i popis vybraného dodavatele stavby.

 

Způsob podání informace: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Předkladáme Vám Vámi požadované informace:

 

Botanická zahrada – komunikace

Jedná se o vybudování stezky botanickou zahradou, která bude navazovat na stávající chodník v ulici Vladislavova a bude končit v prostoru stávajícího parkoviště naproti sídla společnosti Vodovody a kanalizace v ulici Čelakovská v délce cca 0,450 km. Budou odstraněny stávající poškozené silniční panely, budou provedeny nové podkladní vrstvy a stezka bude provedena s živičným krytem, úprava si vyžádá vybudování nové opěrné zdi a opravy stávající v části stezky, přeložky inženýrských sítí, kácení několika stromů a zpevnění stávajícího svahu nad řekou v části stezky. Stezka bude sloužit pro pěší a pro bruslení na kolečkových bruslích.

Projektová dokumentace je rozdělena na 2. etapy. V současné době je vyhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení a byla podána žádost o vydání stavebního povolení na 1. etapu, která se dotýká realizace části od schodiště z náměstí k ulici Čelakovského, včetně úpravy parkoviště. Projektová dokumentace pro stavební povolení na 2. etapu bude dokončena v 05/2014.

Předpokládaná rozpočtová částka na realizaci 1. etapy akce je do 4,7 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 02/2014 a termín realizace 03-10/2014.

Předpokládaná rozpočtová částka na realizaci 2. etapy akce je do 4,0 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 06/2014 a termín realizace 07-12/2014.

Projektovou dokumentaci vyhotovila firma MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto.

 

Krytý plavecký bazén – modernizace

V září 2013 byla zahájena akce modernizace krytého plaveckého bazénu. Modernizace ve vybavení bazénu se dotýká vyčleněných částí, a to v uvolněném bytě správce bazénu, ve sporadicky využívané posilovně, přistavěném tobogánu s nástupní plochou se schodišťovou šachtou a s dojezdovým bazénem ve stávající posilovně a v místě nevyužívaného schodiště. Tobogán je určen pro celoroční provoz, technologie provozování přímo navazuje na technologii stávajícího bazénu (upravená voda, vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace), je však řešena samostatná úpravna vody pro tobogán včetně AKU jímky v novém suterénu bezprostředně pod dojezdovým žlabem. Wellness je vybavené vířivkou a čtyřmi kabinami a zážitkovými sprchami Technologie je umístěna v suterénu pod tímto prostorem.

Rozpočtové náklady jsou ve výši 23,0 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín dokončení  je 05/2014.

Projektovou dokumentaci vyhotovila firma ing. arch. Jaroslav Menšík –projektová činnost ve stavebnictví, Jiřího z Poděbrad 2587, 530 02 Pardubice.

Realizaci akce provádí firma GENEXT a.s., nám.E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové.

 

Kompostárna

Jedná se o vybudování stavby „na zelené louce“ na jihovýchodním okraji města Vysokého Mýta, lokalitě Dráby. Předmětem záměru je vybudování kompostárny, která je vhodným prvkem doplnění integrovaného systému nakládání s odpady, jenž je ve Vysokém Mýtě zaveden. Účelem kompostárny je zpracování biologicky rozložitelného materiálu řízeným aerobním procesem kompostování v pásových hromadách na volné ploše.

Výše rozpočtových nákladů akce je 13,0 mil. Kč bez DPH.

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 02 – 04/2014 a předpokládaný termín realizace  05 – 12/2014.

Projektovou dokumentaci vyhotovila firma Bioprofit s.r.o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov.

Rekonstrukce ulice Odbojářská

Předmětem rekonstrukce jsou úpravy stávající komunikace a to od křižovatky se silnicí II/357(ulice Generála Svatoně) ke křižovatce s místní komunikací (ulice Prokopa Velikého).  Bude maximálně využito stávajícího zpevnění konstrukce vozovky, která bude rozšířena a zesílena. Dále bude provedena přeložka veřejného osvětlení a náhradou za smýcenou zeleň se předpokládá výsadba obdobných keřů, které musely být skáceny v souvislosti s rekonstrukčními pracemi. Bude skáceno osm vzrostlých thují.

Předpokládané náklady jsou ve výši 6,4 mil. Kč bez DPH. Realizace akce je plánována od 05-12/2014. Výběrové řízení na zhotovitele je předpokládáno v termínu 03-04/2014.

Projektovou dokumentaci vyhotovila firma OPTIMA, spol. s.r.o., Žižkova  738/IV, 566 01 Vysoké Mýto.

Regenerace sídliště U hřbitova

Jedná se o stavební úpravy ulice Brandlova a Palackého zahrnující úpravu komunikací a parkovacích ploch, včetně chodníků. Parkovací plochy budou provedeny ze zámkové dlažby, chodníkové plochy budou upraveny v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Součástí stavební ch úprav bude i provedení živičného krytu z asfaltového betonu na stávajícím hřišti.

Předpokládaný termín realizace 06-12/2014. Předpokládané náklady akce 3,2 mil. Kč bez DPH. Termín výběrového řízení 02-05/2014.

Projektovou dokumentaci vyhotovila firma OPTIMA, spol. s.r.o., Žižkova  738/IV, 566 01 Vysoké Mýto.

 

Muzeum českého karosářství

V roce 2014 budou dokončeny rekonstrukční práce stávajících objektů soudu, vězení a nové přístavby ke stávajícím objektům. Cílem projektu je umístění infocentra, muzea a galerie. Celkové náklady projektu 84 mil. Kč bez DPH.                                                         

Projektovou dokumentaci vyhotovila firma Projektil architekti s.r.o., Božena Stárkové 650/6, 15600 Praha 5 Zbraslav.

Realizaci akce provádí firma BAK stavební společnost a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov.

Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová

Jedná se o cyklostezku tvořenou jízdním pruhem o šířce 3,0 m o celkové délce cca 2962 m směrem k obci Hrušová. Část cyklostezky bude vedena po stávajících zpevněných pozemních komunikacích, které budou upraveny. Mezi cyklostezkou a letištěm bude vybudován plot v délce 1565 m s výškou oplocení 2 m.

Akce bude realizována během roku 2014, předpokládaný termín výběru dodavatele 03 – 05 /2014. Rozpočtová částka akce 13,1 mil. Kč bez DPH.

Projektovou dokumentaci vyhotovila firma Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice.

Bytová výstavba Za Pivovarem

Předmětem realizace akce je řešení technické a dopravní infrastruktury (komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení) v části prostoru v současné době využívaném jako pole, pro plánovanou výstavbu rodinných domů. Vlastní výstavba infrastruktury pro rodinné domy v lokalitě I/9 dle územního plánu je rozdělena do dvou etap.  V 1. etapě je zahrnuta výstavba infrastruktury pro 26 RD v jižní a východní části lokality,  2. etapa obsahuje výstavbu infrastruktury pro 23 RD v severozápadní části lokality.

Dokumentace ke stavebnímu řízení bude dokončena 03/2014, zahájení 1. etapy je předpokládáno ve 4. čtvrtletí 2014, dokončení 2016. 

Celkové náklady vycházející z rozpočtu akce jsou ve výši 63,92 mil. Kč bez DPH, náklady 1. etapy 28,91 mil. Kč bez DPH, náklady 2. etapy 35,01 mil. Kč bez DPH.

Projektovou dokumentaci vyhotovila firma BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 Vysoké Mýto.

Stavební úpravy čp. 92

Stavební úpravy budou realizovány v budově Městského úřadu ve Vysokém Mýtě. Součástí akce je modernizace vstupní části v 1. NP, která bude využívána jako podatelna, k vidimaci a legalizaci dokladů a úředních listin, Czech POINT. Úpravy zahrnují výměnu podlahové krytiny, vytvoření nového podhledu, rozvodů elektroinstalace pro nové uspořádání kanceláří, dále budou demontovány dřevěné obklady a výměna dveří v souvislosti s provedením nových příček, které vychází ze změny dispozičního uspořádání. Souběžně budou probíhat drobné stavební úpravy v celé budově úřadu a to např. nátěry dveří, oprava omítek, rohových lišt apod.

Předpokládané náklady na stavební úpravy jsou 2,8 mil. Kč bez DPH, realizace akce proběhne 02-04/2014.

Projektovou dokumentaci vyhotovila firma Astalon s.r.o., Hůrka 54, 530 02 Pardubice –Bílé předměstí.

Realizaci akce bude provádět firma DUMIT+, Němčice 24, 533 52 Němčice.

Varovný systém města

Cílem projektu je realizace protipovodňových opatření formou vybudování varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému pro včasné varování obyvatel Vysokého Mýta, včetně místních částí. Výběr dodavatele proběhl v roce 2013, cena díla 5,15 mil. Kč bez DPH. Ve 2. čtvrtletí roku 2014 bude provedena vlastní instalace systému.

Projektovou dokumentaci vyhotovila firma Envipartner, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00  Brno-Štýřice.

Realizaci akce bude provádět firma EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí.

 

Informace o investičních akcích města v roce 2014 naleznete dále ve schváleném rozpočtu města na rok 2014 a rozpočtových opatřeních, které jsou veřejně přístupné  na www.vysoke-myto.cz.

 

 

 

Vyřizující: Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 20. 2. 2014

Způsob poskytnutí informace: písemně, e-mailem