13. 11. 2015 Informace k problematice letiště

 

Žádost:

1. Jaká opatření v pracovně právní rovině, přijal starosta vůči pracovníkům úřadu, kteří porušili zákon a tím poškodili, možná v jiných kauzách i dále poškozují dobré jméno úřadu, „vrhají špatné světlo na schopnost pana starosty je řídit a kontrolovat? Obsahuje Vnitřní řád úřadu, vedle práv a povinností i zodpovědnost a související sankce, v jaké kapitole, článku či odstavci?

2. Jaká opatření, v rovině zvyšování kvalifikace pracovníků úřadu, přijal či plánuje přijmout pan starosta v momentě zjištění pochybení pracovníků úřadu z důvodů neznalosti právních norem vázajících se k úřadu?

3. Kdo jmenovitě Smlouvu č. 2021 o výpůjčce pozemků, ze dne 21. 12. 2005 přezkoumal po právní a obsahové stránce a kdo ji doporučil zastupitelům ke schválení? Kteří z tehdejších zastupitelů jmenovitě a na kterém zastupitelstvu s touto Smlouvou souhlasili a schválili ji?

4. Jaká je celková výměra pozemků, jichž se Smlouva č. 2021/2005 v den jejího schválení týkala? Jaká byla obvyklá cena pozemků, v den schválení Smlouvy, jaká je obvyklá cena pozemků dnes?

5. Kdo jmenovitě zodpovídal za přezkoumání dodržování Smlouvy č. 2021/2005 vypůjčitelem před schválením Dodatek č. 1, a kdo jej doporučil zastupitelům ke schválení, když musel vědět, či věděl, že Smlouva je vypůjčitelem trvale porušována?

6. Kdo jmenovitě mezi roky 2005 a 2009 za samosprávu a státní správu povolil na vypůjčeném pozemku č. 4289/15, tedy za trvání Smlouvy, umístění dočasné stavby p. Skřivana a p. Eliáše. Bylo toto rozhodnutí úřadu vyvěšeno na úřední desce a po jakou dobu?

7. Kdo jmenovitě a kdy za trvání Smlouvy za samosprávu a státní správu, vydal povolení ke stavbě p. Skřivana a p. Eliáše na vypůjčeném pozemku č. 4289/93, na parcele číslo 4289/15 o výměře 119 m2. (Dnes objekt č.p.41 a firma GAPA s.r.o.)? Bylo toto rozhodnutí projednáno na zastupitelstvu a kdy? Bylo úřadem vyvěšeno na Úřední desce a po jakou dobu? 

8. Jak se povolující za samosprávu a státní správu vyrovnal s problémem povolení výstavby na trvalém travním porostu, požívajícím způsob ochrany zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území, aniž by požádal stavební úřad o vyjmutí pozemku č. 4289/93, na parcele číslo 4289/15 z této kategorie a jeho převedení do kategorie, výstavbu umožňující? Doložte a konkretizujte účetní operace s převodem pozemku mezi kategoriemi, související?

9. Jak se povolující za samosprávu a státní správu vyrovnal s problémem Leteckého ochranného pásma podle Zákona 49/1997 Sb., ve znění Zákona č.301/2009 Sb., o civilním letectví, když stavbu nad úrovní terénu povoloval? Prosím doložte! Doložte prosím, zda byl, kdy a jakým dokladem úřad informován o změně charakteru letiště Vysoké Mýto, na letiště se statutem národní a mezinárodní! Nebo, kdo jmenovitě a kdy za úřad, pověřil AREOKLUB k jednání, nebo kdo jmenovitě se jednání za úřad účastnil a jaký doklad z jednání vznikl a na úřadě je evidován? 

10. Je pozemek č. 4289/93, na parcele číslo 4289/15 o výměře 119 m2 dosud ve vlastnictví města? V případě, že byl prodán, projednalo zastupitelstvo prodej a na jakém zasedání a kdy? Bylo úmysl pozemek prodat vyvěšen úřadem na Úřední desce a po jakou dobu?  Jaká byla prodejní cena, kdy a pod jakou položkou byl příjem z pozemku zaevidován? V případě, že předmětný pozemek prodán nebyl a je majetkem města, byl úmysl pozemek pronajmout vyvěšen úřadem na Úřední desce a po jakou dobu? Jaká je cena pronájmu a pod jakou položkou je příjem z pozemku zaevidován?

11. Kdo jmenovitě a kdy vydal kolaudační rozhodnutí objektu č.p.41 a objektu firmy GAPA s.r.o., a pod jakým ev. č. je doklad na úřadě uložen? Lze se oprávněně domnívat, že pozemek č. 4289/93, na parcele číslo 4289/15 je v majetku města. Nabízí se otázka, zda v době kolaudace objektů byla tato kolaudace možná, pokud vlastníkem pozemku pod objektem není totožný s vlastníkem objektu?

12. Předseda AREOKLUBU Ing. Vopařil, jako argument proti návrhu zadání změny č.3 Územního plánu Vysoké Mýto (ze dne 18.2.2015, Č.j. 5650 ) v bodě číslo 2 uvádí: “ Realizace změny č.3 ÚP by významně omezila budoucí rozvoj letiště. Rozvoj letiště lze spatřovat v jeho širším využívání pro leteckou činnost. Již nyní je projednáváním této změny blokována žádost soukromého investora o výstavbu výrobní haly pro letadla, „. Kdo jmenovitě kdy a jakým dokladem za úřad, pověřil dle Smlouvy č. 2021/2005 AREOKLUB k jednání s investorem o výstavbě na vypůjčených pozemcích. Kdy a jakým dokumentem byl úřad o zahájení jednání mezi AREOKLUBEM a investorem informován? V případě, že byl účasten jednání, proč úřad nevyvodil důsledky?

13. Kdo jmenovitě kdy a jakým dokladem povolil AREOKLUBU navázat obchodní vztah se společností JMB Aircraft s.r.o. V případě, že nikdo, proč úřad nevyvodil důsledky?

14. Jak se úřad chce vyrovnat s otázkou, kdy, jak, kde, proč kdo jmenovitě konal a připustil tak stávající tav? Jaké důsledky z toho úřad vyvodí? Jak hodlá úřad napravit stávající stav při splnění právních požadavků ČR?

15. Pokud se potvrdí, že kdokoliv, při správě obecního majetku postupoval v rozporu s obecně závaznými pravidly, jak předpokládá úřad postupovat vůči viníkovi či viníkům, v trestně právní rovině za použití zákona 40/2009 Sb., trestní řád, § (220).

 

Způsob podání: písemně, poštou

 

Odpověď:

Ad 1) Starosta postupoval podle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a vnitřní směrnice č. 17/2013 Pracovní řád Městského úřadu Vysoké Mýto.

Směrnice „Vnitřní řád úřadu“ na Městském úřadě Vysoké Mýto neexistuje. Pracovníci městského úřadu se kromě výše uvedených zákonů řídí vnitřní směrnicí č. 17/2013 Pracovní řád Městského úřadu Vysoké Mýto, který upravuje práva a povinnosti pracovníka v souladu s výše uvedenými zákony. Pracovní řád obsahuje v čl. III. Povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Zde jsou uvedeny povinnosti zaměstnanců včetně sankcí.

Ad 2) Zaměstnanci si průběžně prohlubují svoji kvalifikaci na seminářích akreditovaných Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí. V roce 2014 například pochybení bývalého tajemníka JUDr. Pavla Nádvorníka, kdy na pozici sociálního pracovníka OSZ byla přijata pracovnice bez odborné způsobilosti, nebylo starostou Ing. Miloslavem Souškem přijato žádné opatření. Starosta Ing. František Jiraský postupuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Ad 3) Zastupitelstvo města smlouvu neprojednávalo, protože schvalování smluv o výpůjčce je v souladu se zákonem o obcích v kompetenci rady města. Nelze tedy poskytnout informaci, kteří z tehdejších zastupitelů jmenovitě a na kterém zastupitelstvu s touto Smlouvou souhlasili a schválili ji. Dne 29. 11. 2005 ji v souladu se zákonem o obcích projednávala a schválila rada města. Nelze dohledat, kdo ji přezkoumal po právní a obsahové stránce a kdo ji doporučil radním ke schválení, protože to v podkladech k výše uvedenému zasedání rady města není uvedeno. Vzhledem k tomu, že v zápise z jednání rady města není jmenovitě uváděno, jak který radní hlasoval, není požadovaná informace k dispozici a nelze tedy tuto informaci poskytnout.   

Ad 4) Celková výměra pozemků, jichž se Smlouva č. 2021/2005 v den jejího schválení týkala, byla 910 661 m2. Město nemá k dispozici informaci, jaká byla obvyklá cena pozemků (tržní cena) v den schválení Smlouvy a jaká je obvyklá cena pozemků dnes. Obvyklou cenu určuje soudní znalec v oboru cen nemovitých věcí.

Ad 5) Zastupitelstvo města Dodatek č. 1 neprojednávalo, projednávala a schválila jej v souladu se zákonem o obcích rada města. Před schválením Dodatku č. 1 tj. od roku 2005 do roku 2008 byl správcem smlouvy odbor správy majetku a od roku 2008 do roku 2009 odbor stavebního úřadu. 

Ad 6) Umístění stavby „Skladovací hala pro garážování letadla na p. p. č. 4289/114“ vydal odbor stavební úřad. Územní rozhodnutí bylo vyvěšeno 1. 8. až 17. 8. 2011. Územní rozhodnutí vydala úředně oprávněná osoba Miroslav Tomášek, rozhodnutí podepsal Luboš Karmín.  

Umístění dočasné stavby na vypůjčeném pozemku č. 4289/15 p. Skřivana a p. Eliáše schválila rada města dne 5. 4. 2000. V souladu se zákonem o obcích souhlas se stavbou nepodléhá povinnosti vyvěšení na úřední desce. Zda bylo usnesení rady města v této věci vyvěšeno, není známo.

Ad 7) Od počátku byl stavebníkem objektu č. p. 41 na p. č. 4289/93 (původně na části p. č. 4289/15) Miroslav Jonáš.  Rada města vydala dne 26. 11. 1997 souhlas  s pronájmem za účelem výstavby skladu a dne 3. 10. 2001 vydala usnesením č. 519/01 souhlas s rozšířením stavby o objekt trvalého bydlení. Od počátku byl stavebníkem tohoto objektu Miroslav Jonáš.   Není známo, že by rozhodnutí bylo projednáno na zastupitelstvu, protože souhlas se stavbou nepodléhá povinnosti projednání v zastupitelstvu města, v souladu se zákonem o obcích je v rozhodovací kompetenci rady města. V souladu se zákonem o obcích souhlas se stavbou nepodléhá povinnosti vyvěšení na úřední desce. Zda bylo usnesení rady města v této věci vyvěšeno na úřední desce, není známo.

Objekt povoloval a kolaudační rozhodnutí vydal speciální stavební úřad, ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, správní řízení nevedl Městský úřad Vysoké Mýto. Informaci, kdo jmenovitě a kdy vydal povolení ke stavbě, nemá městský úřad k dispozici. Dotazy k povolení objektu směřujte k tomuto subjektu: Úřad pro civilní letectví, Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6.

Ad 8) Pro stavbu budovy byla Městským úřadem Vysoké Mýto adekvátní část pozemku vyňata ze zemědělského půdního fondu. V roce 2003 po zaměření skutečného provedení budovy č. p. 41 vznikla pod budovou nová parcela označená jako parcelní číslo 4289/93. Do roku 2010 se analyticky nerozlišovalo podle kategorií. Od roku 2010, kdy jsou v účetnictví města pozemky vedeny analytickou evidencí dle kategorií, je zmiňovaný pozemek parcelní číslo 4289 o výměře

528 m2  – zastavěná plocha a nádvoří veden v účetnictví v evidenci na účtu 031/64. Každý rok k rozvahovému dni 31. 12. probíhá řádná inventarizace dle operativní evidence. K vaší poslední otázce sdělujeme, že zákon č. 562/1991 Sb. zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů neukládá městu vést podrobné analytické členění.  

Ad 9) Objekt povoloval a kolaudační rozhodnutí vydal speciální stavební úřad, ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, správní řízení nevedl Městský úřad Vysoké Mýto. Dotazy k povolení objektu směřujte k tomuto subjektu: Úřad pro civilní letectví, Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6.

Město Vysoké Mýto ani Městský úřad Vysoké Mýto nemají k dispozici doklad s informující o změně charakteru letiště Vysoké Mýto. Dále sdělujeme, že Město Vysoké Mýto ani Městský úřad Vysoké Mýto nepověřily Aeroklub Vysoké Mýto k žádným jednáním o změně charakteru letiště. Město Vysoké Mýto ani Městský úřad Vysoké Mýto se neúčastnily žádných jednání, z žádných jednání nemají k dispozici žádný doklad. Dotaz ke změně charakteru letiště směřujte k subjektu: Úřad pro civilní letectví, Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6.

Ad 10) Pozemek parc. č.  4289/93 a pozemek parc. č. 4289/15, oba v k. ú. Vysoké Mýto, jsou stejně jako všechny ostatní pozemky v areálu letiště Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta (pozemek parc. č. 4289/15 má výměru 13.469 m2). Pro získávání informací o vlastnictví pozemků doporučujeme volně přístupný portál Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na adrese www.cuzk.cz. Vlastník budovy za užívání pozemku neplatí. Uvedený pozemek je zahrnut ve smlouvě s Aeroklubem.

Ad 11) Objekt povoloval a kolaudační rozhodnutí vydal speciální stavební úřad, ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, správní řízení nevedl Městský úřad Vysoké Mýto. Městský úřad má toto kolaudační rozhodnutí k dispozici pod č. j. 637/OSÚ, doručeno bylo 18. 5 2004 viz příloha. K Vaší poslední otázce sdělujeme, že předmětem kolaudačního řízení není zkoumání vlastnických vztahů. Dotazy k povolení objektu směřujte k tomuto subjektu: Úřad pro civilní letectví, Letiště RUZYNĚ, 160 08 Praha 6.

Ad 12) Město Vysoké Mýto nepověřilo Aeroklub Vysoké Mýto k jednání s investorem (jakýmkoliv), žádný dokument o zahájení jednání mezi Aeroklubem a investorem nemá město k dispozici, žádný zástupce města se žádných jednání neúčastnil. Aeroklub byl pouze vyzván, aby se jako stávající uživatel pozemků vyjádřil k žádosti společnosti JMB Aircraft s. r. o.

Ad 13) O obchodním vztahu mezi Aeroklubem a JMB Aircraft s. r. o. není městu Vysokému Mýtu nic známo. Orgány města nepřijaly žádné usnesení umožňující přenechání pozemků vypůjčených Aeroklubu k dalšímu užívání JMB Aircraft s.r.o. Pokud je Vám známo uzavření takového smluvního vztahu, jehož existence by byla porušením stávající smlouvy mezi městem VM a Aeroklubem, žádáme Vás tímto o jeho sdělení.

Ad 14) Dotaz směřuje na budoucí rozhodnutí městského úřadu. Na tuto otázku nelze předjímat konkrétní odpověď. Obecně lze konstatovat, že bude postupovat podle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, vnitřní směrnice č. 17/2013 Pracovní řád Městského úřadu Vysoké Mýto a v souladu s dalšími platnými zákony.                                                                                                                                                     

Ad 15) Starosta postupuje podle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 3012/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, vnitřní směrnice č. 17/2013 Pracovní řád Městského úřadu Vysoké Mýto a v souladu s dalšími platnými zákony.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková na základě podkladů odborů Městského úřadu Vysoké Mýto

Datum poskytnutí informace: 8. 12. 2015

Způsob odpovědi: písemně, poštou