13. 8. 2015 Informace o dodávce interiéru a multimediální části MČK

Žádost:

Informace týkající se dodavatele interiéru a multimediální části instalace Muzea českého karosářství spol. Design By Hy s. r. o.

1.         Celková nabídková cena za dílo vč. znění nabídky spol. Design By Hy jako celek.

2.         Celková skutečná fakturovaná částka za celou instalaci vč. rozpisu vyúčtování jednotlivých položek, slevy, vícedodávky, ménědodávky.

3.         Potvrzení o úhradě ceny díla spol. Design By Hy s. r. o. (žádost ze dne 13. 8. 2015, zopakovaná v rozšířené žádosti ze dne 17. 8. 2015)

4.         Soupis vad a nedodělků ke dni předání resp. ke dni úhrady díla.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

 

Odpověď:

Ad 1. Celková nabídková cena za dílo činila 3 018 461,72 Kč včetně DPH, nabídka spol. Design By Hy s. r. o. je doložena v příloze odpovědi.

Ad 2. Celková skutečná fakturovaná částka za celou instalaci činí 3 053 982,48 Kč včetně DPH. Faktura včetně rozpisu vyúčtování jednotlivých položek je doložena v příloze (na CD). Dále je v příloze doložena objednávka a faktura za doplňky v ceně 35 520,76 Kč včetně DPH.

Ad 3. V příloze jsou doloženy výpisy z běžného účtu projektu dokladující uhrazení obou faktur.

Ad 4. V příloze je doložen předávací protokol, kde je konstatováno, že dílo bylo předáno v řádné kvalitě bez vad a nedodělků.

Nabídka – Design By Hy.pdf

Faktura SOD.pdf

Objednávka – Design By Hy doplňky.pdf

Faktura na základě objednavky.pdf

Výpisy z běžného účtu – uhrazení faktur.pdf

Předávací protokol – Desing By Hy.pdf

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 26. 8. 2015

Způsob odpovědi: písemně, poštou