13. 9. 2019 Informace o správním řízení a kontrole spisů

Žádost:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o tyto informace.

1. Kdo v letech 2012 až 2014 podepisoval rozhodnutí ve správním řízení v rámci registru vozidel, kdo a jak prováděl kontroly těchto spisů? Zda toto bylo stejné na všech odborech nebo odděleních Vašeho úřadu? 2. Jakým způsobem v letech 2012 až 2014 vedoucí odboru nebo vedoucí oddělení prováděl kontrolu správních spisů, zda kontrola byla prováděna náhodně, nebo byl kontrolován každý správní spis, včetně všech podkladů pro vydání rozhodnutí, nebo jaký byl nastaven systém kontroly správních spisů (například každý třetí, pátý nebo desátý spis atd.)? 3. Jakým způsobem byla kontrola správních spisů zaznamenána (například parafa na spisu, záznam do spisu, nebo jiným způsobem)?

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Ad 1) V roce 2012 podepisoval rozhodnutí ve správním řízení v rámci registru vozidel pověřený referent odboru, kontrolu pak prováděl vedoucí odboru. Od 1. 1. 2013, kdy došlo na městském úřadě k reorganizaci odborů, všechna rozhodnutí ve správním řízení v rámci registru vozidel podepisuje vedoucí odboru. Kontrolu spisů pak též vykonává vedoucí odboru. Na ostatních odborech a odděleních v období let 2012 až 2014 to bylo obdobné. V souladu s platným organizačním řádem podepisoval rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy na svěřeném úseku vedoucí zaměstnanec, v některých případech byl k tomu pověřen tajemníkem úřadu i jiný zaměstnanec. Kontroly spisů vykonával vedoucí zaměstnanec.

Ad 2) Vedoucí odborů a vedoucí oddělení prováděli kontrolu náhodně vybraných spisů, a to včetně podkladů. Systém kontroly správních spisů nebyl nijak nastaven.

Ad 3) V roce 2012 byla kontrola správních spisů v rámci registru vozidel zaznamenána parafou vedoucího odboru na spisu. Od roku 2014 bylo od poznačování parafy na kontrolovaném spisu upuštěno a sepisují se protokoly o kontrole, kde jsou jednotlivé spisy konkrétně uvedeny buď po sp. zn., popřípadě pod registrační značkou vozidla. Na ostatních odborech a útvaru tajemníka byla kontrola správních spisů převážně zaznamenána parafou vedoucího odboru na spisu.  

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 27. 9. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem