14. 4. 2014 Žádost o informace o otevřeném dopise starosta vysokomýtským středním školám

Žádost:

Žádám o poskytnutí informací ohledně otevřeného dopisu předaného starostou města zástupcům vysokomýtských středních škol:

 1. – potvrzení, že se nejedná o podvrh nebo nepovedený pokus o opožděný aprílový žert
 2. – potvrzení, že text vznikl s vědomím starosty Ing. Miloslava Souška a že jím byl podepsán vědomě
 3. – informace o tom, jakým způsobem byl dopis doručen vysokomýtským středním školám a s jakými přílohami
 4. – v textu je uvedeno: „vedení našeho města se smluvně zavázalo, že …“; žádám o poskytnutí zmiňované smlouvy ( případně smluv), informace o tom, kdo a kdy tuto dohodu schválil, z jakého důvodu je tato dohoda „křehká“. Prosím o poskytnutí dokumentů, které tyto informace dokládají
 5. – dále se uvádí, že stávající využití prostor budov převzatých od Pardubického kraje zůstane beze změn; žádám o informace kdo, kdy a na základě jakých podkladů o budoucím využití rozhodl. Prosím o poskytnutí dokumentů, které tyto informace dokládají a žádám rovněž o poskytnutí podkladů pro tato rozhodnutí
 6. – žádám o uvedení jmen zastupitelů, kteří údajně „prosazovali cestu obětování jedné školy na úkor jiné“ a poskytnutí dokumentů, které tyto informace dokládají
 7. – v textu je uvedeno, že petice (její název je opsán chybně) „se snaží vzbudit falešný pozitivní dojem“; prosím o podrobné vysvětlení smyslu tohoto tvrzení
 8. – v textu je uvedeno, že „je třeba se ptát na podstatu a účel“ petice. Dne 28. 3. 2014 jsem poslal všem radním (zastupitelům na vědomí) email, kde uvádím, že jsem připraven vše vysvětlit na jednání rady města, která byla pověřena přípravou usnesení Zastupitelstva. Dosud jsem však neobdržel odpověď. Žádám o informaci, proč se mne, jako autora petice, nikdo z vedení města na „podstatu a účel petice“ dosud nezeptal, když po tom sám pan starosta volá
 9. z čeho pan starosta usuzuje, že mně, jako autorovi petice, „jde zjevně o poškození dohody s Pardubickým krajem a zastavení rozvoje města“?
 10. žádám o podrobné vysvětlení smyslu posledního souvětí otevřeného dopisu
 11. zároveň žádám o informaci, zda podle názoru Odboru právního a majetkového MěÚ Vysoké Mýto „otevřený dopis starosty města Vysokého Mýta“, včetně jeho rozsahu a způsobu doručení, odpovídá dobrým mravům a je v souladu zejména se zákonem 85/1990 Sb., o právu petičním, především s ustanovením § 2 tohoto zákona.

 

 

Způsob podání informace: písemně, poštou

 

Odpověď:

1. Starosta města Ing. Miloslav Soušek potvrzuje pravost Otevřeného dopisu starosty města Vysokého Mýta přiloženého k Vaší žádosti o informace.

2. Otevřený dopis starosty města Vysokého Mýta vytvořil osobně starosta Ing. Miloslav Soušek.

Podle sdělení starosty města Ing. Miloslava Souška předal při osobním jednání zástupcům a studentům vysokomýtských středních škol v kanceláři starosty dne 10. 4. 2014 pouze text petice Za transparentní projednávání investičních akcí ve Vysokém Mýtě bez podepsaných petičních archů. Kromě toho starosta předal další přílohy, jejichž výčet byl uveden v naší odpovědi na Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dne 28. 4. 2014 a které byly doloženy v příloze odpovědi.      

 

3. Otevřený dopis starosty města Vysokého Mýta předal při osobním jednání starosta Ing. Miloslav Soušek zástupcům a studentům vysokomýtských středních škol v kanceláři starosty dne 10. 4. 2014. Spolu s Otevřeným dopisem byly předány usnesení Rady města Vysokého Mýta z 27. 11. 2013, Dohoda o převodu činností, majetku a práv a povinností s předávanými činnostmi souvisejícími, 3 smlouvy o bezúplatném převodu uzavřeném mezi městem Vysokým Mýtem a Pardubickým krajem, dopis ředitele odboru financování územních rozpočtů a programového financování Ministerstva financí ČR Jana Zikla a petici Za transparentní projednávání investičních akcí ve Vysokém Mýtě včetně průvodního dopisu.    

4. V příloze č. 1 – 4 přikládáme 4 smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Vysokým Mýtem a Pardubickým krajem, které dokladují bezúplatné převody majetku z Pardubického kraje na město Vysoké Mýto. Smlouvy byly schváleny Pardubickým krajem a Zastupitelstvem města Vysokého Mýta viz veřejně přístupná usnesení ZM č. 200/13 a 202/13 ze dne 18. 12. 2013 (https://urad.vysoke-myto.cz/usneseni-zastupitelstva/9300-usneseni-zm-c-2013-07-ze-dne-18122013) a usnesení ZM č. 144/13 ze dne 18. 9. 2013 (https://urad.vysoke-myto.cz/usneseni-zastupitelstva/9187-usneseni-zm-c-2013-05-ze-dne-1892013). Smlouvu s Pardubickým krajem na bezúplatný převod nemovitostí – budovy čp. 383, Litomyšlské Předměstí, stavby občanského vybavení, stojící na parc. č. 1222, budovy bez čp/če, stavby občanského vybavení, stojící na parc. č. 1223 a pozemků označených jako parc. č. 1222 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1223 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1224 zahrada, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysokého Mýta schválilo Zastupitelstvo města Vysokého Mýta dne 18. 12. 2014 č. usnesení 201/13 (https://urad.vysoke-myto.cz/usneseni-zastupitelstva/9300-usneseni-zm-c-2013-07-ze-dne-18122013). V současné době je tato smlouva v řízení o udělení souhlasu Ministerstva financí ČR. Dále Zastupitelstvo města Vysokého Mýta schválilo dne 18. 12. 2013 č. usnesení 203/13 Dohodu o převodu činností, majetku a práv a povinností s předávanými činnostmi souvisejícími viz příloha č. 5. Město Vysoké Mýto uzavřelo s Pardubickým krajem smlouvy o bezúplatném převodu, v nichž jsou stanoveny podmínky dalšího využití nemovitostí. V případě porušení smluvního závazku hrozí městu minimálně smluvní pokuta uvedená ve smlouvě. Právní zhodnocení možnosti předčasného ukončení smluvního vztahu v případě tzv. „okamžitého ukončení projektu“ zpracoval JUDr. Libor Poláček, vedoucí odboru právního a majetkového viz příloha č. 6. Toto právní zhodnocení podává odborné vysvětlení, jaké důsledky by porušení smluv mělo pro město Vysoké Mýto.

5. Uzavření smluv předcházela ústní jednání politické reprezentace města a kraje, korespondence a následné projednání bezúplatných převodů a jejich podmínek v orgánech Pardubického kraje a města Vysokého Mýta. V příloze č. 7 dokládáme žádost města o bezúplatný převod souhrnu nemovitostí Pardubického kraje ze dne 10. 6. 2013.

8. Zastupitelstvo města obdrželo 26. března Vaši petici Za transparentní projednávání investičních akcí ve Vysokém Mýtě. Téhož dne Vám bylo na zasedání zastupitelstva umožněno petici přečíst a vysvětlit. Zastupitelstvo město uložilo radě města usnesením č. 59/14 připravit návrh odpovědi s tím, že tento návrh bude předložen zastupitelstvu města na jednání 23. dubna. Rada města byla dne 2. 4. 2014 seznámena s obsahem Vašeho e-mailu a následně hlasovala o Vašem přizvání na jednání Rady města dne 9. 4. 2014 za účelem vysvětlení petice viz zápis z jednání Rady města Vysokého Mýta č. 11/14 ze dne 2. 4. 2014. Návrh usnesení nebyl schválen. Dne 9. dubna doporučila rada města zastupitelstvu města návrh usnesení a zároveň uložila tajemníkovi městského úřadu odborně zpracovat a vyhodnotit body z petice Za transparentní projednávání investičních akcí ve Vysokém Mýtě.

Vzhledem k tomu, že žadatel v bodech 6, 7, 9, 10, 11 obecně žádá o poskytnutí informace v rozsahu názorů a vysvětlení, a nikoli o existující informaci ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, je tímto splněn důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím. Režim zákona o svobodném přístupu k informacím totiž nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. Z ustanovení § 15 odst. 1 výše zmíněného zákona vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

 

S ohledem na výše uvedené rozhodlo město Vysoké Mýto tak, že žádost o poskytnutí informací částečně odmítlo.

 

V odpovědi na Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dne 28. 4. 2014 Vám byly k tomuto Vašemu požadavku poskytnuty písemné dokumenty, které má město z úřední činnosti k dispozici. Naši předchozí informaci doplňujeme o sdělení, že o využití budov č. p. 118 – Litomyšlské Předměstí (areál bývalého Domova mládeže) a č.p.  146 – Litomyšlské Předměstí (bývalá obchodní škola)  rozhodlo Zastupitelstva města Vysokého Mýta 23. 4.2014 zřízením nové příspěvkové organizace, která by měla tyto objekty spravovat. Usnesení zastupitelstva města je veřejně přístupné na internetových stránkách města: https://urad.vysoke-myto.cz/usneseni-zastupitelstva/9441-usneseni-zm-c-2014-05-ze-dne-2342014.

 

Vyřizující: Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 28. 4. 2014, dodatečné informace 19. 5. 2014

Způsob poskytnutí informace: písemně, poštou