14. 7. 2017 Informace o vymáhání daňových nedoplatků

Žádost:

Jakým způsobem vymáháte daňové nedoplatky (například nezaplacené pokuty) – pomocí daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, anebo využíváte služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatky exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád?

Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím daňové exekuce podle daňového řádu, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor Vašeho úřadu nebo o vymáhání požádáte příslušný celní úřad?

Zároveň žádám o informaci, zda v případě, že tak činíte prostřednictvím soudního exekutora podle exekučního řádu, zda máte uzavřenu smlouvu s konkrétním exekutorem, a pokud ano, s jakým, nebo zda vždy využíváte služeb stejného exekutora, a pokud ano, jakého.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem 

 

Odpověď:

Městský úřad Vysoké Mýto postupuje při vymáhání daňových nedoplatků (resp. provádění exekuce na peněžitá plnění) podle § 175 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Vymáhání nedoplatků je činěno prostřednictvím odboru kanceláře starosty – přestupky a pohledávky. Při volbě způsobu vymáhání je správce daně (exekuční správní orgán) povinen postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, tedy dle zásad přiměřenosti a hospodárnosti (§7 odst. 2 daňového řádu).  Město Vysoké Mýto má proto zřízen vlastní odbor k vymáhací činnosti (citovaný shora).

Služeb soudního exekutora, který vymáhá nedoplatky exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, město Vysoké Mýto nevyužívá a nemá tedy ani uzavřenou smlouvu s konkrétním exekutorem. Důvodem pro takový postup je zásada uvedená v § 175 odst. 2 daňového řádu, která říká, že správce daně zvolí způsob vymáhání nedoplatku tak, aby výše nákladů spojených s vymáháním, které bude daňový subjekt povinen uhradit, nebyla ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 19. 7. 2017

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem