15. 3. 2018 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel poštou dne 15. 3. 2017 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o poskytnutí kopie dokumentů o přestupkovém řízení – kopie protokolu o ústním jednání, které městský úřad s obviněným z přestupku uskutečnil, kopie rozhodnutí o přestupku, které městský úřad vydal, nebo jiného rozhodnutí či usnesení, jímž městský úřad řízení ukončil a dále pokud městský úřad zaznamenal výslech obviněného z přestupku na samostatné listině (tj. ne v protokolu o ústním jednání), i o poskytnutí této listiny. Městský úřad Vysoké Mýto jako povinný subjekt odmítl tuto žádost o poskytnutí informace s ohledem na skutečnost, že informace jsou žadatelem požadovány o konkrétním řízení o přestupku, jehož režim podléhá správnímu řádu a přestupkovému zákonu, kdy tyto zákony jednoznačně stanovují práva a povinnosti jednotlivých subjektů v rámci řízení o přestupku. Poskytnutím, byť jen dílčí informace, by mohlo dojít k porušení ochrany osobních údajů a osobnosti fyzické osoby, která byla, na rozdíl od žadatele, účastníkem tohoto řízení o přestupku. V souladu s ust. § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nezbývá, než s odkazem na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů upravující ochranu osobnosti u fyzických osob a dále s odkazem na příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů učinit závěr o nemožnosti poskytnutí informací žadatelem požadovaných. Zájem na ochraně osobnosti účastníka přestupkového řízení zde převládá nad právem na informace a poskytnutím konkrétních údajů z výše citovaného konkrétního (identifikovatelného) řízení o přestupku.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 28. 3. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou