16. 2. 2017 Investiční plán na rok 2017

Žádost:

Prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

U těchto projektů žádáme o:

– název projektu

– stručný popis projektu

– rozpočet projektu v mil. Kč

– plánovaný termín započetí projektu

– předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Rekonstrukce nám. Vaňorného

Projekt řeší rekonstrukcí místních komunikací, komunikací pro pěší včetně výměny inventáře a veřejného osvětlení. Povrch vozovky, pojížděných chodníků i chodníků pouze pro pěší bude z dlažby z přírodního kamene.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové.

Rozpočet 2017 – 20,0 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 04/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 02/2017.

 

Park Za Pivovarem

Projekt řeší vytvoření nového parku jako prostředí pro pobyt a relaxaci v zeleni, i pro částečně aktivní vyžití (dětské hřiště, pobytová louka apod.). Jedná se o desítky let nevyužívané pozemky v areálu bývalého pivovaru, dané území tvoří v současné době neupravená nezpevněná plocha s nahodile rozmístěnými vzrostlými stromy různé kvality.

Zhotovitel projektové dokumentace bude vybrán na základě výsledků soutěže o návrh.

Rozpočet na projekt v r. 2017 – 1,0 mil. Kč. Rozpočet na stavbu – předpoklad schválení 03/2018. Předpokládaný termín zahájení realizace 04/2018. Předpokládaný termín výběrového řízení 09/2017.

 

Revitalizace prostoru mezi ul. Žižkova, Prokopa Vel., Jiráskova a DPS

Projekt řeší dokončení proměny bývalého areálu kasáren na otevřenou část města. Jedná se o specifickou lokalitu vymezenou ulicemi Žižkova, Prokopa Velikého, Jiráskova a areálem Domova pro seniory s řadou pozitiv, ale i nedostatků a příležitostí k řešení. Cílem je najít vhodnou náplň a uspořádání pro prostranství mezi bývalými dragounskými kasárnami a Domovem pro seniory, a dále pak lepší uspořádání prostranství v okolí prodejny Albert.

Zhotovitel projektové dokumentace bude vybrán na základě výsledků architektonicko-urbanistické soutěže.

Rozpočet na projekt v r. 2017 – 2,0 mil. Kč. Rozpočet na stavbu – předpoklad schválení 2019. Předpokládaný termín zahájení realizace 2019. Předpokládaný termín výběrového řízení 2019.

 

Správa školských zařízení a domov mládeže – rekonstrukce kotlů

Projekt řeší výměnu starých plynových kotlů za nové úspornější kondenzační plynové kotle. Součástí projektu jsou související stavební úpravy stávající kotelny.

Projektovou dokumentaci zpracovává firma Ing. Jan Vašata, Slovenského národního povstání 627, 566 01 Vysoké Mýto. Rozpočet 2017 – 1,7 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 07/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 06/2017.

 

Vysokomýtská kulturní o.p.s., Loutková scéna, čp. 72 – stavební úpravy

Projekt řeší vytvoření nových prostor Loutkové scény v prostorách budovy M-klubu, rekonstrukci nevyhovujících WC a vytvoření nových komunikačních tras.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet 2017 – 2,5 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 03/2016. Termín výběrového řízení 02/2017.

 

Městské opevnění – oprava Pražské brány

Předmětem akce je návrh opatření proti zatékání a degradaci zdiva spojovacího mostu a ochozu „malé věže“ Pražské brány ve Vysokém Mýtě.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma Ing. Michael Balík, CSc., Nad Klikovkou 14/1477, 515 00 Praha. Rozpočet 2017  – 1,4 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 09/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 06/2017.

 

Krytý plavecký bazén – rekonstrukce

Projekt řeší stavební úpravy prostor suterénu a přízemí krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě včetně řešení interiéru.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma CODE, spol. s.r.o., Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice.

Rozpočet 2017 – 25 mil. Kč. Předpokládaný termín zahájení 06/2016. Termín výběrového řízení 03/2017.

 

Bytová výstavba Za Pivovarem – infrastruktura

Projekt řeší dopravní a technickou infrastrukturu (komunikace, vodovod, kanalizace, plyn, veřejné osvětlení) v lokalitě využívané jako pole (orná půda) pro plánovanou výstavbu rodinných domů ve dvou etapách. V rámci dopravní infrastruktury je řešeno prodloužení ul. Mánesova a ul. Školní, napojení v severozápadním okraji na ul. Pivovarskou.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto.

Rozpočet na projekt v r. 2017 – 0,55 mil. Kč. Rozpočet na stavbu – předpoklad schválení 09/2017. Předpokládaný termín zahájení 09/2017. Předpokládaný termín výběrového řízení 07/2017.

 

Rozšíření parkoviště na parc. č. 1306/4

Projekt řeší rozšíření parkovacích míst v areálu bývalého Městského stavebního podniku na nevyužité plochy.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto. Rozpočet na stavbu – 2,5 mil. Kč, předpoklad schválení 03/2017. Předpokládaný termín zahájení 04/2017. Termín výběrového řízení 02/2017.

 

Úprava komunikace do areálu společnosti TOMIL s.r.o. a Iveco Czech Republic, a. s.

Projekt řeší nevyhovující šířkové a směrové uspořádání vozovky neumožňující obousměrný provoz vozidel rozšířením komunikace umožňující obousměrný provoz autobusů a nákladních vozidel.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto. Rozpočet na stavbu – 2,0 mil. Kč, předpoklad schválení 03/2017. Předpokládaný termín zahájení 03/2017. Termín výběrového řízení 02/2017.

 

Vysokomýtská kulturní o.p.s., M-klub – stavební úpravy

Projekt řeší rekonstrukci WC v 2. NP, bezbariérové propojení mezi spol. sálem a klubovou scénou.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto. Rozpočet na stavbu – 1,2 mil. Kč, předpoklad schválení 03/2017. Předpokládaný termín zahájení 06/2017. Termín výběrového řízení 05/2017.

 

Regenerace sídliště U hřbitova

Projekt řeší rekonstrukci a rozšíření vozovky a stávajících místních obslužných komunikací, parkovacích míst a chodníků.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto. Rozpočet na stavbu – 10,0 mil. Kč, předpoklad schválení 06/2017. Předpokládaný termín zahájení 09/2017. Termín výběrového řízení 02/2017.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 27. 2. 2017

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky