17. 12. 2023 Informace ke smlouvě o nájmu pozemku mezi městem Vysoké Mýto a společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

Žádost:
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, SJA žádá o poskytnutí následujících informací, které navazují na již poskytnuté informace dle písemností ze dne 31. 8. 2023, č. j. MUVM/056543/2023 a ze dne 4. 9. 2023, č. j. MUVM/062863/2023:

1) Zda bylo při uzavírání nájemní smlouvy č. 164 o nájmu pozemku mezi městem Vysoké Mýto a společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. ve znění dodatků č. 1 a č. 2 postupováno podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, zejména zda byl vypracován a schválen koncesní projekt, zda byla smlouva schválena jako koncesní smlouva dle uvedeného zákona, zda bylo vyžádáno předchozí stanovisko Ministerstva financí a zda bylo vedeno koncesní řízení, popřípadě o poskytnutí všech dokladů s tímto postupem souvisejících;

2) Zda došlo k uzavření dohody podle čl. 3, odstavec druhý uvedené smlouvy č. 164, podle něhož v ceně nájemného nejsou zahrnuty náklady na údržbu a provoz AN (např. zimní údržba, čištění a úklid prostranství) s tím, že toto bude řešeno samostatnou dohodou s Technickými službami Vysoké Mýto, a pokud ano a bude to možné, o poskytnutí této smlouvy;

3) Zda bylo při uzavírání dohody podle předchozího bodu 2), byla-li uzavřena, postupováno podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, zejména zda byl vypracován a schválen koncesní projekt, zda byla smlouva schválena jako koncesní smlouva dle uvedeného zákona, zda bylo vyžádáno předchozí stanovisko Ministerstva financí a zda bylo vedeno koncesní řízení, popřípadě o poskytnutí všech dokladů s tímto postupem souvisejících.

Současně v případě, nebude-li shora uvedené možno poskytnout, SJA žádá o poskytnutí následujících informací:

4) Skartačních protokolů nebo jiných dokladů o zničení dokladů o postupu města Svitavy podle zákona č. 139/2006 Sb. dle předchozích bodů 1) a 3) této žádosti.

Způsob podání: písemně, do datové schránky

Odpověď:
Ad 1) Při uzavírání nájemní smlouvy č. 164 z 19. 12. 2001 o nájmu pozemku mezi městem Vysoké Mýto a společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. ve znění dodatků č. 1 a č. 2 nebylo postupováno podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení.
Ad 2) Smlouva o dílo mezi Technickými službami Vysoké Mýto a ČSAD Ústí, a. s. nad Orlicí účinná od 1. 11. 2002 viz příloha č. 1. Ve smlouvě byly v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 anonymizovány osobní údaje – podpisy.
Ad 3) Při uzavírání smlouvy o dílo mezi Technickými službami Vysoké Mýto a ČSAD Ústí, a. s. nad Orlicí z roku 2002 nebylo postupováno podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení.
Ad 4) Povinný subjekt nemá k dispozici skartační protokoly nebo jiné doklady o zničení dokladů o postupu města Svitavy podle zákona č. 139/2006 Sb. dle předchozích bodů 1) a 3) této žádosti. Pokud jde ve vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o omyl v názvu města a správně mělo jít o město Vysoké Mýto, pak sdělujeme, že město Vysoké Mýto nemá k dispozici skartační protokoly nebo jiné doklady o zničení dokladů o postupu města Vysoké Mýto podle zákona č. 139/2006 Sb. dle předchozích bodů 1) a 3) této žádosti.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 27. 12. 2023
Způsob poskytnutí sdělení: písemně, do datové schránky