17. 8. 2018 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel písemně přes podatelnu dne 17. 8. 2018 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požadoval informace o řešení dopravního napojení stavebního pozemku parc. č. */* v katastrálním území Zádolí přes pozemky parc. č. ***/* a ***/*. Požadoval informaci, zda bude přes tyto pozemky zajištěno dopravní napojení také v zimním období, zda bude tudy zajištěn přístup složek IZS i veškerá dopravní obsluha včetně svozu komunálního odpadu.  

Povinný subjekt informoval, že nedisponuje požadovanou informací, protože není vlastníkem, ani správcem komunikací v katastrálním území Zádolí. Zimní údržba stávající komunikace na pozemcích ***/* a parc. č. ***/* v katastrálním území Zádolí a zajištění veškeré dopravní obsluhy včetně svozu komunálního odpadu je v kompetenci obce Zádolí. Dále povinný subjekt informoval, že v předložené projektové dokumentaci ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. */* v katastrálním území Zádolí je přístup složek IZS uveden z jihozápadní strany po stávajících komunikacích.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 30. 8. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou