18. 5. 2018 Informace ke správním řízením týkajících se stavby „Oprava mostku přes mlýnský potok“

Žádost:

„Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vysoké Mýto vydal dne 21. března 2018 rozhodnutí (č. j. MUVM/10478/2018) k používání stavby „Oprava mostku přes mlýnský potok“ bez kolaudačního rozhodnutí. K tomuto rozhodnutí dospěl uvedený odbor po téměř dvou letech od stavby, a to až na základě mé stížnosti a výzvy KÚ Pardubického kraje. Nabízí se k tomu několik vysvětlení. Odbor není odborně způsobilý a nezná stavební zákon. Nebo stavební zákon zná a nepostupoval podle něj – v tomto případě je možné, že to byl záměr, protože by se to mohlo velmi hodit vedení Města a vedení TS Vysoké Mýto. Ti jsou za dodržování zákona na uvedené stavbě zodpovědní.

  1. Jak je možné, že odbor dopravy a silničního hospodářství „přehlédl“, že stavebník (TS Vysoké Mýto) nedodržel stavební zákon a stavba (viz výše) se asi 1 rok používala bez kolaudačního rozhodnutí?
  2. „Přehlédnutí“ (viz bod 1) považuji za vážnou chybu. Možná to odbor přehlížel i v jiných případech (když se mu to hodilo). Jak Město řešilo nebo řeší tuto chybu s vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, která je jistě za chybu odpovědná. Je její pochybení řešeno např. snížení odměn?
  3. V jaké celkové výši dostala odměny vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství v r. 2017 a prozatím v r. 2018?
  4. Za tuto závažnou chybu jsou jistě spoluzodpovědní i nadřízení vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, tj. tajemník MěU a starosta Města, kteří musí práci vedoucích odborů kontrolovat. Jak bylo nebo je řešeno jejich pochybení? Je jejich pochybení řešeno např. formou snížení odměn?
  5. V jaké celkové výši dostal odměny tajemník MěÚ v r. 2017 a prozatím v r. 2018?
  6. V jaké celkové výši dostal odměny starosta Města v r. 2017 a prozatím v r. 2018?“

 

Způsob podání:písemně, osobně

 

 

Odpověď:

Ad 1) Vzhledem k velikosti správního území PO3 Vysoké Mýto, počtu projednávaných opatření a počtu úředních osob nelze v rámci dozorové činnosti speciálního stavebního úřadu obsáhnout všechny případy. Skutečnost, že stavba byla užívána cca 1 rok bez kolaudačního rozhodnutí byla zjištěna na základě podnětu občana, který byl zdejšímu správnímu orgánu postoupen Krajským úřadem Pardubického kraje dne 16. 1. 2018. Postoupením podnětu zároveň krajský úřad vyzval správní orgán, aby nejdéle do 15. 2. 2018 zahájil v dané věci řízení. Zdejší správní orgán řízení zahájil dne 7. 2. 2018. V průběhu správního řízení bylo dokazováním zjištěno, že skutečně došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a dne 21. 3. 2018 v dané věci vydal rozhodnutí pod č.j.: MUVM/10478/2018 sp. zn.: MUVM/01946/2018/04. Uvedené rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 4. 2018. Z výše uvedeného vyplývá, že postup správního orgánu nelze označit za nečinnost a ani za chybu.   

Ad 2) Záležitost byla projednána s vedoucí odboru dopravy silničního hospodářství, která aktivně zahájila a v krátkém termínu vydaným rozhodnutím ukončila správní řízení o přestupku. Vzhledem k těmto okolnostem není žádný důvod vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství sankcionovat.

Ad 3) Povinný subjekt neposkytl informaci o celkové výši odměn tajemníka MěÚ Vysoké Mýto v r. 2017 a prozatím v r. 2018. V rozsahu neposkytnuté informace vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.  

Ad 4) Vzhledem ke skutečnosti, že obě správní řízení proběhla v naprostém souladu s obecně závaznými předpisy, nebyly žádné důvody pro postih vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství ani tajemníka městského úřadu a starosty města.       

Ad 5) Povinný subjekt neposkytl informaci o celkové výši odměn vedoucí odboru dopravy silničního hospodářství v r. 2017 a prozatím v r. 2018. V rozsahu neposkytnuté informace vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. 

Ad 6) Starosta Ing. František Jiraský dostal v požadovaném období každý měsíc odměnu za výkon funkce starosty ve výši určené v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (s účinností do 31. 12. 2017) a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků (s účinností od 1. 1. 2018). Informace o stanovení odměny za výkon funkce jsou zveřejněné ve výše uvedených nařízeních vlády č. 37/2003 Sb. a č. 318/2017 Sb. Mimořádné odměny starosta Ing. František Jiraský za uvedené období neobdržel. 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 1. 6. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou