19. 9. 2016 Žádost o poskytnutí kopie kompletního správního spisu

Žádost:

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které, žadatel žádal o zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného v jeho věci správním orgánem Městským úřadem Vysoké Mýto, odborem dopravy a silničního hospodářství pod číslem jednacím ***. 

 

Způsob podání: písemně, osobně

 

Odpověď:

Městský úřad Vysoké Mýto jako povinný subjekt odmítl žádost o poskytnutí informace. Žadatel o poskytnutí kompletní kopie spisového materiálu podle InfZ je podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád účastníkem řízení a má tedy podle správního řádu právo seznámit se s celým obsahem spisu (s výjimkou informací podle § 38, odst. 6 správního řádu). Podle § 38, odst. 4 správního řádu je s právem nahlížet do spisu spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Městský úřad Vysoké Mýto považuje žádost o kompletní kopírování správního spisu dle InfZ za žádost o nahlížení do spisu podle správního řádu, který řeší právní úpravy nahlížení do spisu komplexně. Městský úřad Vysoké Mýto informoval žadatele, že ve věci žádosti o kompletní kopii spisového materiálu může zkontaktovat oprávněnou úřední osobu Bc. Kristýnu Šťastnou, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vysoké Mýto a domluvit si termín a další podrobnosti nahlížení do spisu spojeného s právem na pořízení kopie spisu.   

 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 3. 10. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou