2. 7. 2021 Změna územního plánu Vysoké Mýto v obci Knířov

Žádost:

na základě zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informací Vás žádám o poskytnutí následujících informace:

  • zda v obci Knířov v katastrálním území Lhůta u Vysokého Mýta došlo v roce 2021 ke změně územního plánu nebo bylo zahájeno jednání o změně územního plánu
  • zda v obci Knířov v katastrálním území Lhůta u Vysokého Mýta byla za posledních 356 dní předložena žádost o změnu územního plánu a pokud ano jaký je časový předpoklad projednání této žádosti

 

Způsob doručení: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Knířov je místní částí Vysokého Mýta a je tedy součástí řešeného území Územního plánu Vysoké Mýto. Poslední Změna č. 2 územního plánu Vysoké Mýto nabyla účinnosti dne 5. 10. 2015. Do dnešního dne nebylo zahájeno pořizování Změny č. 3 územního plánu Vysoké Mýto.

Na Městský úřad Vysoké Mýto byly podány dvě žádosti o změnu Územního plánu Vysoké Mýto na pozemky v místní části Knířov, katastrální území Lhůta u Vysokého Mýta. Obě byly zastupitelstvu města předloženy k projednání dne 23. 6. 2021. Jedna žádost byla zastupitelstvem města schválena a bude zařazena do Změny č. 3 územního plánu Vysoké Mýto, druhá žádost schválena nebyla. Usnesení zastupitelstva města o žádostech (č. usnesení 96/2021 a č. usnesení 97/2021) jsou veřejně dostupná na webových stránkách města Vysokého Mýta viz https://urad.vysoke-myto.cz/zapisy-a-usneseni-zastupitelstva/12008-usneseni-zm-c-2021-03-ze-dne-23-06-2021 v souhrnu usnesení č. 3/2021 z jednání Zastupitelstva města Vysokého Mýta konaného dne 23. 6. 2021.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 13. 7. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky