20.1.2014 - Žádost o inf. o akci "Vysoké Mýto - revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova"

Žádost:

Žádám Město Vysoké Mýto o poskytnutí informace ohledně akce „Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova“ na pozemku par. č. 1690/1, 1699/11, 4664/2, 4664/90, 4930/2, 4934, 4644/88 v katastrálním území Vysoké Mýto.

Jakým způsobem pokračuje příprava úprav dané lokality? Jak byly zapracovány požadavky občanů a signatářů petice, která kvůli tomuto projektu vznikla? Žádám o zápisy z jednání, kde se o této problematice rozhodovalo. Na základě čeho se bude nebo již zpracovává projektová dokumentace, kde je možné do připravovaných plánů nahlédnout?

 

Způsob podání žádosti: písemně, osobně

 

Odpověď:

Na Vaši žádost Vám sdělujeme následující informace.

 

Ad 1) Na základě rozhodnutí rady města ze dne 4. 12. 2013 č. usnesení 1394/13 zpracovává v současné době dodavatel projektové dokumentace BKN, spol. s r. o. změnu projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Vysoké Mýto – revitalizace bývalého vojenského areálu v ulici Žižkova“.

Ad 2) Na základě připomínek občanů z veřejného slyšení konaného dne 11. 2. 2013 schválila rada města dne 27. 2. 2013 č. usnesení 309/13 následující úpravy projektu „Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova“:

–         snížení počtu parkovacích míst;

–         úprava trasování chodníků;

–         technické oddělení sportovišť od parkovacích ploch;

–         doplnění areálu sportoviště o plochu pro skatepark.

Následně č. usnesením 310/13 uložila vedoucímu odboru investic zapracovat připomínky schválené radou města do dokumentace projektu „Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova“ a předložit upravenou dokumentaci radě města.

Petici občanů projednala rada města dne 30. 1. 2013 a přijala usnesení č. 125/13 a 126/13. Úplné znění usnesení rady města jsou na www.vysoke-myto.cz. O vyřízení petice byl vyrozuměn zmocněnec Ing. arch. Pavel Stříteský.

Ad 3) Další jednání o této problematice se neuskutečnila.

 

Ad 4) viz Ad 1). Po předání projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Vysoké Mýto – revitalizace bývalého vojenského areálu v ulici Žižkova“ bude tato dokumentace k dispozici u vedoucího odboru investic.

 

 

Vyřizující: Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 30. 1. 2014

Způsob poskytnutí informace: písemně, poštou