20.12.2013 - Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2014

Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s.r.o. a její projekt ISTAV, určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2014. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o

– název projektu

– stručný popis projektu

– rozpočet projektu v mil. Kč

– plánovaný termín započetí projektu

– předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

 

Způsob podání žádosti: datová schránka

 

 

Odpověď:

Na vaši žádost vám sdělujeme následující informace.

 

Botanická zahrada – komunikace

Jedná se o vybudování stezky botanickou zahradou, která bude navazovat na stávající chodník v ulici Vladislavova a bude končit v prostoru stávajícího parkoviště naproti sídla společnosti Vodovody a kanalizace v ulici Čelakovská v délce cca 0,450 km. Budou odstraněny stávající poškozené silniční panely, budou provedeny nové podkladní vrstvy a stezka bude provedena s živičným krytem, úprava si vyžádá vybudování nové opěrné zdi a opravy stávající v části stezky, přeložky inženýrských sítí, kácení několika stromů a zpevnění stávajícího svahu nad řekou v části stezky. Stezka bude sloužit pro pěší a pro bruslení na kolečkových bruslích.

Projektová dokumentace je rozdělena na 2. etapy. V současné době je vyhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení a byla podána žádost o vydání stavebního povolení na 1. etapu, která se dotýká realizace části od schodiště z náměstí k ulici Čelakovského, včetně úpravy parkoviště. Projektová dokumentace pro stavební povolení na 2. etapu bude dokončena v 05/2014.

Předpokládaná rozpočtová částka na realizaci 1. etapy akce je do 4,7 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 02/2014 a termín realizace 03-10/2014.

Předpokládaná rozpočtová částka na realizaci 2. etapy akce je do 4,0 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 06/2014 a termín realizace 07-12/2014.

 

Krytý plavecký bazén – modernizace

V září 2013 byla zahájena akce modernizace krytého plaveckého bazénu. Modernizace ve vybavení bazénu se dotýká vyčleněných částí, a to v uvolněném bytě správce bazénu, ve sporadicky využívané posilovně, přistavěném tobogánu s nástupní plochou se schodišťovou šachtou a s dojezdovým bazénem ve stávající posilovně a v místě nevyužívaného schodiště. Tobogán je určen pro celoroční provoz, technologie provozování přímo navazuje na technologii stávajícího bazénu (upravená voda, vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace), je však řešena samostatná úpravna vody pro tobogán včetně AKU jímky v novém suterénu bezprostředně pod dojezdovým žlabem. Wellness je vybavené vířivkou a čtyřmi kabinami a zážitkovými sprchami Technologie je umístěna v suterénu pod tímto prostorem.

Rozpočtové náklady jsou ve výši 23,0 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín dokončení je 05/2014. Dodavatel byl vybrán v roce 2013.

 

Kompostárna

Jedná se o vybudování stavby „na zelené louce“ na jihovýchodním okraji města Vysokého Mýta, lokalitě Dráby. Předmětem záměru je vybudování kompostárny, která je vhodným prvkem doplnění integrovaného systému nakládání s odpady, jenž je ve Vysokém Mýtě zaveden. Účelem kompostárny je zpracování biologicky rozložitelného materiálu řízeným aerobním procesem kompostování v pásových hromadách na volné ploše.

Výše rozpočtových nákladů akce je 13,0 mil. Kč bez DPH.

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 02 – 04/2014 a předpokládaný termín realizace  05 – 12/2014.

 

Rekonstrukce ulice Odbojářská

Předmětem rekonstrukce jsou úpravy stávající komunikace a to od křižovatky se silnicí II/357(ulice Generála Svatoně)  ke křižovatce s místní komunikací (ulice Prokopa Velikého).  Bude maximálně využito stávajícího zpevnění konstrukce vozovky, která bude rozšířena a zesílena. Dále bude provedena přeložka veřejného osvětlení a náhradou za smýcenou zeleň se předpokládá výsadba obdobných keřů, které musely být skáceny v souvislosti s rekonstrukčními pracemi. Bude skáceno osm vzrostlých thují.

Předpokládané náklady jsou ve výši 6,4 mil. Kč bez DPH. Realizace akce je plánována od 05-12/2014. Výběrové řízení na zhotovitele je předpokládáno v termínu 03-04/2014.

 

Regenerace sídliště U hřbitova

Jedná se o stavební úpravy ulice Brandlova a Palackého zahrnující úpravu komunikací a parkovacích ploch, včetně chodníků. Parkovací plochy budou provedeny ze zámkové dlažby, chodníkové plochy budou upraveny v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Součástí stavební ch úprav bude i provedení živičného krytu z asfaltového betonu na stávajícím hřišti.

Předpokládaný termín realizace 06-12/2014. Předpokládané náklady akce 3,2 mil. Kč bez DPH. Termín výběrového řízení 02-05/2014.

 

Muzeum českého karosářství

V roce 2014 budou dokončeny rekonstrukční práce stávajících objektů soudu, vězení a nové přístavby ke stávajícím objektům. Cílem projektu je umístění infocentra, muzea a galerie. Celkové náklady projektu 84 mil. Kč bez DPH.

 

Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová

Jedná se o cyklostezku tvořenou jízdním pruhem o šířce 3,0 m o celkové délce cca 2962 m směrem k obci Hrušová. Část cyklostezky bude vedena po stávajících zpevněných pozemních komunikacích, které budou upraveny. Mezi cyklostezkou a letištěm bude vybudován plot v délce 1565 m s výškou oplocení 2 m.

Akce bude realizována během roku 2014, předpokládaný termín výběru dodavatele 05 – 07 /2014. Rozpočtová částka akce 11 mil. Kč bez DPH.

 

Bytová výstavba Za Pivovarem

Předmětem realizace akce je řešení technické a dopravní infrastruktury (komunikace, vodovod, kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení) v části prostoru v současné době využívaném jako pole, pro plánovanou výstavbu rodinných domů. Vlastní výstavba infrastruktury pro rodinné domy v lokalitě I/9 dle územního plánu je rozdělena do dvou etap.  V 1. etapě je zahrnuta výstavba infrastruktury pro 26 RD v jižní a východní části lokality,  2. etapa obsahuje výstavbu infrastruktury pro 23 RD v severozápadní části lokality.

Dokumentace ke stavebnímu řízení bude dokončena 03/2014, zahájení 1. etapy je předpokládáno ve 4. čtvrtletí 2014, dokončení 2016.

Celkové náklady vycházející z rozpočtu akce jsou ve výši 63,92 mil. Kč bez DPH, náklady 1. etapy 28,91 mil. Kč bez DPH, náklady 2. etapy 35,01 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběru dodavatele 09 – 12 /2014.

 

Stavební úpravy čp. 92

Stavební úpravy budou realizovány v budově Městského úřadu ve Vysokém Mýtě. Součástí akce je modernizace vstupní části v 1. NP, která bude využívána jako podatelna, k vidimaci a legalizaci dokladů a úředních listin, Czech POINT. Úpravy zahrnují výměnu podlahové krytiny, vytvoření nového podhledu, rozvodů elektroinstalace pro nové uspořádání kanceláří, dále budou demontovány dřevěné obklady a výměna dveří v souvislosti s provedením nových příček, které vychází ze změny dispozičního uspořádání. Souběžně budou probíhat drobné stavební úpravy v celé budově úřadu a to např. nátěry dveří, oprava omítek, rohových lišt apod.

Předpokládané náklady na stavební úpravy jsou 2,8 mil. Kč bez DPH, realizace akce proběhne 02-04/2014. Předpokládaný termín výběru dodavatele 01 – 02 /2014.

 

Varovný systém města

Cílem projektu je realizace protipovodňových opatření formou vybudování varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému pro včasné varování obyvatel Vysokého Mýta, včetně místních částí. Výběr dodavatele proběhl v roce 2013, cena díla 5,15 mil. Kč bez DPH. Ve 2. čtvrtletí roku 2014 bude provedena vlastní instalace systému.

 

Informace o investičních akcích města v roce 2014 naleznete dále na www.vysoke-myto.cz v rozpočtu města na rok 2014, vyhlášená výběrová řízení na dodavatele vyvěšujeme rovněž na úřední desce na www.vysoke-myto.cz.

 

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 3. 1. 2014
Způsob poskytnutí informace: datová schránka