21. 1. 2024 Zjištění úlohy orgánů místní samosprávy při zajišťování přípravy občanů k obraně státu

Žádost:
1. Na základě zákona č. 222/1999 sb., o zajišťování obrany České republiky, §7a. odst. j), jaké požadavky na zabezpečení přípravy občanů k obraně státu zasíláte na KÚ?
2. Jakým způsobem se podílíte na organizaci přípravy občanů k obraně státu podle výše uvedeného zákona?
3. Jaké požadavky na zabezpečení přípravy občanů k obraně státu vám zasílají obce ve vašem k.ú., podle §8, odst. f), zákona 222/1999 sb., a jaké obce to jsou?
4. Jaké finanční prostředky jste vynaložili na přípravu občanů k obraně státu v roce 2023?
5. Podle nařízení vlády č. 193/2017 sb., §8, odst. 2), zpracovávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností Plán přípravy občanů k obraně státu. V jakém roce jste naposledy tento plán podle tohoto nařízení zpracovali? Je tento plán utajovaný? Lze si tento plán dohledat na Vašich internetových stránkách? Pokud k tomuto plánu není internetový přístup, žádám o jeho zaslání v elektronické podobě.

Způsob podání: písemně, do datové schránky

Odpověď:

Ad 1) V současné době požadavky na zabezpečení POKOS krajskému úřadu nezasíláme.
Ad 2), V roce 2023 povinný subjekt poskytl součinnost při zajištění školení k problematice přípravy občanů k obraně státu, které pro pedagogické pracovníky ORP Vysoké Mýto uspořádalo Krajské vojenské velitelství Pardubice dne 17. 2. 2023 na Městském úřadu ve Vysokém Mýtě. V současné době se na organizaci POKOS nepodílíme.
Ad 3) V současné době nám obce žádné požadavky na zabezpečení POKOS nezasílají.
Ad 4) V roce 2023 jsme na POKOS nevynaložili žádné finanční prostředky.
Ad 5) Právní předpis č. 193/2017 Sb., je zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tento zákon nemá § 8, odst. 2). Pokud se jedná o právní předpis č. 139/2017 Sb., tj. nařízení vlády o plánování obrany státu, tak vám sdělujeme, že povinný subjekt Plán přípravy občanů k obraně státu nemá zpracovaný, protože MO ČR vydalo pokyn zatím plán nezpracovávat, že následně stanoví jeho rozsah.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 2. 1. 2024
Způsob poskytnutí sdělení: písemně, do datové schránky