21. 5. 2018 Informace k odpovědi starosty na otevřený dopis k Vysokomýtskému zpravodaji

Žádost:

„Obdržel jsem dopis starosty ze dne 14. 5. 2018 (č.j.MUVM/12000/2018) k mému otevřenému dopisu k dodržování tiskového zákona ve Vysokomýtském zpravodaji. Svým dopisem jsem se obrátil na všechny zastupitele města. Z dopisu starosty mi není jasné, zda jde jen o stanovisko starosty, nebo i zastupitelů a dále žádám o tyto informace: 1) Pokud je výše uvedený dopis starosty stanoviskem celého zastupitelstva, žádám o informaci, kteří zastupitelé dopis starosty jmenovitě odsouhlasili. 2) Bylo k mému otevřenému dopisu nějaké jednání zastupitelů? Pokud ano, tak kdy (datum) a kdo byl jmenovitě pozván, kdo se jmenovitě zúčastnil. Pokud je z tohoto jednání zápis, žádám o jeho kopii. 3) V dopise je uvedeno „….. Vás ujišťujeme, že úroveň VM zpravodaje dlouhodobě monitorujeme a to jak v pohledu kvality, tak i vyváženosti obsahu. Jsme přesvědčeni, že tiskový zákon je ve VM zpravodaji dodržován…….“. Žádám, abyste své tvrzení doložili, vzhledem k vašemu monitorování to bude jistě jednoduché. Písemně tedy doložte, že alespoň ve třech vydáních VM zpravodaje z pěti vydání po sobě za roky 2017 a 2018, je zveřejněna opravdová polemika k činnosti samosprávy, nebo městského úřadu, tedy alternativní názory příp. kritika k tomu, co samospráva ve vedení města a městský úřad řešili, řeší a nebo připravují.“

 

Způsob podání:písemně, osobně

 

Odpověď:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace.

Ad 1) Dopis starosty č. j. MUVM/12333/2018 adresovaný žadateli a odeslaný dne 14. 5. 2018 byl dopisem starosty města jako osoby zastupující město Vysoké Mýto navenek. Dopis nebyl stanoviskem Zastupitelstva města Vysokého Mýta.    

Ad 2) Otevřený dopis zastupitelům města k dodržování tiskového zákona ve Vysokomýtském zpravodaji, který byl 6. 4. 2018 doručen městu Vysokému Mýtu a zaevidovaný pod č. j. MUVM/12333/2018, byl dne 17. 4. 2018 vložen na elektronické uložiště podkladů a materiálů pro zastupitele města. Dosud nebyl předmětem žádného jednání zastupitelstva města. Žádný ze zastupitelů města dosud nenavrhnul, aby byl na veřejném zasedání zastupitelstva projednán.

Ad 3) V dopise zmíněné „monitorování“ není prováděno písemnou formou. Povinný subjekt nemá zpracovanou žádnou písemnou analýzu obsahu Vysokomýtského zpravodaje vydaného v letech 2017 a 2018 dosud. Povinný subjekt dále sděluje, že ve smyslu InfZ není povinen vytvářet názor na to, co je, či není ve Vysokomýtském zpravodaji „zveřejněná opravdová polemika k činnosti samosprávy, nebo městského úřadu“. Z výše uvedených důvodů povinný subjekt k tomuto bodu žádosti vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 5. 6. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou