22. 11. 2022 Informace o územním plánu obce Zádolí

Žádost:

1. Žádám o informaci na základě jakého dokumentu mi Městský úřad Vysoké Mýto dne 9.8.2018 (spisová značka: MUVM/23964/2018, číslo jednací: MUVM/27758/2018) sdělil, že dopravní napojení pozemku 5/2 v katastrálním území Zádolí bude řešeno přes pozemky parc.č.353/4 a 347/1 v katastrálním území Zádolí.

2. Sdělte mi laskavě pod jakým číslem jednacím  a pod jakou spisovou značkou je z Vaší strany tento dokument veden.

3. Žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého vyplývá skutečnost, že dopravní napojení pozemku 5/2 v katastrálním území Zádolí bude řešeno přes pozemky parc.č.353/4 a 347/1 v katastrálním území Zádolí. 

4. Žádám o sdělení kdy ( prosím uveďte konkrétní datum) nabyl tento dokument účinnost a zda je předmětný dokument stále platný –  případně uveďte datum změny a důvod  jeho změny.

5. Sdělte mi podrobně na základě jakého správního uvážení (viz předmětné Sdělení ze dne 9.8.2018, spisová značka: MUVM/23964/2018, číslo jednací: MUVM/27758/2018) dospěl Městský úřad Vysoké Mýto k závěru, že  stavbou rodinného domu na pozemku 5/2 v katastrálním území Zádolí nebude dotčena stavba domu č.p. 8 v Zádolí.

6. Žádám o informaci na základě jakého dokumentu mi Městský úřad Vysoké Mýto dne 30.8.2018 (spisová značka MUVM28563/2018/2, číslo jednací: MUVM28563/2018) sdělil, cituji:  „V předložené projektové dokumentaci ke stavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 5/2 v katastrálním území Zádolí  je přístup složek integrovaného záchranného systému uveden z jihozápadní strany po stávajících komunikacích.“

7. Sdělte mi laskavě pod jakým číslem jednacím  a pod jakou spisovou značkou je z Vaší strany tento dokument veden.

8. Žádám o poskytnutí kopie dokumentu, ze kterého vyplývá skutečnost, že je ke stavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 5/2 v katastrálním území Zádolí  uveden přístup složek integrovaného záchranného systému z jihozápadní strany po stávajících komunikacích.

9. Žádám o sdělení kdy ( prosím uveďte konkrétní datum) nabyl tento dokument účinnost a zda je předmětný dokument stále platný – případně uveďte datum změny a důvod  jeho změny.

 

Způsob doručení: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Ad 1) Městský úřad Vysoké Mýto vycházel z platného územního plánu obce Zádolí vydaného dne 23. 4. 2008 zastupitelstvem obce Zádolí s nabytím účinnosti dne 10. 5. 2008. Územní plán uvádí dopravní napojení uvedeného území takto: „plocha Z2 bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 340 a p.p.č. 347/1“.

Ad 2) Územní plán obce Zádolí je Městským úřadem Vysoké Mýto veden pod č. j. 17913/2008/OUP, agendové číslo 29277/2008.

Ad 3) V příloze č. 1 Vám zasíláme kopii hlavního výkresu – zastavěné území územního plánu obce Zádolí s vymezenými plochami a v příloze č. 2 titulní stranu textové části územního plánu obce Zádolí a stranu č. 5, kde je vymezena lokalita SR Z2 včetně dopravního napojení. Kompletní územní plán obce Zádolí je veřejně přístupný na internetových stránkách města Vysokého Mýta https://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/3201-uzemni-plan-zadoli.

Ad 4) Platný územní plán obce Zádolí byl vydán dne 23. 4. 2008 zastupitelstvem obce Zádolí, účinnosti nabyl dne 10. 5. 2008.

Ad 5) Městský úřad Vysoké Mýto vycházel z platného územního plánu obce Zádolí vydaného dne 23. 4. 2008 zastupitelstvem obce Zádolí s nabytím účinnosti dne 10. 5. 2008. Územní plán na str. 5 uvádí dopravní napojení uvedeného území takto: „plocha Z2 bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 340 a p.p.č. 347/1“. 

Ad 6) Městský úřad Vysoké Mýto vycházel z platného územního plánu obce Zádolí vydaného dne 23. 4. 2008 zastupitelstvem obce Zádolí s nabytím účinnosti dne 10. 5. 2008. Územní plán uvádí dopravní napojení uvedené plochy takto: „plocha Z2 bude komunikačně přístupná ze stávající místní komunikace na p.p.č. 340 a p.p.č. 347/1“.

Ad 7) Územní plán obce Zádolí je Městským úřadem Vysoké Mýto veden pod č. j. 17913/2008/OUP, agendové číslo 29277/2008.

Ad 8 viz ad 3) V příloze č. 1 Vám zasíláme kopii hlavního výkresu – zastavěné území územního plánu obce Zádolí s vymezenými plochami a v příloze č. 2 titulní stranu textové části územního plánu obce Zádolí a stranu č. 5, kde je vymezena lokalita SR Z2 včetně dopravního napojení. Kompletní územní plán obce Zádolí je veřejně přístupný na internetových stránkách města Vysokého Mýta https://urad.vysoke-myto.cz/uzemni-plany/3201-uzemni-plan-zadoli.

Ad 9) Platný územní plán obce Zádolí byl vydán dne 23. 4. 2008 zastupitelstvem obce Zádolí, účinnosti nabyl dne 10. 5. 2008.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 6. 12. 2022

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou