22. 2. 2016 Informace k Exekučnímu řádu

Žádost:

„I. Žádám o sdělení vašeho stanoviska ke společenské významnosti ústavní stížnosti spisové značky I.ÚS 2956/15, která je podložena právním rozborem Exekučního řádu a dalšími důkazně podloženými argumenty, na jejichž základech je možné učinit závěry ke komplexním systémovým změnám v exekucích.

II. Žádám o sdělení vašich úkonů a opatření, které učiníte, nebo jste již učinili, pro předejití vzniku krize ústavních mocí. III. Žádám o sdělení, jaké druhy součinnosti poskytujete exekutorům. Rovněž sdělte kolik tato součinnost tvoří finančních nákladů (poměrově k celkovým nákladům, a v částkách) , kolik času zabere úředníkům vyřizování součinnosti a taktéž uveďte počet úředníků, kteří součinnost vyřizují.

IV. Žádám o sdělení vašich postupů a přijatých opatření při řešení oblastí spadajících do působnosti vašeho úřadu ve vztahu k občanům vašeho správního obvodu postižených exekucemi a chudobou. Rovněž sdělte celkové přehledy výdajů za tato opatření a postupy za posledních 10 let v sumarizaci a v členění za jednotlivé položky. (Do souhrnu a členění uveďte i výdaje pro neziskový sektor a jiné organizace, které jsou součástí vašeho rozpočtu za uvedené období.) V. V návaznosti na informace z „Píšeme Ústavnímu soudu: Udělejte pořádek v exekucích“ sdělte, jaké připomínkové návrhy jste učinili k pozměňovacím návrhům zákona č. 120/2001 Sb. Exekuční řád a k souvisejícím předpisům za posledních 10 let, a jak byly tyto návrhy vyřízeny.

VI. Sdělte jaké největší problémy související s exekucemi a chudobou musí váš úřad řešit a vyčíslete celkové výdaje za tato řešení. (Do souhrnu uveďte i výdaje pro neziskový sektor a jiné organizace, které jsou součástí vašeho rozpočtu.) VII. Sdělte celkové příjmy a výdaje, a v položkovém členění, za exekuční řízení, jehož jste účastníky řízení (povinný nebo oprávněný) za posledních 10 let. Z tabulky musí být zřejmé příjmy a výdaje u řízení, kde jste jako povinný, kde jste jako oprávněný, a v členění musí být uvedeny příjmy a výdaje např. i za nákladovou položku právního zastupování z vlastních zdrojů. Tabulka musí obsahovat i příjmy a výdaje vašich organizačních složek a firem, ve kterých máte podíl. Ve zvláštním sloupci uvádějte celkové výše dluhu a pohledávek a spočítejte procentuální úspěšnost vymáhání.“

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď: 

Ad III) Město Vysoké Mýto v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) ve znění pozdějších předpisů poskytuje součinnost exekutorům tím, že na požádání zveřejňuje zaslané exekuční vyhlášky na své úřední desce. Na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě se na součinnosti s exekutory podílí 1 úředník.

Ad VII) Dovolujeme si Vám sdělit, že Městský úřad Vysoké Mýto nemá právní subjektivitu, tedy nemůže být ani účastníkem řízení, a tím je vždy město Vysoké Mýto jako takové zastoupené v souladu se zákonem konkrétní oprávněnou osobou. V souladu s příslušnými zákony a vnitřními předpisy, s odkazem na lhůty pro vymáhání a skartační lhůty v nich obsažené, je možné poskytnout informace o exekučních řízeních v rozsahu uvedeném v příloze, kde je město Vysoké Mýto v pozici oprávněného. Tabulka zahrnuje pouze exekuční řízení dle exekučního řádu nařízená nejpozději do roku 2012 a vedená soudy či soudními exekutory, ve kterých vystupuje město Vysoké Mýto v pozici oprávněného. S nástupem koncentrovaného vymáhání pohledávek již nadále byly správcem daně u pohledávek řídících se daňovým řádem zásadně nařizovány daňové exekuce dle daňového řádu. Služby exekutorů nebyly a nejsou s ohledem na možnosti poskytnuté daňovým řádem pro efektivní a hospodárné vymáhání daňových pohledávek využívány.  Město Vysoké Mýto nebylo v posledních 10 letech povinným účastníkem řízení.

Zbývající část žádosti o poskytnutí informace povinný subjekt odmítl. Podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k informacím reálně existujícím. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Příloha:

Město Vysoké Mýto v pozici oprávněného – exekuční řízení dle Exekučního řádu do roku 2012213.11 KB 

 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 18. 3. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky