22. 2. 2022 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“)

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 22. 2. 2022 písemnou osobně na podatelnu doručenou žádost o poskytnutí informace dle InfZ, ve které žadatel požádal o stavební povolení na areál pro výrobu kameniva. Povinný subjekt požadovanou informaci poskytl v anonymizované podobě. Současně vydal rozhodnutí podle InfZ, kterým žádost o poskytnutí informace podle InfZ částečně odmítl, a to v rozsahu osobních údajů obsažených v požadované informaci (datum narození a adresu bydliště účastníků řízení a podpis oprávněné úřední osoby).

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 9. 3. 2022

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, převzato osobně