22. 3. 2018 Informace o správním řízení

 

Žádost:

KÚ Pardubického kraje zaslal MÚ Vysoké Mýto, odboru dopravy a sil. hosp. dopisem ze dne 15. 1. 2018 výzvu, aby zahájil do 15. 2. 2018 správní řízení ve věci správního deliktu podle § 180 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, kterého se dopustil stavebník TS Vysoké Mýto tím, že užíval stavbu Oprava mostku přes Mlýnský potok bez kolaudačního souhlasu. Žádám o veškeré informace o správním řízení dle výše uvedené výzvy KÚ Pardubického kraje. Zejména žádám o sdělení, zda již bylo se stavebníkem zahájeno správní řízení, jak požaduje výzva.

 

Způsob podání žádosti: písemně, osobně přes podatelnu

 

Odpověď:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace:

1) Dne 7. 2. 2018 bylo ve výše uvedené věci zahájeno správní řízení a nařízeno ústní projednání.

2) Dne 28. 2. 2018 proběhlo nařízené ústní jednání.

3) Dne 21. 3. 2018 bylo ve výše uvedené věci vydáno rozhodnutí, ve kterém byla obviněná právnická osoba Technické služby Vysoké Mýto shledána vinnou ze spáchání přestupku dle § 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona. Řízení dosud nebylo pravomocně skončeno. Lze očekávat, že rozhodnutí nabude právní moci dne 7. 4. 2018.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 4. 4. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou