22. 5. 2015 Seznam stavebních projektů plánovaných městem v roce 2015

Žádost:

Prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o:

– název projektu

– stručný popis projektu

– rozpočet projektu v mil. Kč

– plánovaný termín započetí projektu

– předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

 

Způsob podání: písemně, prostřednictvím datové schránky

 

Odpověď:

Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová

Jedná se o část cyklostezky, která po dokončení spojí bezpečně města Litomyšl a Vysoké Mýto. Na tuto cyklostezku byla zpracovaná studie (2010) a úseky od Litomyšle do osady Nová sídla jsou již vybudované, nebo se v současnosti realizují.  Součástí tohoto projektu je úsek Vysoké Mýto – Hrušová staničení 0,923-2,926 km tedy 2003 m. Navržená trasa navazuje na stávající místní komunikaci vedoucí z Vysokého Mýta k letišti. Cyklostezka je vedena v těsné blízkosti lesa, na okraji letiště a napojena před obcí Hrušová na místní komunikaci. Využívá především pozemků, které původně sloužily jako polní cesty, k záboru zemědělské půdy nedochází. Cyklostezka umožní především bezpečnou dopravu cyklistů do zaměstnání z obce Hrušová a dalších obcí z okolí do Vysokého Mýta. Pro tuto akci je schválen příspěvek na dotaci SFDI ve výši 7 971 000 Kč. Rozpočet 2015 9,5 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení 08/2015. Předpokládaný termín výběrového řízení 06/2015.

 

 

MŠ Lidická – vzduchotechnika kuchyně

Pro zajištění rovnotlakého větrání kuchyně je uvažováno s instalací podstropní rekuperační jednotky, která zajistí odvod znehodnoceného vzduchu do venkovního prostředí a přívod čerstvého upraveného (filtrace, ohřev) vzduchu. Jednotka bude umístěna pod stropem v přilehlém prostoru, aby svým hlukem neobtěžovala obsluhu kuchyně. Jednotka bude vybavena radiálními ventilátory, deskovým rekuperátorem s minimální účinností 80%, filtrací vzduchu a elektrickým popř. teplovodním ohřevem. Vzduchový výkon jednotky je odhadován na cca 2.400 m³/h, požadavek na tepelný výkon (elektrický popř. vodní) je cca 5,5 kW. Sání čerstvého vzduchu se předpokládá z fasády objektu, jako sací prvek bude navržena protidešťová žaluzie. Po úpravě vzduchu v jednotce bude čerstvý vzduch veden pozinkovaným potrubím do prostor kuchyně. Jako distribuční prvek je uvažována látková kruhová vyústka umístěná pod stropem kuchyně. Pro odvod vzduchu budou navrženy 2 ks nerezových odsavačů par o orientačním rozměru 2000x1000x450. Odsavače par budou vybaveny osvětlením a lapači tuku a budou umístěny nad teplými spotřebiči (sporák, kotle, konvektomat). Dále budou na potrubí osazeny lapače tuku pro prostorové odsávání. Pro výfuk vzduchu bude využit stávající prostup ve stropě, jako výfukový prvek bude použita výfuková hlavice. Do potrubních rozvodů budou navrženy buňkové tlumiče hluku pro eliminaci šíření hluku vzduchotechnickým potrubím. Rekuperační jednotka bude dodána s vestavěnou regulací, která bude zabezpečovat hospodárný provoz jednotky vč. ovládání. Stávající vzduchotechnické zařízení pro kuchyň bude zdemontováno, taktéž bude zdemontováno nefunkční zařízení sloužící pro větrání prádelny. Rozpočet 2015 0,5 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení 08/2015. Předpokládaný termín výběrového řízení 06/2015.

 

ZŠ Javornického čp. 2 – oprava střešních oken

Jedná se o opravu havarijního stavu 5 střešních oken, kde při dešti dochází k zatékání a v zimním období dochází k nadměrnému proudění studeného vzduchu do místností vlivem netěsností oken. Stávající dřevěné výplně okenních otvorů budou nahrazeny opět dřevěnými výrobky, jež budou splňovat součinitel tepelného prostupu v souladu s požadavky ČSN Tepelné ochrany budov. Rozpočet 2015 0,3 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení 07/2015. Předpokládaný termín výběrového řízení 06/2015.

 

ZŠ Javornického – zateplení školní družiny čp. 350

Předmětem stavby je výměna střešní krytiny, zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem z důvodu snížení energetické náročnosti budovy družiny. Rozpočet 2015 0,8 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení 08/2015. Předpokládaný termín výběrového řízení 07/2015.

 

ZŠ Jiráskova-rekonstrukce sociálních zařízení

Předmětem akce je rekonstrukce sociální zařízení pro žáky a učitele v 1. a 2. NP ve starém objektu ZŠ. Zpracování PD. Rozpočet 2015 1 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení 08/2015. Předpokládaný termín výběrového řízení 07/2015.

 

SŠZ a DM – nátěr střech – domov mládeže, sportovní hala

Příprava zadání zpracování rozpočtu. Rozpočet 2015 0,3 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení 09/2015. Předpokládaný termín výběrového řízení 07/2015.

 

Mikádo – opravy objektu čp. 190

Příprava zadání rozpočtu na opravu střechy v nezbytném rozsahu. Zatím má OIN nabídku od klempíře za komplet novou střechu. Příprava výkazu výměr pouze na opravy střechy a balkonu. Rozpočet 2015 0,4 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení 09/2015. Předpokládaný termín výběrového řízení 07/2015.

 

Krytý plavecký bazén – přeložka plynovodu

Na základě Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení se společností RWE dojde v r. 2015 k přeložce NTL plynovodu za tělocvičnou čp. 62 v ul. Husova. Probíhá soutěž na zhotovitele PD. Rozpočet 2015 0,5 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení 11/2015. Předpokládaný termín výběrového řízení 10//2015.

 

Oprava Choceňské věže

Krov choceňské věže bude pietně obnoven za použití tradičních materiálů a tradičních řemeslných postupů (tradiční opracování dřeva a tradiční tesařské spoje). Střešní plášť věže bude obnoven ze štípaného modřínového šindele. Pro veškeré nově prováděné oplechování bude použit měděný plech. Nová střešní krytina bude opatřena lněnou fermeží. Po tesařské opravě krovu a provedení nové krytiny bude provedena horkovzdušná termosanace krovu. Součástí prací bude rovněž restaurování měděné makovice, oplechování hrotnice a měděné korouhvičky. Na věž bude osazen nový hromosvod. Fasády choceňské věže budou stabilizovány a konzervovány. Omítky korunní římsy věže budou restaurovány a doplněny. Podnož věže, strop a stěny průchodu věží budou opatřeny novou sušící omítkou. Pískovcové prvky fasády budou restaurovány (okenní ostění, římsy, plastika, pamětní deska). Veškeré truhlářské prvky fasády (okenní a dveřní výplně včetně kování) budou repasovány a případně doplněny. Na okenních parapetech bude obnoven cihelný kryt. Celkové architektonické působení věže zůstane beze změn. Informace o investičních akcích města v roce 2015 naleznete dále na www.vysoke-myto.cz v rozpočtu města na rok 2014, vyhlášená výběrová řízení na dodavatele vyvěšujeme rovněž na úřední desce na www.vysoke-myto.cz. Rozpočet 2015 6,2 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení 08/2015. Předpokládaný termín výběrového řízení 07/2015.

 

Městský klub Vysoké Mýto – výměna oken

Stavba řeší nevyhovující tepelně technický stav objektu – nedostatečné tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí budov, zvláště výplní otvorů v obvodových stěnách. V rámci stavby bude provedena výměna otvorů v obvodových stěnách-oken a výkladce. Jednání se o Dodatku SOD se zhotovitelem. Rozpočet 2015 0,5 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení 07/2015. Výběrové řízení již proběhlo.

 

Oprava střešních oken MěÚ Jiráskova čp. 179

Jedná se o opravu havarijního stavu 20 střešních oken, kde při dešti dochází k zatékání a v zimním období dochází k nadměrnému proudění studeného vzduchu do místností vlivem netěsností oken. Stávající dřevěné výplně okenních otvorů budou nahrazeny opět dřevěnými výrobky, jež budou splňovat součinitel tepelného prostupu v souladu s požadavky ČSN Tepelné ochrany budov. Rozpočet 2015 0,5 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení 07/2015. Předpokládaný termín výběrového řízení 06/2015.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 2. 6. 2015

Způsob odpovědi: písemně, do datové schránky