23. 2. 2016 Informace k smluvním dokumentům, které se týkají letiště

Žádost:

„1. Kdo byl starostou a místostarostou Města a kdo jmenovitě byl v Radě Města (dále jen Rada), která schválila 05.02.1997 usnesení a následně 11.03.1997 Smlouvou o výpůjčce pozemků AEROKLUBU.

 

2. Byl záměr rady Města zveřejněn podle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v tehdejším znění, § 39, odst. 1, na úřední desce města a pokud ano, po jakou dobu.

 

3. Kdo byl starostou a místostarostou Města a kdo jmenovitě byl v Radě, která schválila 26. 11.1977 usnesení č. 44/97 v němž rada souhlasí s pronájmem pozemku parcelní č. 4289/15.

 

4. Byl záměr rady Města zveřejněn, podle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v tehdejším znění, § 39, odst. 1, na úřední desce Města a pokud ano, po jakou dobu.

 

5. Kdo byl starostou a místostarostou Města a kdo jmenovitě byl v Radě, která schválila 29.11.2005 usnesení č. 882/05 týkající se Smlouvou č. 2021/2005 o výpůjčce pozemků AREOKLUBU. (S informací o zveřejnění záměru disponuji).

 

6. Kdo jmenovitě byl v Radě, která schválila 31.12.2009 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2021/2005 kterým bylo ze Smlouvy vyjmuto 119 m2 za účelem umístění dočasné stavby č.p.41. (S informací o tom, že záměr nebyl zveřejněn, čímž byl porušen zákon, disponuji).

 

7. Je neuvěřitelné tvrzení Města, že Stavební úřad stavbu č.p. 41 pouze umísťoval a jiným způsobem, či vydáním jiných stanovisek, rozhodnutí, dokumentů stanovených zákony, před vydáním stavebního povolení UCL/LSÚ 07.04.1999 č.j. 3329/219/99-LSÚ a konečné její kolaudace ÚCL ČR-LSÚ 10.05.2004, se nepodílel, protože nevedl správní řízení. Je neuvěřitelné, že by jakýkoliv úřad, bez přivolení-souhlasu Města povolil jakoukoliv stavbu na pozemcích Města.

Proto opětovně kladu otázku, která by i Město měla zajímat, kdo jmenovitě, kdy a pod jakým č.j. se vyjadřoval, či schvaloval jakýkoliv dokument, týkající se stavby umístěné na pozemku Města.“

 

Upřesnění žádosti o informace:

„1.) Na datum 11.03.1997 nereagujte! Dotazuji se na radu města, pravděpodobně z 05.02.1997,  která schválila usnesení směřující ke Smlouvě ze dne 11.03.1997, ve věci výpůjčky pozemků AEROKLUBU. Pokud je i tato má informace mylná, pak prosím o uvedení správného data konání rady města a čísla usnesení.

 

2, 4) Protože  jsem si nebyl jist správnosti odkazovat se na Zákon čís. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) v pozdějším znění, tak jsem rád využil formulace Zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tak, jak je uváděn ve Stanovisku ke smlouvě o výpůjčce, str.1, poslední odstavec, KVB advokátní kanceláře s.r.o, vaše čj. 055 41 ze dne 17.02.2016. 

 

3) Upřesňuji, že všude kde je v mé žádosti uveden rok 1977, jsem uvažoval o roce 1997.

 

5) Všechny mnou položené otázky směřují k poznání již mnou zapomenutých veřejných informací, a proto by otázky měly znít: Kdo byl starostou a místostarostou města, kdo jmenovitě byl v radě města a kdo jmenovitě hlasoval pro schválení usnesení na radě města dne 05.02.1997, dne 22.12.2009.

 

6) Na datum 31.12.2009 nereagujte! Dotazuji se na Radu města, která schválila 22.12.2009 usnesení 1413/09 směřující k dodatku č.1 ke Smlouvě č.2021/2005.“

 

Způsob podání: písemně, osobně, upřesnění e-mailem 

 

Odpověď:

 

Ad 1) Ve volebním období 1994 – 1998, tedy v době konání jednání rady města dne 5. 2. 1997, vykonával funkci starosty Bohuslav Fencl a místostarostů Vlastimil Stratílek a Mgr. Božena Rejlková. Kromě nich funkci člena rady města vykonávali Josef Bíbus, Mgr. Otakar Klíma, Eva Tomášková a MUDr. Jan Žižka. Vzhledem k tomu, že v zápise z jednání rady města není jmenovitě uváděno, jak který radní hlasoval, není požadovaná informace k dispozici a nelze tedy tuto informaci poskytnout.    

 

Ad 2) Zákon č. 367/1990 Sb. ve znění účinném ke dni přijetí předmětného usnesení, zveřejnění záměru o výpůjčce neukládal. Zda bylo usnesení rady města v této věci vyvěšeno na úřední desce, není známo.

 

Ad 3) Ve volebním období 1994 – 1998, tedy v době konání jednání rady města dne 26. 11. 1997 vykonával funkci starosty Bohuslav Fencl a místostarostů Vlastimil Stratílek a Mgr. Božena Rejlková. Kromě nich funkci člena rady města vykonávali Josef Bíbus, Mgr. Otakar Klíma, Eva Tomášková a MUDr. Jan Žižka.

 

Ad 4) Odpověď na tento dotaz jsme Vám již poskytli v odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů doručené dne 13. 11. 2015, konkrétně v odpovědi na otázku č. 7.

 

Ad 5) Ve volebním období 2002 – 2006, tedy v době konání jednání rady města dne 29. 11. 2005, vykonával funkci starosty Bohuslav Fencl a místostarosty Ing. Martin Krejza. Kromě nich funkci člena rady města vykonávali Jiří Kovařík, Josef Ledajaks, Eva Tomášková, Ervín Perthen a Mgr. Josef Vondráček.

 

Ad 6) Ve volebním období 2006 – 2010, tedy v době konání jednání rady města dne 22. 12. 2009, vykonával funkci starosty Ing. Martin Krejza a místostarosty Ing. František Jiraský. Kromě nich funkci člena rady města vykonávali Eva Tomášková, PaedDr. Jiří Podroužek, Luděk Hejhal, Helena Kejzlarová a Mgr. Jiří Junek. Vzhledem k tomu, že v zápise z jednání rady města není jmenovitě uváděno, jak který radní hlasoval, není požadovaná informace k dispozici a nelze tedy tuto informaci poskytnout.   

 

Ad 7) Odpověď na tento dotaz jsme Vám již poskytli v odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů doručené dne 13. 11. 2015, konkrétně v odpovědi na otázku č. 7. Pro úplnost již poskytnuté informace doplňujeme, že rada města dne 26. 11. 1997 vydala souhlas Aeroklubu Vysoké Mýto s pronájmem za účelem výstavby skladu. Kopie dokumentů – usnesení Rady města č. 44/97 ze dne 26. 11. 1997 a dopis Odboru výstavby a majetku města ze dne 3. 12. 1997 ve věci sdělení o usnesení Rady města Vám byly předány odborem právním a majetkovým Městského úřadu Vysoké Mýto při osobním jednání dne 1. 2. 2016.   

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 9. 3. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem