23. 4. 2020 Řešení průtahů v řízení

Žádost:

Dovoluji si tímto požádat, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o informaci, jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Tím nemyslím v rámci současného korona stavu, to je asi pochopitelné, ale za standardního stavu. Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jim alespoň vytýkány? Hrozí jím snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy? Přijali jste nějaká systémová opatření k řešení situací, kdy úředníci nepostupují v zákonných lhůtách?

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Povinnosti a úkoly úředníků se řídí především Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a Zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Městský úřad Vysoké Mýto je rozdělen do několika odborů dle vykonávaných správních agend. Úředníci, kteří vykonávají správní činnosti na příslušných odborech, musí splňovat zákonné požadavky a plnit úkoly a povinnosti jim uložené. Vedoucí odboru vedle svých agend, které přímo vykonávají, řídí, koordinují a kontrolují činnost u podřízených úředníků. Úředníci jsou kontrolováni svým přímým nadřízeným. Kontrolní činnost vedoucích pracovníků je tedy prvním stupněm provádění interní kontroly dodržování zákonnosti vydávaných rozhodnutí a lhůt, ve kterých jsou vyřizovány.

Pravidelně jsou exponované agendy jako např. stavební úřad, životní prostředí, dopravní agendy, občanské agendy, agenda přestupků apod. podrobovány kontrole z příslušných odborů nadřízeného orgánu, kterým je Krajský úřad Pardubického kraje. Některé agendy jsou kontrolovány přímo i příslušnými ústředními orgány státní správy (tedy ministerstvy) např. odbor dopravy, odbor sociálních věcí. Rovněž je možné s případnou kauzou obeznámit i úřad veřejného ochránce práv. Toto vše jsou externí kontroly na odborné úrovni. Externí laickou kontrolu vykonává v podstatě každý žadatel, či příjemce veřejné správy. V případě, že klient (žadatel) není spokojen se stavem vyřizování své žádosti např. z důvodu průtahů, či nedodržování lhůt a nedostal uspokojivé informace od úředníka, případně jeho vedoucího odboru, může se obrátit na tajemníka městského úřadu, případně starostu města, který stojí v čele městského úřadu. Tajemník městského úřadu má vlastní roční plán kontrol, které je také částečně zaměřen na kontrolu dodržování lhůt (např. zadávání smluv do centrálního registru, kontrola stavu objednávek atd.).

V případě, že interní nebo externí kontrolní systém zjistí porušení povinností úředníka např. i Vámi zmiňované nedodržování lhůt, případně průtahů v řízení, postupují vedoucí pracovníci v souladu s platnými ustanoveními zákoníku práce. Nejčastější sankcí pro chybujícího úředníka může být pohovor nebo písemné upozornění na neplnění pracovních povinností s důsledkem snížení nebo nepřiznání odměny, snížení osobního ohodnocení, případně další postupy volené dle zákoníku práce. Jelikož se jedná spíše o výjimečné případy, nevydal městský úřad samostatný interní předpis k úpravě těchto postupů.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 4. 5. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky