24. 1. 2019 Nahlížení do matrik narození

Žádost:

Z důvodu pátrání po mých předcích Vás tímto žádám o nahlédnutí do těchto matrik, které jsou uloženy ve Vašem úřadu:

  1. OÚ – N – Okresní úřad Vysoké Mýto, územní rozsah Městec, původní signatura: III, rok 1926 – 1934

  2. OÚ – N – Okresní úřad Vysoké Mýto, územní rozsah Městec, původní signatura: IV, rok 1935 – 1942

  3. OÚ – N – Okresní úřad Vysoké Mýto, územní rozsah Městec, původní signatura: V, rok 1943 – 1949

 

Způsob doručení: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Vámi požadované matriky narození jsou v úschově Městského úřadu Vysoké Mýto a jsou uloženy v jeho matričním archivu. V případě nahlížení do matričních knih se informace poskytují podle speciálního zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 25 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství a 30 let u knihy úmrtí. V případě, že od dotčeného zápisu v matriční knize uplynula zákonem stanovená lhůta, může do takového zápisu v matriční knize nahlédnout jakákoliv fyzická osoba, a to, aniž by musela prokazovat příbuzenský vztah k fyzické osobě, na jejíž matriční zápis požaduje nahlížet. Neuplynula-li stanovená lhůta, pak matriční úřad v souladu s § 25 odst. 1, písm. a) zákona č. 301/2000 Sb. povolí nahlédnout do matriky a činit z ní výpisy fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (za členy rodiny se pro účel tohoto zákona považuje manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a dále zplnomocněncům těchto osob.

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy může být podána písemně (s vlastnoručním podpisem), elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), případně též ústně do protokolu. Ustanovení § 25b) zákona č. 301/2000 Sb. neumožňuje vydávání doslovného výpisu z matriční knihy.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 6. 2. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem