24. 10. 2023 Příprava Změny č. 1 územního plánu Zádolí

Žádost:
1. Žádám o informace, zda Městský úřad Vysoké Mýto projednal moji námitku ke Změně č. 1 územního plánu Zádolí, kterou jsem osobně doručila dne 2.8.2023. Zároveň žádám o sdělení datumu projednání a výsledku projednání předmětné námitky.
2. Žádám o informace, zda Městský úřad Vysoké Mýto projednal moje připomínky ke Změně č. 1 územního plánu Zádolí, které jsem osobně doručila dne 2.8.2023. Zároveň žádám o sdělení datumu projednání a výsledku projednání předmětných připomínek.

Způsob podání: písemně, e-mailem

Odpověď:
Změna č.1 územního plánu Zádolí je stále v procesu projednání.
Dle § 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb. v rámci přezkumu a odůvodnění návrhu územního plánu pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Návrhy doručí dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání.
Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách ke změně č. 1 územního plánu Zádolí bude vydáno zastupitelstvem obce jako součást změny územního plánu.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 6. 11. 2023
Způsob poskytnutí sdělení: písemně, poštou