24. 4. 2015 Informace o usneseních rady města týkajících se Stezky botanickou zahradou

Žádost:
Žádám o tyto informace týkající investiční akce „Stezka botanickou zahradou“:

1) Kdy a jakými usneseními byla schválena investiční akce „Stezka botanickou zahradou“?
2) Kdy a jakými usneseními bylo schváleno zadání projektové dokumentace f. MDS projekt?
3) Kdy a jakými usneseními bylo schválena realizace jednotlivých etap stavby?

 

Způsob podání: písemně, osobně na podatelnu

 

Odpověď:

Ad 1) Investiční akce „Stezka botanickou zahradou“ byla schválena usnesením rady města č. 209/13 ze dne 13. 2. 2013 viz https://urad.vysoke-myto.cz/usneseni-rady-mesta/8940-usneseni-rm-2013-04-ze-dne-1322013.
Citace usnesení:
„209/13
Rada města schvaluje
investiční záměr na akci „Stezka botanickou zahradou ve Vysokém Mýtě“ dle předloženého návrhu a pokračování přípravy této akce dle investičního záměru, který je přílohou k tomuto usnesení.
Zodpovídá: vedoucí odboru investic
Termín: 30.09.2013″

 

Ad 2) Zadání projektové dokumentace f. MDS projekt s. r. o. je uvedeno ve smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a výběr zhotovitele, která byla schválena usnesením rady města č. 1098/12 ze dne 10. 10. 2012 viz https://urad.vysoke-myto.cz/usneseni-rady-mesta/8757-usneseni-rm-c-2012-34-ze-dne-10102012.

Citace usnesení:
1098/12
Rada města s ch v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto-Město, Försterova 175, IČ: 27487938 na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a výběr zhotovitele na akci: Stezka botanickou zahradou ve Vysokém Mýtě za nabídkovou cenu 88 800,- Kč bez DPH a 106 560,- Kč vč. DPH.
Termín: do 30. 11. 2012
Zodpovídá: vedoucí OIN

 

Ad 3) Realizace jednotlivých etap byla schválena usnesením rady města č. 673/14 ze dne 4. 6. 2014 https://urad.vysoke-myto.cz/usneseni-rady-mesta/9519-usneseni-rm-c-2014-18-ze-dne-462014, tedy schválením uzavření smlouvy o dílo se společností Agile spol. s. r. o. dle zadávací dokumentace vypracované společností MDS projekt s. r. o. Smlouva o dílo obsahuje etapizaci stavby do dvou etap s termínem zahájení a dokončení stavebních prací.
Citace usnesení:
673/14
Rada města schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se společností AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 15030741, jako dodavatelem stavebních prací na akci „Výstavba stezky – Město Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 6 870 027,00 Kč a s DPH činí 8 312 733,00 Kč;
Zodpovídá: vedoucí odboru investic
Termín: 30.06.2014

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 6. 5. 2015
Způsob odpovědi: písemně, poštou