25.1.2013 - Žádost o zaslání investičních plánů pro rok 2013

Žádost:

Žádám o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2013 a budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o

–        název projektu

–        stručný popis projektu

–        rozpočet projektu v mil. Kč

–        plánovaný termín započetí projektu

–        předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

 

Odpověď:

Botanická zahrada – komunikace

Jedná se o vybudování stezky botanickou zahradou, která bude navazovat na stávající chodník v ulici Vladislavova a bude končit v prostoru stávajícího parkoviště naproti sídla společnosti Vodovody a kanalizace v ulici Čelakovská v délce cca 0,450 km. Budou odstraněny stávající poškozené silniční panely, budou provedeny nové podkladní vrstvy a stezka bude provedena s živičným krytem, úprava si vyžádá vybudování nové opěrné zdi a opravy stávající v části stezky, přeložky inž. sítí, kácení několika stromů a zpevnění stávajícího svahu nad řekou v části stezky. Stezka bude sloužit pro pěší a pro bruslení na kolečkových bruslích.

V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení. Předpokládaná rozpočtová částka akce je do 0,9 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 10/2013 a termín realizace 11-12/2013.

Gymnázium – oprava oken

Stávající okna jsou dřevěná, objekt se nachází v městské památkové zóně, město nedostalo od orgánů památkové péče souhlas k jejich nahrazení plastovými. Stávající okna budou obroušena, napuštěna, vytmelena, na části oken bude provedena výměna skel a doplněno kování, okna budou natřena 3 nátěry. Rozpočtové náklady jsou ve výši 1,8 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 4-5/2013 a termín realizace 6-8/2013.

Krytý plavecký bazén – modernizace

Záměrem města je modernizace krytého plaveckého bazénu, rozšíření služeb pro návštěvníky o wellness a tobogán. Modernizace ve vybavení bazénu je navrhována ve vyčleněných částech – uvolněném bytě správce bazénu, ve sporadicky využívané posilovně, tobogán je navrhován přistavět, avšak nástupní plocha se schodišťovou šachtou a s dojezdovým bazénem jsou  navrhovány ve stávající posilovně a v místě nevyužívaného schodiště. Tobogán je určen pro celoroční provoz, technologie provozování přímo navazuje na technologii stávajícího bazénu (upravená voda, vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace), je však řešena samostatná úpravna vody pro tobogán včetně AKU jímky v novém suterénu bezprostředně pod dojezdovým žlabem. Wellness je vybavené vířivkou a čtyřmi kabinami a zážitkovými sprchami Technologie je umístěna v suterénu pod tímto prostorem.

Rozpočtové náklady jsou ve výši 31,0 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 2-4/2013 a termín realizace 2013-2014.

Městský klub Vysoké Mýto – stavební úpravy

Město počítá ve svém rozpočtu na rok 2013 s částkou 3 291 tis. Kč. Navržené úpravy mají v této etapě za cíl revitalizovat prostředí vstupní pasáže M-klubu ve Vysokém Mýtě, které v současné době plně neodpovídá požadavkům na reprezentativní vstup do prostoru společenských sálů a zároveň je cílem projektu zabezpečit dostatečnou kapacitu sociálních zařízení pro nově vybudovaný amfiteátr v prostorách nádvoří M-klubu.

1.NP – Upraven bude vstup do objektu M-klubu z ulice Litomyšlská, kde bude instalována mříž a prosklená stěna s posuvnými dveřmi. Provedeny budou nové nášlapné vrstvy a povrchové úpravy v prostoru vstupní chodby kde je současně navržen i nový architektonický podhled vč. nového osvětlení.

V rámci stavebních úprav v prostorách nádvoří bude kromě zvýšení kapacity sociálního zařízení pro návštěvníky amfiteátru realizováno i WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, které zlepší podmínky pro využití těchto prostor i pro pohybově handicapované spoluobčany.

2.NP – Stavební úpravy se týkají rozšíření stávajících prostor WC mužů.

Součástí stavebních úprav v této etapě bude i výměna nevyhovujících stávajících vnitřních rozvodů (kanalizace, voda, topení, elektro) v řešených prostorách.

Architektonické řešení úprav navrhl ing. arch. Pavel Čížek, dokumentaci pro stavební povolení zpracovala společnost BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto. Nyní se zpracovává projektová dokumentace pro provedení stavby, předběžné rozpočtové náklady se odhadují ve výši 3,9 mil. Kč bez DPH.

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 4-5/2013 a termín realizace 5-8/2013.

Čistící komunální technika

Záměrem města je za účelem snížení emisí polétavého prachu pořídit zametací samosběrný vůz dle technických požadavků Technických služeb Vysoké Mýto. Město pro tento účel obdrželo podporu ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozpočtová částka je ve výši 3,9 mil. Kč. Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 2-6/2013 a termín realizace 10-11/2013.

Kompostárna

Jedná se o vybudování stavby „na zelené louce“ na jihovýchodním okraji města Vysokého Mýta, lokalitě Dráby. Předmětem záměru je vybudování kompostárny, která je vhodným prvkem doplnění integrovaného systému nakládání s odpady, jenž je ve Vysokém Mýtě zaveden. Účelem kompostárny je zpracování biologicky rozložitelného materiálu řízeným aerobním procesem kompostování v pásových hromadách na volné ploše. V rozpočtu města je na tuto akci vyčleněna částka 3,0 mil. Kč.

Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele je 7-10/2013 a termín realizace 2013-2014.

Informace o investičních akcích města v roce 2013 naleznete dále ve schváleném rozpočtu města na rok 2013 uloženém na www.vysoke-myto.cz.

 

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 8. 2. 2013
Způsob poskytnutí informace: datová schránka