26. 4. 2024 Komunikace v Zádolí

Žádost:
Obracím se na Městský úřad Vysoké Mýto a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informací.
1. Žádám o poskytnutí informací, zda Městský úřad Vysoké Mýto prováděl nebo zajišťoval měření pozemní komunikace p.č. 2/2 v k.ú. Zádolí  –  případně  dokumentoval záznamy nebo pořizoval fotodokumentaci uvedené komunikace. Pokud ano, žádám sdělení zjištěných technických údajů a poskytnutí kopií pořízené dokumentace.
2. Žádám o poskytnutí informací, zda Městský úřad Vysoké Mýto prováděl nebo zajišťoval měření, ve kterém zjišťoval vzdálenost umístění rodinného domu č.p. 36 v Zádolí od komunikace  p.č. 333/1 v k.ú. Zádolí –  případně  dokumentoval záznamy nebo pořizoval fotodokumentaci. Pokud ano, žádám sdělení zjištěných technických údajů a poskytnutí kopií pořízené dokumentace.
3. Žádám o sdělení  čísel spisů, které v souvislosti s úpravami dopravních podmínek na komunikaci p.č. 2/2 v k.ú. Zádolí vede  Městský úřad Vysoké Mýto, včetně uvedení čísel jednacích  a názvů jednotlivých dokumentů, které uvedené spisy obsahují.
3. Žádám o sdělení čísel spisů, které v souvislosti s porušováním dopravních podmínek na komunikaci p.č. 2/2 v k.ú. Zádolí vede  Městský úřad Vysoké Mýto, včetně uvedení čísel jednacích  a názvů jednotlivých dokumentů, které uvedené spisy obsahují.
4. Žádám o sdělení zda a jakým konkrétním způsobem Městský úřad Vysoké Mýto  řešil a řeší  porušování dopravních předpisů na komunikaci p.č. 2/2 v k.ú. Zádolí, ke kterému dochází ze strany řidičů nákladních a stavebních vozidel, kteří ignorují dopravní značení a na které Městský úřad Vysoké Mýto opakovaně upozorňuji.
Způsob podání: písemně, e-mailem

Odpověď:
Na základě vaší žádosti vám sdělujeme následující informace.
Ad 1) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend prováděl měření pozemní komunikace na pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta a pořizoval fotodokumentaci uvedené pozemní komunikace. Zadokumentované zjištěné technické údaje jsou zaznamenány v protokolu o kontrole ze dne 19. 2. 2020 pod č.j. MUVM/012624/2020 a v jeho přílohách, kterými je fotodokumentace pozemní komunikace a náčrty příčných řezů pozemní komunikace – viz příloha.  Dále odbor dopravních a správních agend prověřoval ve vazbě na žádost o stanovení místní úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci spočívající v umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 15) s údajem „2,2 m“ nejužší místo předmětné pozemní komunikace na pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta. Za nejužší místo předmětné pozemní komunikace bylo zjištěno místo, kde je z jedné strany stálou překážkou kamenná zídka vyšší než 0,2 m a z druhé strany zářez ve svahu vyšší než 0,2 m. V daném místě byla naměřena volná šířka cca 2,7 m.
Ad 2) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend takové měření neprováděl.
Ad 3) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, stanovil místní úpravu provozu týkající se mimo jiné pozemní komunikace na pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta pod níže uvedenými spisovými značkami:
1) MUVM/049265/2023 obsahující následující dokumenty pod čísly jednacími:
MUVM/049265/2023 – Žádost o stanovení MÚP – na VPÚK v k. ú. a obci Zádolí;
MUVM/050928/2023 Žádost o písemné vyjádření k navržené místní úpravě provozu na VPÚK na p. č. 333/1 a 2/2 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta;
MUVM/051972/2023 – Stanovení místní – Zádolí u Vysokého Mýta, omezení průjezdu – odpověď PČR;
MUVM/056365/2023 – VV – zveřejnění návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na pozemcích p. č. 333/1, 2/2 a 347/1 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta;
MUVM/075255/2023 – VV – OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na pozemcích p. č. 333/1, 2/2 a 347/1 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta – B15.
2) MUVM/23328/2019 obsahující následující dokumenty pod čísly jednacími:
MUVM/23328/2019 – Žádost o stanovení místní úpravy provozu na VPÚK na pozemcích p. č. 2/2 a 347/1 v k. ú. Zádolí;
MUVM/26197/2019 – Žádost o vyjádření k místní úpravě provozu na účelové komunikaci na pozemcích p. č. 2/2 a 347/1 v k. ú. Zádolí;
MUVM/27597/2019 – Stanovení místní – Zádolí u Vysokého Mýta – pozemky parcela číslo 2/2 a 347/1;
MUVM/31333/2019 – VV – zveřejnění návrhu opatření obecné povahy pro stavení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemcích p. č. 2/2 a 347/1 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta;
MUVM/36231/2019 – Vrácení zveřejněné VV OOP k MÚP v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta;
MUVM/36117/2019 – námitka proti stanovení místní úpravy provozu v k. ú. Zádolí;
MUVM/38293/2019 – Výzva k odstranění vad podání námitky proti stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemcích p. č. 2/2 a 347/1 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta;
MUVM/40412/2019 – odstranění vad podání námitky;
MUVM/40869/2019 – VV – Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích na pozemcích p. č. 2/2 a 347/1 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta;
MUVM/42065/2019 – Sdělení k podnětu ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Zádolí;
MUVM/53712/2019 – Vrácení zveřejněného OOP pro stanovení MÚP na VPÚK v Zádolí.
3) MUVM/33589/2018, obsahující následující dokumenty pod čísly jednacími:
MUVM/33589/2018 – Žádost o stanovení MÚP v obci Zádolí – Střihanov – B 13;
MUVM/34185/2018 – VV – zveřejnění návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemcích p. č. 333/1 a 2/2 v k. ú. Zádolí;
MUVM/38646/2018 – Navrácení dokumentu zveřejněného na úřední desce Obecního úřadu Zádolí;
MUVM/40147/2018 – VV – Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci na pozemcích p. č. 333/1 a 2/2 v k. ú. Zádolí;
MUVM/42174/2018 – Navrácení dokumentu zveřejněného na úřední desce Obecního úřadu Zádolí.

Žádná oznámení s porušováním dopravních podmínek Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend neeviduje.

Ad 4) Pokud zdejší správní orgán obdrží oznámení o porušení dopravních předpisů, které je řádně zdokumentováno, pak postupuje v souladu se zákonem číslo 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě v souladu se zákonem číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato řízení jsou zpravidla ukončena uložením sankce.
V souladu s § 8a, odst. 1) InfZ byl v příloze anonymizován osobní údaj (podpis) pověřené osoby výkonem státního dozoru.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 10. 5. 2024
Způsob poskytnutí sdělení: písemně, poštou