26. 5. 2014 Informace o povolení stavby rybníka v obci Rzi

Žádost:

1. Kdo a kdy vydal dodateční povolení stavby ke stavbě rybníka na parcele č. 60/7 v k. ú. Rzi.

2. V případě, že nebylo vydáno dodatečné povolení stavby, tak kdo a kdy vydal rozhodnutí o odstranění stavby a zda stavba byla odstraněna.

3. Zda bylo vedeno přestupkové řízení proti stavební firmě, která stavbu realizovala a proti vlastníkovi pozemku

 

Způsob podání: písemně, poštou

 

Odpověď:

Ad 1) Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), nevedl žádné řízení týkající se umístění stavby na pozemku p.p.č. 60/7 v k.ú. Rzy a nevydal žádné povolení stavby.

Ad 2 – 3) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení, § 104 odst.2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního  zákona a § 15 odst. 1 zákona č.   183/2006 Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (dále jen “stavební zákon“), ve znění pozdějších  předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ( dále jen “správní řád“) nevydal žádné povolení týkající se umístění stavby na pozemku p.p.č. 60/7 v k.ú. Rzy, ani nevedl řízení k jejímu odstranění.

Dále si Vám dovolujeme sdělit, že vzhledem k tomu, že odbor stavebního úřadu a životního prostředí nevedl žádné řízení týkající se umístění stavby na pozemku p.p.č. 60/7 v k.ú. Rzy, nemáme k dispozici žádné tištěné, ani elektronické dokumenty.

Při řešení nepovolené stavby rybníka na pozemku p.p.č. 60/7 v k.ú. Rzy potvrzujeme, že skutečně došlo k neodůvodněné nečinnosti, která byla s příslušnými pracovníky řešena personálně.

 

Závěrem si Vám dovolujeme sdělit, že odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako vodoprávní úřad vypsal na 12. 6. 2014 kontrolní prohlídku, na základě které bude dále postupováno v souladu s platnou legislativou.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 5. 6. 2014

Způsob odpovědi: písemně, do datové schránky