26. 7. 2017 Informace o kontrolách podle § 17 odst. 2 OchOvzd

Žádost:

1) Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 OchOvzd u Vás, jako příslušné obce s rozšířenou působností, bylo podáno?

2) V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle § 17 odst. 2 OchOvzd?

3) V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2 OchOvzd?

4) Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových podstat přestupků uvedených v § 23 OchOvzd na základě provedených kontrol podle § 17 odst. 2 OchOvzd?

5) Jakým způsobem reálně probíhají kontroly přímo v domácnostech prováděné na základě § 17 odst. 2 OchOvzd? (Pokud je odpověď na otázku č. 3 alespoň jeden případ.)

6) Kolikrát orgán ochrany ovzduší využil možnosti vyžádat si od provozovatele stacionárního zdroje informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) OchOvzd?

Všechny výše uvedené otázky se vztahují k období od 1. 1. 2017 dodnes.

 

Způsob doručení: písemně, do datové schránky 

 

 

Odpověď:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace.

1) Městu Vysokému Mýtu jako obci s rozšířenou působností byly od 1. 1. 2017 podány tři podněty k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 OchOvzd.

2) V žádném případě.

3) V žádném případě.

4) Žádná pokuta nebyla uložena.

5) Vzhledem k tomu, že nebyla provedena žádná kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2 OchOvzd., na tuto otázku podle Vašich pokynů neodpovídáme.

6) Orgán ochrany ovzduší využil třikrát možnosti vyžádat si od provozovatele stacionárního zdroje informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) OchOvzd.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 28. 7. 2017

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem