28. 1. 2021 Informace o exekucích ve věci místních poplatků u nezletilým osob

Žádost:

Dovoluji si Vás požádat o informace spočívající ve sdělení:

1) počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných – plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let v době vyměření poplatku nikoliv v době nařízení exekuce) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora;

2) počtu exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) vedených Vaší obcí, v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných – plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let v době vyměření poplatku nikoliv v době nařízení exekuce) a dále ve sdělení čísel jednacích těchto daňových exekucí s uvedením subjektu, který je vymáhá;

3) zda Vaše obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti spočívající v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (pokud jde o poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) a pokud ano, o předložení textu této smlouvy;

4) počtu exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených Vaší obcí v nichž Vaše obec jako oprávněný vymáhá jinou pohledávku než za poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných, kteří byli v době zahájení vymáhání nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let), dále ve sdělení o jaký typ pohledávky se jedná, čísel jednacích těchto exekučních řízeních u konkrétního exekutora.

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky 

 

Odpověď:

K bodům 1–3 vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů sdělujeme, že povinný subjekt nevyměřuje nedoplatek za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích nezletilým osobám, neboť tento poplatek je povinným subjektem vyměřován společně a nerozdílně rodičům. Na základě těchto skutečností povinný subjekt exekuce dle bodů 1–3 neprovádí, a tím pádem ani nepředává k vymáhání. Žádná veřejnoprávní smlouva v tomto smyslu také nebyla uzavřena.

K bodu 4 uvádíme, že povinný subjekt žádné exekuce na nezletilé osoby nevede.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 9. 2. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky