3.10.2013 - Žádost o poskytnutí informací o dopravě ve Vysokém Mýtě

 

 

 

Žádost:

Dovoluji si Vás zdvořile požádat o poskytnutí následujících informací a dokumentů:

      1) Podrobnější průzkum dopravy na celém území Vysokého Mýta (např. dopravní model, sčítání dopravy a podobně, a to včetně dopravy pěší a cyklistické), pokud byl zpracován, případně informace o tom, zda zpracován bude a v jakém termínu.

      2) Dopravní studie okružní křižovatky ulic Husova (l/35) – Dráby – Českých Bratří (tzv. „spirálová křižovatka“)

      3) Studie, případně aktuální fáze projektu „Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě“ a informace o aktuálním stavu projektu/realizace

      4) Informace o aktuálním stavu projektu „Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova“ a o tom, zda bude projekt rozšířen na celé potřebné území, tedy plochu vymezenou ulicemi Žižkova, Jiráskova, Prokopa Velikého a Plukovníka B. Kohouta.

 

Způsob podání žádosti: e-mailem

 

Odpověď:

Ad 1) Podrobnější průzkum dopravy na celém území Vysokého Mýta (např. dopravní model, sčítání dopravy a podobně) nebylo dosud radou města příslušnému odboru zadáno. V roce 2011 byl městem Vysokým Mýtem ve spolupráci s VOSŠ proveden průzkum klidové dopravy v historickém centru Vysokého Mýta, jehož výstupy Vám na přiloženém CD zasílám. Zároveň Vás odkazuji na webovou stránku ŘSD http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx, na které najdete podrobné informace o výsledku celostátního sčítání dopravy v roce 2010. Na této adrese také naleznete informace o intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2010.

 

Ad 2) V souladu s § 11 odst. 2 písm. a) výše zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je poskytnutí studie okružní křižovatky ulic Husova (i/35) – Dráby – Českých Bratří (tzv. „spirálová křižovatka“) třetí osobě vázáno na souhlas jejího pořizovatele. Dne 7. 10. 2013 jsem písemně vyzval společnost Kalahari, a. s., aby jako pořizovatel dokumentace udělila souhlas s jejím poskytnutím. Dovoluji si Vás informovat, že Kalahari, a. s. dne 8. 10. 2013 písemně sdělila, že neudělila souhlas s poskytnutí výše uvedené studie.

Podle nám poskytnutých informací zadalo ŘSD, a. s. zpracovat dokumentaci křižovatky ulic Husova (i/35) – Dráby – Českých Bratří. Tato dokumentace je ve stádiu rozpracování. V této věci se obracejte přímo na jejího zadavatele:

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa: Čerčanská 12

140 00 PRAHA
E-mail: posta@rsd.cz
Telefon: 241 084 111
Datová schránka: zjq4rhz

 

3) Město Vysoké Mýto má zpracovanou projektovou dokumentaci k územnímu řízení na stavbu Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě. Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování vydal 12. 10. 2012 na tuto stavbu územní rozhodnutí. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace ve stupni pro stavební řízení. V příloze přikládám CD s projektovou dokumentací k územnímu řízení na stavbu Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě a s projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení.

 

4) Dne 26. 4. 2013 vzalo město Vysoké Mýto zpět žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova podle dokumentace BKN, a. s.  zpracované 10/2012 pod zak. č. 4134/11D1.  V současné době je zpracovávána nová projektová dokumentace podle zadání rady města č. 582/13 a 583/13 ze dne 6. 5. 2013, které řeší území ohraničené ulicemi Žižkova a Prokopa Velikého a ve druhém směru objekty Domov pro seniory a Hobby nábytek.

Přílohy

 

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 11. 10. 2013
Způsob poskytnutí informace: poštou