3.4.2013 - Žádost o poskytnutí informací o kanalizaci a ČOV Zálší

 

Žádost:

Zdvořile žádáme, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací o kanalizaci a ČOV Zálší.

Hlavně nás zajímají:

–        Parametry ČOV Zálší (umístění a typ čistírny, množství a kvalita vypouštěných předčištěných odpadních vod, kam budou tyto vody z ČOV vypouštěny, platnost povolení k vypouštění vod do vod povrchových).

–        Dle informací co máme povede výtlačný řád z obce Zálší přes parcely na nichž leží rybník Velký Zálešský. Jak byla tato záležitost projednána s námi, jako vlastníky pozemků?

–        Je plánováno nějaké odlehčovací zařízení kanalizace v obci Zálší, které bude napojeno do rybníka Velký Zálešský nebo do nějakého jiného našeho rybníka?

–        Termín zahájení výstavby kanalizace a ČOV.

–        Předpokládaný termín dokončení této akce.

 

Způsob podání žádosti: datová schránka

 

Odpověď:

Vaši žádosti ze dne  2. 4. 2013  o poskytnutí  informací  ke stavbě kanalizace a ČOV Zálší   Vám bohužel nemůžeme vyhovět.  Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí  do dnešního dne neobdržel žádost o povolení k nakládání s vodami  a   o povolení  ke zřízení vodního  díla –  kanalizace a ČOV Zálší.

Na základě našich informací Městský úřad Choceň, odbor výstavby,  vydal  veřejnou vyhláškou  dne  23. 1. 2013 pod č. j. Výst./2286/2012-6 územní rozhodnutí,  kde  RYBÁŘSTVÍ Litomyšl  s. r. o.   mělo postavení účastníka řízení.

Doporučujeme Vám obrátit se na Obec Zálší, příp. na Městský úřad Choceň, odbor výstavby, kde by měla být uložena ověřená projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

 

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 17. 4. 2013
Způsob poskytnutí informace: datová schránka