3. 7. 2023 Archivační lhůta správních aktů

Žádost:
Dle zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následující informace – jaká je archivační lhůta správních aktů (Vámi vydaných rozhodnutí) v elektronické podobě?

Způsob doručení: písemně, do datové schránky

Odpověď:
Ukládací lhůty (skartační lhůty) dokumentů a spisů, a to v digitální i v analogové podobě, se řídí platným spisovým plánem, který vychází z metodických doporučení Ministerstva vnitra. Správní akty včetně vydaných rozhodnutí v agendě přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu jsou ukládány po dobu stanovené pětileté skartační lhůty se skartačním znakem „S“ (stoupa, skartace). Skartační lhůta u těchto dokumentů a spisů počíná běžet od 1. ledna roku následujícího po vyřízení dokumentu a spisu.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 12 7. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky