3. 8. 2020 Nejrůznější informace z oblasti státní správy a samosprávy

Žádost:

Žadatel se domáhá poskytnutí následujících informací

I. Kdy může dojít k nabídce ze strany úřadu k pronájmu nebytových prostor

II. Kdy úřad vydává povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace za účelem provádění stavebních prací (překopy, výkopy, montážní jámy pro vrty apod).

III. Kdy a za jakých podmínek vydává úřad Závazek o záručních podmínkách a vyjádření (souhlas) vlastníka místní komunikace.

IV. Kdy může úřad poskytnout ze svého rozpočtu na žádost žadatele žádost o dotace.

V. Kdy úřad povoluje kácení dřevin rostoucí mimo les a za jakých právních podmínek

VI. Kdy a za jakých právních podmínek může úřad podat nabídku k prodeji nepotřebné věci

VII. Od kdy je možné žádat o podporu z programu COVID – nájemné kým je program notifikován a kdo tuto výzvu zveřejňuje.

 

Způsob doručení: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Ad I) Tato oblast je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ad II) Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace za účelem provádění stavebních prací se vydává na základě žádosti o povolení zvláštního užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace, ke které je konkrétní úřad věcně a místně příslušný, a to dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění. Obsah žádosti je upraven v ustanovení § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

Ad III) Městský úřad jako orgán města vydává vyjádření vlastníka komunikace na základě podané žádosti. Rozsah a forma vyjádření je odpovídající ochraně veřejného zájmu a obsahu podané žádosti.

Ad IV) Žádost o dotaci (programovou nebo individuální) je k dispozici na webových stránkách města Vysokého Mýta www.vysoke-myto.cz – záložka Dotace. Na žádost žadatele poskytne žádost o dotaci kterákoliv referentka odboru školství, kultury a sportu, a to v analogové nebo elektronické podobě. Další informace obsahují Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta zveřejněné na www.vysoke-myto.cz – záložka Dotace, zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Ad V) Řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les je řízením návrhovým (na základě žádosti podané žadatelem), při povolování kácení se postupuje dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Ad VI) Tato oblast je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ad VII) Program COVID – Nájemné je programem Ministerstva průmyslu a obchodu, kompletní informace k programu jsou veřejně dostupné na webových stránkách tohoto ministerstva https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 17. 8. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky