5. 9. 2016 Informace ke stavbě mostu ve Sportovní ulici

Žádost:

V letošním roce proběhla výstavba nového mostu přes rameno řeky Loučné na začátku ulice Sportovní. Stavba nového mostu byla provedena v památkové zóně. V souvislosti s touto stavbou žádám o tyto informace:

1) Žádám o kopii „oznámení účastníkům stavebního řízení“ a o stanoviska účastníků řízení (památkový úřad, povodí Labe a další …)

2) Žádám o kopii „stavebního povolení“ pro tuto stavbu.

3) Pokud stavební řízení neproběhlo, uveďte podle jakého zákona a jakých paragrafů nebylo stavební řízení pro tuto stavbu nutné.

 

Způsob podání: písemně, osobně na podatelně městského úřadu

 

Odpověď:

Ad 1) Město Vysoké Mýto ani Městský úřad Vysoké Mýto neevidují žádné oznámení účastníkům stavebního řízení“ a o stanoviska účastníků řízení (památkový úřad, povodí Labe a další …). K této otázce město Vysoké Mýto vydalo rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.  

Ad 2) Město Vysoké Mýto ani Městský úřad Vysoké Mýto neevidují pro tuto stavbu žádné „stavebního povolení“. K této otázce město Vysoké Mýto vydalo rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.  

Ad 3) Stavební řízení neproběhlo. Ve věci předmětné stavby stavebník informoval ústně před zahájením stavební úřad o záměru provedení udržovacích prací podle § 3, odstavec 4) zákona 183/2006 Sb. v platném znění (dále jen SZ). Na provedení udržovacích prací není potřeba opatření stavebního úřadu. Protože stavebník provedl práce nad rámec udržovacích prací, původní most z důvodu špatného technického stavu odstranil a následně postavil most nový, což bylo zjištěno při podání žádosti o dodatečné povolení stavby, bude následně postupováno podle § 129 a násl. SZ. K vyřízení žádosti o dodatečné povolení stavby je v daném případě věcně příslušný k vedení řízení speciální stavební úřad ve smyslu SZ a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Provedením stavby bez opatření stavebního úřadu vznikl správní delikt podle § 180, odst. 2) písmeno f) a bude se stavebníkem vedeno řízení o správním deliktu. Podle dostupných informací stavebník podal na příslušný úřad žádost o dodatečné povolení, ke které však nepodal veškeré podklady. Proto bude stavebníkovi zaslána výzva k dodání podkladů. Stavebník má zpracovanou projektovou dokumentaci pro dodatečné povolení stavby, zajišťuje stanoviska dotčených orgánů. Na městském úřadě je podaná žádost o vydání souhrnného stanoviska a závazného stanoviska státní památkové péče. Výše uvedená řízení budou v nejbližší době zahájena.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 20. 9. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou