5. 9. 2018 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel písemně e-mailem dne 5. 9. 2018 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požadoval informaci, zde jsou v projektové dokumentaci ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. */* v katastrálním území Zádolí uvedena konkrétní parc. č. stávajících komunikací pro přístup složek integrovaného záchranného systému. Povinný subjekt informoval, že v ní konkrétní parc. č. nejsou uvedena.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 13. 9. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou