7. 3. 2014 Informace o nakládání s komunálním odpadem

Žádost:
Žádám o sdělení následujících informací:
Jakým způsobem má Vaše obec vyřešený systém nakládání s komunálním odpadem, (zejména prosím o informaci, jako obecnou vyhláškou a jakým způsobem je stanoven poplatek za komunální odpad)
Jaká částka je pro občany stanovena jako platba za komunální odpad
Jakou částku celkem obec ročně (prosím o údaj za poslední kalendářní rok, pokud je k dispozici, nebo za rok předcházející) vybere z plateb za komunální odpad
Jak vysoká je pokuta za neuhrazené poplatky za komunální odpad a kolik takových pokut bylo uloženo za období posledních tří let
S kým má Vaše obec uzavřenou smlouvu o likvidaci komunálního odpadu, (prosím i o kopii této smlouvy)
Kolik odpadu ročně vyprodukuje sama obec a jakým způsobem je zajištěna úhrada za likvidaci tohoto odpadu
Jakým způsobem je hrazena likvidace odpadu vyprodukovaného obecním úřadem
Kolik případů nelegálních skládek odpadu řešila Vaše obec v období od 1. 1. 2010 do 1. 1. 2013 (tento bod vypustit u statutárních měst, které se děli na městské části nebo obvody, i s tím bodem to pak poslat jen dvěma částem/obvodům v daném městě)
– V kolika případech se podařilo prokázat spáchání přestupku, (především dle § 47 zákona č. 200/1990 Sb. a zákona č. 128/2000 Sb.), nebo správního deliktu založení černé skládky

– Jaké celkové náklady na likvidaci černých skládek obec vynaložila za toto období
Jaká je podoba systému recyklace komunálního odpadu ve Vaší obci
– Kolik zde existuje míst pro sběr tříděného odpadu volně přístupných na ulici a jaký druh odpadu tam lze umístit
– Kolik se zde nachází sběren odpadu, sběrných dvorů, a jaký druh odpadu vybírají

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Ad 1) Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálního odpadu, která řeší ve městě Vysokém Mýtě systém nakládání s odpadem, je zveřejněna na internetových stránkách města viz https://urad.vysoke-myto.cz/vyhlasky-a-narizeni/8908-vyhlaska-c-52012-o-mistnim-poplatku-z-odpadu. Na ní navazuje vyhláška č. 3/2013, kterou se mění vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za odpad viz https://urad.vysoke-myto.cz/vyhlasky-a-narizeni/9266-vyhlaska-32013-kterou-se-meni-vyhlaska-c-52012-o-mistnim-poplatku-za-odpad .

Ad 2) Vyhláška č. 3/2013, kterou se mění vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za odpad viz https://urad.vysoke-myto.cz/vyhlasky-a-narizeni/9266-vyhlaska-32013-kterou-se-meni-vyhlaska-c-52012-o-mistnim-poplatku-za-odpad stanoví pro občana poplatek za odpad v roce 2014 ve výši 520 Kč.

Ad 3) V roce 2013 představoval příjem města Vysokého Mýta z poplatku za odpad 5 410 084 Kč.

Ad 4) Problematiku neuhrazení poplatku za odpad řeší v článcích 7 a 8 Vyhláška č. 3/2013, kterou se mění vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za odpad viz https://urad.vysoke-myto.cz/vyhlasky-a-narizeni/8908-vyhlaska-c-52012-o-mistnim-poplatku-z-odpadu. Město ukládá zvýšení za neuhrazení poplatku za komunální odpad ve výši 50 % poplatku. V uplynulých třech letech město vydalo 400 platebních výměrů. V jednom platebním výměru bylo zvýšeno za rok 2011 250 Kč a za rok 2012 také 250 Kč.

Ad 5) Likvidací komunálního odpadu pověřilo město Vysoké Mýto svoji příspěvkovou organizaci Technické služby Vysoké Mýto viz Zřizovací listina (příloha).

Ad 6) Město Vysoké Mýto v roce 2013 vyprodukovalo 4117 tun odpadu. Finanční příspěvek na jeho likvidaci je součástí rozpočtu Technických služeb Vysoké Mýto, který na příslušný rok schvaluje a poskytuje město Vysoké Mýto.

Ad 7) Město Vysoké Mýto hradí náklady za likvidaci komunálního odpadu vyprodukovaného městským úřadem Technickým službám Vysoké Mýto na základě uzavřené smlouvy.

Ad 8) Odbor životního prostředí Městského úřadu Vysoké Mýto řešil v období od 1. 1. 2010 do 1. 1. 2013 1 případ údajné nelegální skládky, nepodařilo se prokázat spáchání přestupku, či deliktu. V období od 1. 1. 2010 do 1. 1. 2013 město Vysoké Mýto nevynaložilo na likvidaci černých skládek žádné finanční prostředky.

Ad 9) Technické služby Vysoké Mýto provozují 3 sběrné dvory, veškeré informace naleznete na http://www.tsvmyto.cz/sberne-dvory, popřípadě v sídle Technických služeb, Průmyslová 168
566 01 Vysoké Mýto, telefon: +420 465 420 441, fax: +420 465 420 445, email: tech.sluzby@tsvmyto.cz. Po městě jsou sběrná místa na tříděný odpad, třídí se plast, papír, sklo čiré i barevné, drobná elektrozařízení a staré oděvy, dále se na sběrných dvorech třídí další komodity viz http://www.tsvmyto.cz/sberne-dvory.

Ad 10) Ve městě je 48 sběrných míst volně na ulicích, třídí se plast, papír, sklo čiré i barevné, na několika místech jsou nádoby na drobná elektrozařízení a staré oděvy.

Ad 11) Ve Vysokém Mýtě se nachází 2 sběrné suroviny, které neprovozuje město Vysoké Mýto ani Technické služby Vysoké Mýto, a výše uvedené 3 sběrné dvory provozované Technickými službami. Ve sběrných dvorech jsou vybírány komodity viz informace na http://www.tsvmyto.cz/sberne-dvory.

 

Příloha Zřizovací listina – Technické služby Vysoké Mýto

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 21. 3. 2014

Způsob odpovědi: písemně, e-mailem