7. 4. 2016 Informace o skartačních znacích a skartačních lhůtách

Žádost:

Žádám:

1. uvedení konkrétních příkladů k jednotlivým lhůtám, na základě kterých jsou různé typy dokumentů u tohoto správního orgánu uchovávány (např. dokumenty týkající se vodoprávního povolení – doba skartace 5 let),

2. a dále také prosím o odkazy dle § 6 odst. 2 z. č. 106/1999 Sb., na skartační a spisové řády Vašeho orgánu, pokud jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, popř. žádám o jejich poskytnutí v jiné formě, popř. jiné dokumenty, podle kterých se řídí konkrétní délka a konkrétní podoba uchovávaných datových zpráv, které Váš úřad odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Ad 1) Dokumenty vodoprávního úřadu jsou řazeny do spisů, které jsou označeny skartačními znaky a skartačními lhůtami podle Skartačního a spisového plánu Městského úřadu Vysoké Mýto. Každý spis, i když obsahuje řadu různých dokumentů, má přidělen pouze jeden skartační znak a jednu lhůtu. Tento spis je považován za nedělitelnou jednotku. Stejným skartačním znakem a skartační lhůtou jsou označeny všechny dokumenty zařazené do spisu. Podle dané problematiky mají spisy vodoprávního úřadu přiřazeny následující skartační znaky a skartační lhůty:     

 

230 Vodohospodářské plánování A5
231 Vodní hospodářství-všeobecně  
231.1 Realizace zákona o vodách a souvisejících předpisů V5
231.2 Vodoprávní povolení, souhlasy a vyjádření, evidence vydaných rozhodnutí A5
231.3 Pokuty S5
231.4 Oprávněné prostředky proti rozhodnutí S5
231.5 Vodní toky, čistota potoků a odpadních vod, vypouštění nebezpečných vod V20
231.5.1 Rybníky, nádrže, vodní rekreace (vyjádření, rozhodnutí o povolení kolaudace, revize) V20
231.6 Vodní stráž V5
231.7 Vodohospodářský dozor A10
231.8 Vodohospodářské evidence A50
231.9 Protipovodňová ochrana V10
231.9.1 Povodňový plán obce A5
231.10 Zátopová území V10
233 Vodovody a kanalizace  
233.1 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací A10
233.2 Územně plánovací dokumentace vodovodů a kanalizací A10
233.3 Evidence vodovodů a kanalizací  
233.3.1 Majetková A10
233.3.2 Provozní (záznamy o zdrojích a podzemních vod, výkresová dokumentace, nákladové listy, cenové kalkulace) V10
233.4 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok A10
233.4.1 Výjimky z ochranných pásem A10
233.5 Vodné a stočné S5
233.6 Čistírny odpadních vod a kanalizace V20
233.7 Technický audit vodovodů a kanalizací A5
233.8 Sankce, pokuty S5

 

 

Ad 2) Spisový a skartační řád Městského úřadu Vysoké Mýto je interní dokument sloužící jako vnitřní směrnice a jako takový není veřejně přístupný na internetových stránkách města. Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů § 11, odst 1), písm. a) nemá povinný subjekt povinnost tento dokument zveřejnit a poskytnout. V příloze Vám posíláme Spisový a skartační řád Městského úřadu Vysoké Mýto a jeho přílohu Spisový a skartační plán. Uvedené dokumenty obsahují Vám požadované informace.

Přílohy:

Spisový a skartační řád Městského úřadu Vysoké Mýto470.82 KB

Spisový a skartační plán Městského úřadu Vysoké Mýto478.64 KB

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 12. 4. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem