7. 7. 2021 Informace o vydaných rozhodnutích dle zákona č. 183/2006 Sb.

Žádost:

Žádáme vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

– územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

– územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

– územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

– veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území

– rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)

– územní souhlas, společný územní souhlas

– jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí

– stavební povolení

– stavební ohlášení

– jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení, vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.04.2021 do 30.06.2021 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby:

 

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:

– identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické osoby)

– Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)

– lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)

– druh rozhodnutí

– datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

 

Způsob doručení: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Na základě vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů vám zasíláme informace z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Vysoké Mýto právnickým osobám v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu za období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 týkající se pozemních staveb (budov).

Žadatel: OBEC VRACLAV, IČO 00279749, Vraclav č.p. 66, 565 42 Vraclav

Stavba: Rekonstrukce obecního úřadu ve Vraclavi

Lokalizace stavby: Vraclav č.p. 66, stavba na pozemku st. p. 99, katastrální území Vraclav

Druh rozhodnutí: Stavební povolení

Datum vydání: 14. 4. 2021

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 20. 7. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky