7. 8. 2019 Informace o podnětech o porušování povinností provozovatelů stacionárního zdroje

 

Žádost:

Tímto Vás zdvořile žádám o písemné zodpovězení následujících otázek, a to za období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018. Pokud není uvedeno jinak, odkazují všechny otázky na zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

 

1) Kolik podnětů týkajících se porušování povinností provozovatelů stacionárního zdroje podle § 17 u vás bylo podáno?

2) V kolika případech jste si vyžádali informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích podle § 17 odst. 1 písm. d)? 3) V kolika případech jste si vyžádali doklad o provedení kontroly podle § 17 odst. 1 písm. h)?

4) V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle § 17 odst. 2?

5) V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2?

a. V kolika případech byla kontrola ohlášena předem? V těchto případech prosím o poskytnutí anonymizované verze ohlášení kontroly provozovateli.

b. Ve všech případech provedených kontrol prosím o poskytnutí anonymizované verze protokolu o kontrole ve smyslu § 9 písm. f) a § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to jednotlivě ke každé provedené kontrole.

6) Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových podstat přestupků uvedených v § 23?

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Ad 1) V období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 obdržel jeden podnět týkající porušení povinností provozovatelů stacionárního zdroje dle § 17 zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Ad 2) Z podnětu stěžovatele nebylo možné zjistit původce znečištění ovzduší. Jelikož orgán ochrany ovzduší nezjistil skutečného původce znečištění ovzduší (provozovatele stacionárního zdroje), nemohl proto provést kontrolu či uložit opatření pro zjednání nápravy.

Ad 3) V období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí nevyžádal žádný doklad o provedení kontroly podle § 17 odst. 1 písm. h).

Ad 4) V období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí nezaslal žádné upozornění s poučením podle § 17 odst. 2.

Ad 5) V období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí neprovedl žádnou kontrolu přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2.

Ad a) Žádná kontrola nebyla provedena.

Ad b) Žádná kontrola nebyla provedena.

Ad 6) V období od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí neuložil žádnou pokutu.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 20. 8. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky