8. 12. 2022 Informace o způsobu zadávání veřejných zakázek

Žádost:

S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. Vás tímto žádám o poskytnutí informací dle níže uvedeného. Veškeré níže požadované informace prosím poskytnout pouze za rok 2021 a za rok 2022 (k datu doručení této žádosti).

 

1. Zajišťujete zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci skrze vlastní zaměstnance, anebo si sjednáváte administraci veřejných zakázek externě? Či tyto varianty kombinujete?

Kolik u Vás bylo veřejných zakázek administrovaných skrze externí subjekty v roce 2021, a kolik v roce 2022.

2. Zajišťujete-li zadávání veřejných zakázek ve Vaší organizaci skrze externí administrátory, probíhá toto na základě rámcových smluv, anebo prostřednictvím ad hoc smluv. Či tyto varianty kombinujete?

3. Jaké zřizujete příspěvkové organizace (název; sídlo; účel, pro které jsou zřizovány)?

4. Zřizujete-li příspěvkové organizace prosím o informaci, zda-li tyto zadávají veřejné zakázky skrze vlastní zaměstnance, anebo si sjednávají administraci veřejných zakázek externě. Či tyto varianty kombinují.

5. Pokud si Vámi zřizované příspěvkové organizace sjednávají administraci veřejných zakázek externě, prosím o informaci, zdali toto probíhá na základě rámcových smluv, anebo prostřednictvím ad hoc smluv? Či jsou tyto varianty kombinovány? Kolik veřejných zakázek bylo u Vámi zřizovaných příspěvkových organizací administrováno skrze externí subjekty v roce 2021, a kolik v roce 2022 (k datu doručení této žádosti)?

6. Pokud Vaše organizace zadává veřejné zakázky skrze externí administrátory, prosím o přehled takto administrovaných veřejných zakázek s následujícími údaji:

  • předpokládaná hodnota administrované veřejné zakázky,
  • druh administrované veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce). 

7. Pokud Vámi zřizované příspěvkové organizace zadávají veřejné zakázky skrze externí administrátory, prosím o přehled takto administrovaných veřejných zakázek s následujícími údaji:

  • předpokládaná hodnota administrované veřejné zakázky,
  • druh administrované veřejné zakázky (služby, dodávky, stavební práce).

 

Způsob doručení: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Ad 1) Město Vysoké Mýto kombinuje obě varianty. V roce 2021 město Vysoké Mýto realizovalo 8 veřejných zakázek administrovaných skrze externí subjekty. V roce 2022 realizovalo tímto způsobem 6 zakázek k datu doručení Vaší žádosti.

Ad 2) Zajištění zadávání veřejných zakázek skrze externí administrátory probíhá prostřednictvím ad hoc.

Ad 3) Město Vysoké Mýto zřizuje příspěvkové organizace:

Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace     

Jeronýmova 100, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Organizace poskytuje základní umělecké vzdělávání podle § 109 a podle vzdělávacích programů v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a podle příslušných právních předpisů.

Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvková organizace    

Žerotínova 60, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Organizace byla zřízena za účelem rozvíjení osobnosti dětí předškolního věku, jejich vybavení poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání, získávání informací a učení se v průběhu celého života (podle § 2 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

Štefánikova 397, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Organizace byla zřízena za účelem rozvíjení osobnosti dětí předškolního věku, jejich vybavení poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání, získávání informací a učení se v průběhu celého života (podle § 2 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvková organizace     

Slunečná 220, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Organizace byla zřízena za účelem rozvíjení osobnosti dětí předškolního věku, jejich vybavení poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání, získávání informací a učení se v průběhu celého života (podle § 2 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Mateřská škola Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvková organizace    

Lidická 688, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Organizace byla zřízena za účelem rozvíjení osobnosti dětí předškolního věku, jejich vybavení poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání, získávání informací a učení se v průběhu celého života (podle § 2 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace

Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto

Organizace byla zřízena za účelem rozvíjení osobnosti žáků ve věku povinné školní docházky, jejich vybavení poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání, získávání informací a učení se v průběhu celého života (podle § 2 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace

Javornického 2, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Organizace byla zřízena za účelem rozvíjení osobnosti žáků ve věku povinné školní docházky, jejich vybavení poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání, získávání informací a učení se v průběhu celého života (podle § 2 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace     

Jiráskova 317, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Organizace byla zřízena za účelem rozvíjení osobnosti žáků ve věku povinné školní docházky, jejich vybavení poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání, získávání informací a učení se v průběhu celého života (podle § 2 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace   

Choceňská 190, Vysoké Mýto – Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Organizace uskutečňuje činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání v souladu s právními předpisy, zejména podle § 111 a 118 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a podle příslušných prováděcích právních předpisů.

Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

Gen. Závady 118, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Hlavní účel je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Technické služby Vysoké Mýto

Průmyslová 168, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

lavním účelem zřízené organizace je zabezpečování některých veřejně prospěšných služeb a prací na území města Vysoké Mýto, které by jinak zřizovatel musel provádět sám. Pro naplnění hlavního účelu zřízení se stanoví tyto hlavní předměty činnosti:

Hlavní činnost:

A. Úsek místních a účelových komunikací

–  opravy, údržba a péče o místní a účelové komunikace, chodníky, mosty, lávky, čekárny a veřejná

prostranství

–  svislé a vodorovné dopravní značeni včetně orientačního systému

–  údržba zábradlí a svodidel

–  údržba kanalizačních vpustí

–  vedení pasportu komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to minimálně v rozsahu dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

B. Úsek čištění města

– údržba a vyprazdňování odpadkových košů

 – strojní a ruční čištění komunikaci, veřejných prostranství v majetku zřizovatele

C. Úsek zimní údržby místních komunikací

– zimní údržba chodníků a vozovek na místních komunikacích, schodišť, parkovišť; ruční odstraňování a odvoz sněhu, ruční posypy

– zimní údržba veřejných prostranství apod.

D. Úsek sběru a likvidace komunálního odpadu

– nakládání s komunálními a dále jimi podobnými odpady z činnosti fyzicky podnikajících osob a právnických osob v rámci jejich aktivit na území města Vysokého Mýta, včetně odděleně sbíratelných složek těchto odpadů, nakládání s odpady stavebními a demoličními včetně té části provozu recyklačního střediska a střediska terénní úpravy Dráby, která se týká ostatních aktivit v rámci hlavní činnosti (např. komunikace), nakládání s nebezpečnými odpady; činnost dále zahrnuje provozování sběrných dvorů na území města Vysokého Mýta, zajišťování znovuvyužití materiálů

– shromažďováni, sběr, výkup, třídění, prodej, přeprava a doprava, skladování, úprava, využíváni a zneškodňování komunálního odpadu a odděleně sbíraných složek komunálního odpadu (separovaného sběru)

 – likvidace černých skládek

– provoz kompostárny, tj. štěpkování, zpracování a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, kompostování dřevní hmoty a dalšího rostlinného materiálu včetně prodeje vyrobeného kompostu

E. Úsek veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace

– provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení, dopravní signalizace a slavnostního osvětlení

– inženýrská činnost pro zajištění dodavatelského provádění oprav veřejného osvětlení a světelné  

  dopravní signalizace

– využití sloupů veřejného osvětlení pro poskytování reklamních služeb

F. Úsek zakládání a údržby zeleně

– údržba a výsadba, prořezávky a kácení stromů v rámci veřejné zeleně

 – péče o zeleň v majetku města Vysokého Mýta, údržba stávající zeleně a zakládání nové zeleně  

  včetně parkových úprav

– údržba a provoz květníků, drobných parkových staveb

 – péče o chodníky a stezky související s městskou zelení včetně strojního a ručního čištění

– organizace zastupuje město Vysoké Mýto jako vlastníka pozemku ve správních řízeních ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to včetně poskytování souhlasu s kácením za město Vysoké Mýto jako vlastníka pozemku

G. Úsek provozu městských pohřebišť

– údržba městských pohřebišť včetně úprav hrobů

 – zabezpečení stavební údržby objektů s pohřebišti souvisejícími

– údržba komunikací a zeleně na městských pohřebištích

– péče o vojenské hroby na městských pohřebištích

– v rámci delegovaného práva provádění pronájmu hrobových míst a vedení související evidence

H. Úsek veřejného WC

– komplexní provozování vlastním jménem a na vlastní účet

I. Úsek správy a údržby dětských hřišť

– komplexní provozování a údržba včetně zajištění revizí herních prvků a pískovišť

J. Úsek technické pomoci při pořádání venkovních kulturních a společenských akcí města Vysokého Mýta

– odborné práce související s pořádáním kulturních akcí

K. Úsek provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k rekreaci a rekondici

Tyršova plovárna

-komplexní provozování vlastním jménem a na vlastní účet a údržba (tj. včetně provozu občerstvení a poskytování reklamních služeb)

Krytý plavecký bazén

 – komplexní provozování vlastním jménem a na vlastní účet a údržba (tj. včetně provozu občerstvení a poskytování reklamních služeb)

SPORTCENTRUM

– komplexní provozování sportovního zařízení vlastním jménem a na vlastní účet (tj. včetně provozu občerstvení a poskytování reklamních služeb)

Městský stadion

– provozování a údržba, úhrady za užívání městského stadionu jsou příjmem organizace

Tělocvična v ul. Průmyslová

– provozování a údržba, zahrnující mimo jiné provozování tělocvičny svým jménem a na vlastní účet, úhrady za užívání tělocvičny jsou příjmem organizace, poskytování reklamních služeb

L. Úsek opravárenská dílna

– zajišťování oprav dopravních prostředků a mechanismů pro další činnosti technických služeb

– provoz, opravy a údržba dopravních a mechanizačních prostředků ve vlastnictví organizace a předaných prostředků z vlastnictví zřizovatele do správy

M. Úsek – centrum sociálních služeb

– správa objektu

N. Úsek péče o vodní plochy a vodní zdroje

– údržba a provoz městských fontán a venkovních umělých vodních ploch

– provoz a údržba vodotečí a svodnic pokud nejsou ve správě státní organizace

– stavební údržba objektů s vodními plochami (poldry) pokud nejsou ve správě státní organizace

O. Úsek údržby městského mobiliáře

– instalace a údržba laviček, odpadkových košů, květníků a drobných parkových staveb

– údržba soch a plastik v majetku města

P. Úsek ostatních činností

– převzetí pozemků po dokončení prací na komunikacích a pozemcích ve vlastnictví města (výkopy, užívání veřejného prostranství, atd.)

– převzetí infrastruktury vybudované jinou osobou na základě smluv se zřizovatelem

 – zajištěni investiční činnosti pro vlastní organizaci

 – prodej materiálu získaného při provádění hlavní činnosti – příjmy z prodeje jsou příjmem organizace

– prodej přebytečných materiálových zásob, pokud při svém pořízení byly nakupovány pro hlavní či společně pro hlavní a doplňkovou činnost

– prodej nepotřebného dlouhodobého majetku, pokud byl využíván pro hlavní či společné pro hlavní a doplňkovou činnost

– provoz tržišť

 – provoz a údržba jiného majetku ve vlastnictví organizace

– pronájem nebytových i bytových prostor v areálu organizace v ul. Průmyslová č.p. 168, a to svým jménem a na vlastní účet

Ad 4) Z příspěvkových městských organizací pouze Technické služby Vysoké Mýto obě varianty kombinují. Ostatní zadávají veřejné zakázky skrze vlastní zaměstnance.

Ad 5) Zajištění zadávání veřejných zakázek skrze externí administrátory probíhá v příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto prostřednictvím ad hoc. V příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto byly administrováno skrze externí subjekty 2 zakázky v roce 2021 a 1 v roce 2022 k datu doručení Vaší žádosti. 

Ad 6) Rok 2021:

Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto 1. etapa 46 mil. Kč vč. DPH stavební práce
Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto 2. etapa 14,6 mil. Kč vč. DPH stavební práce
ZUŠ – půdní vestavba multifunkčního prostoru v č.p.100 a 151 13,8 mil. Kč vč. DPH stavební práce
Pražská brána – oprava velké věže 11,8 mil. Kč vč. DPH stavební práce
ZŠ Javornického I. a II. stupeň – rekonstrukce sociálních zařízení 10,6 mil. Kč vč. DPH stavební práce
Dodávka plynu bez stanovení předpokládané hodnoty služby
Dodávka elektřiny bez stanovení předpokládané hodnoty služby
Pojistitel 2,4 mil. Kč bez DPH služby

      Rok 2022:

Šemberovo divadlo – stavební úpravy 28,6 mil. Kč vč. DPH stavební práce
MŠ Slunečná – hospodářský pavilon 10,4 mil. Kč vč. DPH stavební práce
Havlíčkovy sady revitalizace parku – 19,5 mil. Kč vč. DPH stavební práce
Budova bývalé márnice – přestavba + kolumbárium 18,6 mil. Kč vč. DPH stavební práce
Dodávka plynu bez stanovení předpokládané hodnoty služby
Dodávka elektřiny bez stanovení předpokládané hodnoty služby

Ad 7) Rok 2021:

Nákup překopávaček základ kompostu 2 350 000 Kč dodávka
Nákup 2 užitkových vozů Piagio 1 600 000 Kč dodávka

Rok 2022:

Nákup drtiče větví, dřeva a dřev. nábytku 5 805 000 Kč dodávka

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 16. 12. 2022

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem