8. 6. 2023 Ochrana oznamovatelů  

Žádost:
Obracíme se na Vás jako nevládní organizace prosazující principy efektivního a transparentního fungování veřejné správy. Mimo jiné se věnujeme ochraně oznamovatelů jako významnému protikorupčnímu mechanismu. Vzhledem k tomu, že Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) nabyla přímé účinnosti 17. prosince 2021, chceme vyhodnotit dosavadní zkušenosti obcí a pomoci jim v případě potřeby s lepším nastavením vnitřního oznamovacího systému. V této snaze jsme podporováni i gestorem zákona – Ministerstvem spravedlnosti ČR.

V souvislosti s tím bychom Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím rádi požádali o zaslání následujících informací:

1. Vnitřní předpis vaší obce upravující ochranu oznamovatelů podle Směrnice. Pokud je tento předpis dostupný způsobem umožňující dálkový přístup, žádáme pouze o internetový odkaz.

2. Jakými způsoby jsou/byli zaměstnanci informováni o možnosti učinit oznámení podle Směrnice? Například:

i) internetové stránky obce (doplňte, prosím, konkrétní odkaz)

ii) informativní plakát vyvěšený na obecním úřadě nebo místě obvyklém pro informování zaměstnanců obce

iii) školení pro zaměstnance

iv) e-learningový program

v) jiné: uveďte další způsoby

3. Umožňuje vnitřní oznamovací kanál (ve smyslu Kapitoly II Směrnice) vaší obce podávání anonymních oznámení?

4. Uveďte u následujících položek odpovídající počet oznámení, která byla přijata v období od 17.12.2021 do 30. 5.2023:

i) Celkem přijato oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího kanálu:

ii) Celkem přijato relevantních oznámení (všechna oznámení zkrácena o nerelevantní):

iii) Celkem přijato anonymních oznámení:

iv) Celkem vyřízeno relevantních oznámení přijetím opatření:

v) Celkem vyřízeno relevantních oznámení postoupením příslušnému orgánu veřejné moci (např. PČR. Uveďte, prosím, název orgánu):

vi) Počet přijatých relevantních oznámení, které nebyly dosud vyřízeny:

5. Pokud obec obdržela relevantní oznámení, vyberte z následujících oblastí práva (dle čl. 2 Směrnice) ty, jichž se oznámení týkala a uveďte, o kolik oznámení se jednalo. Pokud se jednalo o jinou než uvedenou oblast práva, uveďte ji.

i) zadávání veřejných zakázek;

ii) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu

iii) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy

iv) bezpečnost dopravy;

v) ochrana životního prostředí

vi) radiační ochrana a jaderná bezpečnost;

vii) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat

viii) veřejné zdraví,

ix) ochrana spotřebitele;

x) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,

6. Vyhodnotila obec od zavedení vnitřního oznamovacího systému jeho funkčnost a účinnost? Pokud ano, jakým způsobem?

7. Kdo je jmenován příslušnou osobou (příslušnými osobami) v úřadu (uveďte, prosím, funkční zařazení, např. Vedoucí oddělení interního auditu, právní odbor, externí advokátní kancelář apod.) a v jakém je pracovním či smluvním vztahu?

8. Zúčastnila se osoba pověřená vyřizováním stížností (tzv. příslušná osoba) podle vnitřní směrnice od zavedení vnitřního oznamovacího systému nějakého školení nebo vzdělávacích aktivit v oblasti ochrany oznamovatelů? Pokud ano, uveďte, prosím, název školení a poskytovatele, pokud se jednalo o externí školení.

9. Vede příslušná osoba evidenci nerelevantních podnětů? Postupuje příslušná osoba nerelevantní podněty v případě, že takový podnět upozorní na životní situaci, k jejíž řešení je příslušný některý orgán veřejné moci?

10. Eviduje příslušná osoba anonymní oznámení pro případ, že v budoucnu vyjde najevo identita oznamovatele?

Způsob doručení: písemně, do datové schránky

Odpověď:
Ad 1) Město Vysoké Mýto nemá vnitřní předpis upravující ochranu oznamovatelů podle Směrnice.

Ad 2) Zaměstnanci města Vysokého Mýta byli informováni o možnosti učinit oznámení podle Směrnice prostřednictvím porad vedení města a následně porad jednotlivých odborů a prostřednictvím internetové stránky města Vysokého Mýta https://www.vysoke-myto.cz/mestsky-urad/informace/povinne-informace/oznamovaci-system/.

Ad 3) Ano.

Ad 4)

i) Celkem přijato oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího kanálu: 0

ii) Celkem přijato relevantních oznámení (všechna oznámení zkrácena o nerelevantní): 0

iii) Celkem přijato anonymních oznámení: 0

iv) Celkem vyřízeno relevantních oznámení přijetím opatření: 0

v) Celkem vyřízeno relevantních oznámení postoupením příslušnému orgánu veřejné moci (např. PČR. Uveďte, prosím, název orgánu): 0

vi) Počet přijatých relevantních oznámení, které nebyly dosud vyřízeny: 0

Ad. 5) Město Vysoké Mýto žádné oznámení neobdrželo.

Ad 6) Vzhledem k nulovému využití není potřeba vyhodnocování účinnosti, funkčnost systému je průběžně testována podáváním testovacích oznámení.

Ad 7) Jiří Kořínek, vedoucí odboru vnitřních věcí, zaměstnanec úřadu

Ad 8) Školení „Zákon o ochraně oznamovatele“, CATANIA GROUP s.r.o.

Ad 9) Ano, evidence nerelevantních podnětů je vedena a v případě upozornění na životní situaci jsou tyto podněty předávány na kompetentní místa.

Ad 10) Evidována jsou všechna oznámení, tedy i ta anonymní.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 22. 6. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky