15. 6. 2018 Poskytnutí smluv mezi městem Vysokým Mýtem a Stavebním družstvem Horizont

Žádost:

„1. Žádám o kopie smluv o sdružení mezi Městem-obcí Vysoké Mýto a SBD Stavební bytové družstvo Horizont, včetně všech případných dodatků.

2. Žádám o kopie smluv kupních či smluv o smlouvě budoucí kupní nebo jiné podobné smlouvy, která řeší vypořádaní převodu 51% podílu města-obce na BD nebo případně na jednotlivé členy BD po skončení doby 20 let od kolaudace, pokud takovéto smlouvy existují.

3. V případě, že již došlo k vypořádání a převodu podílu města-obce na BD nebo jeho členy, žádám o sdělení, za jakou částku byl podíl města-obce prodán, převeden nebo darován a kopii smlouvy, která tento převod umožnila.“

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Ad 1) – 3) V příloze zasíláme kopie požadovaných smluv uzavřených mezi městem Vysokým Mýtem a Stavebním bytovým družstvem Horizont:

Příloha č. 1 Smlouva o sdružení mezi městem Vysokým Mýtem a Stavebním bytovým družstvem Horizont ze dne 18. 5. 2001

Příloha č. 2 Smlouva o sdružení mezi městem Vysokým Mýtem a Stavebním bytovým družstvem Horizont ze dne 2. 12. 2002

Příloha č. 3 Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Vysokým Mýtem a Stavebním bytovým družstvem Horizont ze dne 26. 11. 2008

Příloha č. 4 Kupní smlouva o prodeji nemovitosti mezi městem Vysokým Mýtem a Stavebním bytovým družstvem Horizont ze dne 4. 11. 2015

Ad 3) Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy je uzavřena na budoucí prodej všech 17 BJ. Dosud došlo, v souladu s dotačními podmínkami a sděleními poskytovatelů dotací, k převodu podílu na 6 BJ viz příloha č. 4. Kupní cena viz čl. 3 uvedené smlouvy byla 214 661 Kč. 

V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění byly v kopiích dokumentů anonymizovány osobní údaje v rozsahu datum narození a podpis. V uvedeném rozsahu bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 29. 6. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky