28. 1. 2015 Informace o stavebních projektech, hledání lokality pro výstavbu zkušeb. dráhy Iveco ..

Žádost:

 

1.)

Žádám o sdělení investičních plánů města pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2015 a budou financovány z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.  U těchto projektů žádám o název projektu, popis projektu, předpokládaný rozpočet projektu, plánovaný termín zahájení, termín výběrového řízení na dodavatele.

2)

Usnesení č. 129/14 Zastupitelstva města ze dne 20. 8. 2014 „podporuje záměr společnosti Iveco Czech Republic, a. s. realizovat výstavbu testovací dráhy. Město bude spolupracovat na nalezení vhodné lokality“. Žádám o informaci, zda došlo ke vzájemné spolupráci, či zda město hledalo alternativní lokalitu pro výstavbu testovací dráhy odděleně. Dále mě zajímá, jak široké bylo zkoumané území? Vysoké Mýto, okolní obce, okres, kraj? Jaké další, alespoň částečně vhodné lokality krom našeho letiště byly nalezeny?

3)

V případě umístění testovací dráhy soukromého subjektu v prostoru letiště mě zajímá předpokládaný způsob řešení prodeje (převodu, pronájmu,…) městských pozemků a jejich vynětí ze zemědělského půdního fondu tak, aby nebyl porušen § 38, odstavec (1) Zákona o obcích. Ten mj. stanoví: „… Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku…“

4)

Žádám o informaci, zda město uvažuje o nějaké formě vzdělávání (staro)nových zastupitelů ve vztahu k související platné legislativě? Např. o. s. Oživení nabízí samosprávám semináře mj. na témata Rozhodovací procesy obce, Radniční periodika, Střet zájmů a etický kodex,… Za určitých podmínek mohou být tyto semináře částečně, či plně hrazeny z určitých grantových prostředků.

 

Způsob podání: písemně, osobně prostřednictvím podatelny MěÚ

 

Odpověď:

 

Ad bod 1)

 

Na základě Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2015 schválených Zastupitelstvem města Vysokého Mýta 10. 12. 2014 pod č. usnesení 187/14 budou v průběhu rozpočtového provizoria až do schválení řádného rozpočtu města na rok 2015 financovány pouze níže uvedené investiční akce, které jsou spolufinancované dotacemi, nebo dokončované v roce 2015.

 

Název projektu: Botanická zahrada – komunikace  

Popis projektu:

Jedná se o vybudování stezky botanickou zahradou, která bude navazovat na stávající chodník v ulici Vladislavova a bude končit v prostoru stávajícího parkoviště naproti sídla společnosti Vodovody a kanalizace v ulici Čelakovská v délce cca 0,450 km. Budou odstraněny stávající poškozené silniční panely, budou provedeny nové podkladní vrstvy a stezka bude provedena s živičným krytem, úprava si vyžádá vybudování nové opěrné zdi a opravy stávající v části stezky, přeložky inženýrských sítí, kácení několika stromů a zpevnění stávajícího svahu nad řekou v části stezky. Stezka bude sloužit pro pěší a pro bruslení na kolečkových bruslích.

Projektovou dokumentaci vyhotovila firma MDS projekt s. r. o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto.

Předpokládaný rozpočet projektu:

Předpokládané celkové náklady akce 6,87 mil. Kč bez DPH.

Plánovaný termín zahájení:

Stavební práce na 1. etapě byly zahájeny 07/2014, dokončeny 09/2014.

Stavební práce na 2. etapě plynule navazovaly na 1. etapu. V současné době stavební práce probíhají, předpokládané ukončení 02/2015.

Termín výběrového řízení na dodavatele:

Výběrové řízení na výběr dodavatele proběhlo 05/2014 – 06/2014. Realizaci akce provádí stavební společnost AGILE spol. s r. o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí.

 

Název projektu: Kompostárna

Popis projektu:

Jedná se o vybudování stavby „na zelené louce“ na jihovýchodním okraji města Vysokého Mýta, lokalitě Dráby. Předmětem záměru je vybudování kompostárny, která je vhodným prvkem doplnění integrovaného systému nakládání s odpady, jenž je ve Vysokém Mýtě zaveden. Účelem kompostárny je zpracování biologicky rozložitelného materiálu řízeným aerobním procesem kompostování v pásových hromadách na volné ploše.

Projektovou dokumentaci vyhotovila firma Bioprofit s. r. o., Na Dolinách 876/6, 373 72 Lišov.

Předpokládaný rozpočet projektu:

Celková výše nákladů na realizaci stavební části akce byly ve výši 8,67 mil. Kč bez DPH.

Finanční náklady na pořízení techniky byly ve výši 1,57 mil. Kč bez DPH.

Plánovaný termín zahájení:

Stavební práce byly zahájeny 04/2014, dokončeny 10/2014.

Technika byla dodána v termínu 09/2014 – 12/2014.

Termín výběrového řízení na dodavatele:

Výběr dodavatele stavební části a techniky byl proveden 01/2014 – 04/2014.

Realizaci akce týkající se stavební části prováděla firma SAPA-LPJ, spol. s r. o., Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto.

Techniku dodávala firma ENERGREEN PROJEKT s. r. o., Sladkovského 659/40, 779 00 Olomouc.

 

Název projektu: Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová

Popis projektu:

Jedná se o cyklostezku tvořenou jízdním pruhem o šířce 3,0 m o celkové délce cca 2003 m směrem k obci Hrušová. Část cyklostezky bude vedena po stávajících zpevněných pozemních komunikacích, které budou upraveny. Cyklostezka je vedena v těsné blízkosti lesa, na okraji letiště a napojena před obcí Hrušová na místní komunikaci. Mezi cyklostezkou a letištěm bude vybudován plot v délce 1544 m s výškou oplocení 2 m.

Cyklostezka především umožní bezpečnou dopravu cyklistů do zaměstnání z obce Hrušová a dalších obcí z okolí Vysokého Mýta. V současnosti cyklisté používají silnici I/35, která je extrémně zatížená a cyklistická doprava je po této komunikaci značně nebezpečná.

Projektovou dokumentaci vyhotovila firma OPTIMA, spol. s r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto.

Předpokládaný rozpočet projektu:

Rozpočtová částka akce je ve výši 9,41 mil. Kč bez DPH.

Plánovaný termín zahájení:

Akce bude realizována během roku 2015, a to pouze v případě obdržení dotace.

Termín výběrového řízení na dodavatele:

Předpokládaný termín výběru dodavatele 04 – 06/2015.

 

Název projektu: Realizace úspor energií – areál Vraclavská

Popis projektu:

Předmětem plnění akce je snížení energetické náročnosti stavby tělocvičny a klubu mládeže EMKO, a to na základě hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství, jež je zcela nevyhovující z hlediska současných předpisů. Budou zlepšeny parametry obvodových konstrukcí systémem dodatečného vnějšího zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, bude provedena také výměna oken a vnějších dveří.

Projektovou dokumentaci vypracovala projekční kancelář BKN spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto.

Předpokládaný rozpočet projektu:

Předpokládané náklady na provedení stavebních úprav jsou ve výši 4,69 mil. Kč bez DPH.

Předpokládaný termín zahájení:

Stavební práce budou zahájeny 03/2015, předpoklad ukončení 08/2015.

Termín výběrového řízení:

Výběrové řízení na výběr dodavatele proběhlo  07/2014 – 10/2014. Realizaci akce bude provádět stavební společnost AGILE spol. s r. o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí.

 

Název projektu: Regenerace přírodních zahrad mateřských školek

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce zahrad mateřských škol MŠ Kamarádi a MŠ Pod Smrkem, včetně sadových úprav. Projekt je zaměřen na vytvoření přírodních zahrad mateřských školek s použitím přírodních materiálů, ekologických řešení a s důrazem na ekologickou výchovu dětí. Jednotlivé herní prvky budou z přírodních materiálů s přírodním vzhledem, dřevěné se zachováním přírodního tvaru, vzhledu i barvy.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma Zahrady pro radost s. r. o., Blešno 12, 503 46 Blešno.

Předpokládaný rozpočet projektu:

Náklady akce jsou plánovány ve výši 2,08 mil. Kč bez DPH.

Plánovaný termín zahájení:

Realizace akce bude zahájena 02/2015, předpokládaný termín dokončení 07/2015.

Termín výběrového řízení na dodavatele:

Výběrové řízení na výběr dodavatele proběhlo 09/2014 – 10/2014. Akci bude realizovat firma DŘEVOARTIKL, spol. s r. o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo.

 

Název projektu: Vysoké Mýto – dovybavení sběrného dvora ul. Průmyslová

Popis projektu:

Jedná se o zlepšení využití a systému separace sbíraného a tříděného odpadu, dále zajištění zpracování dřevní štěpky pro potřeby kompostování. Součástí dodávky je kontejnerový lis, včetně dvou nádob na papír o objemu 1 100 l, tažený štěpkovač dřevní hmoty a venkovní displej k váze.

Předpokládaný rozpočet projektu:

Náklady na technologické zařízení jsou předpokládány ve výši 1,10 mil. Kč.

Plánovaný termín zahájení:

Akce bude realizována během roku 2015, a to pouze v případě obdržení dotace.

Dodání technologického zařízení se předpokládá v případě obdržení dotace uskutečněno v termínu 03/2015 – 06/2015.

Termín výběrového řízení na dodavatele:

Výběrové řízení na výběr dodavatele proběhlo 10/2014 – 11/2014.

Dodávku bude realizovat firma LUX-PTZ s. r. o., Mlýnská 701, 561 64 Jablonné nad Orlicí.

 

Název projektu: Dopravní průzkum a analýza zátěžových proudů Vysokého Mýta

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zpracování dopravního modelu individuální automobilové dopravy, dopravně-inženýrských analýz, návrhu neinvestičních a investičních opatření pro zlepšení organizace dopravy.

Předpokládaný rozpočet projektu:

Náklady na realizaci projektu ve výši 0,47 mil. Kč bez DPH.

Plánovaný termín zahájení:

Zahájení projektu 09/2014, předpokládané dokončení 01/2015.

Termín výběrového řízení na dodavatele:

Výběrové řízení na výběr dodavatele proběhlo 08/2014 – 09/2015. Realizaci projektu prodání firma Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1.

 

Název projektu:  Městská knihovna – výměna světel 

Popis projektu:

Záměrem projektu je odstranění nevyhovujícího stavu osvětlení v městské knihovně.

V současné době je zpracováván návrh výměny světel projekční kanceláří BKN spol. s r. o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto.

Předpokládaný rozpočet projektu:

Předpokládané náklady jsou ve výši  0,20 mil. Kč s DPH.

Plánovaný termín zahájení:

Zahájení projektu 03/2015 – 04/2015.

Termín výběrového řízení na dodavatele:

Výběrové řízení na výběr dodavatele je plánováno na 03/2015 – 04/2015.

 

Město Vysoké Mýto dále vydalo Rozhodnutí, ve kterém žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podanou 28 1. 2015 podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím částečně odmítlo. Město v Rozhodnutí uvádí, že dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k informacím reálně existujícím. V současné době nemá město schválený rozpočet na rok 2015, ani investiční plán pro rok 2015 a ani seznam stavebních projektů na rok 2015. Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí informací, které bude mít povinný subjekt k dispozici až po schválení řádného rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2015, nemůže být žadateli požadovaná informace poskytnuta v plném rozsahu. Zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta, na kterém bude ke schválení předložen návrh rozpočtu města na rok 2015, se uskuteční 25. března 2015.

 

Ad bod 2)

V souvislosti s usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č. 129/14 ze dne 20. 8. 2014 „Zastupitelstvo města podporuje záměr společnosti Iveco Czech Republic, a. s. realizovat výstavbu testovací dráhy. Město bude spolupracovat na nalezení vhodné lokality“ uložil dne 22. 8. 2014 starosta města Ing. Miloslav Soušek vedoucímu OSÚ a ŽP vytipovat lokality, kde je podle platného ÚP města Vysokého Mýta přípustné vybudování stavby zkušební dráhy společnosti Iveco Czech Republic, a. s. s definovanými parametry, které poskytne firma Optima s. r. o. a tyto vytipované lokality předat vedoucímu OPM. Zároveň starosta Ing. Miloslav Soušek uložil vedoucímu OPM zjistit, zda v lokalitách, kde je dle ÚP města Vysokého Mýta přípustné vybudování stavby zkušební dráhy společnosti Iveco Czech Republic, a. s. s definovanými parametry vlastní město Vysoké Mýto pozemky, na kterých by tuto stavbu bylo možné realizovat. Dále starosta uložil výsledky tohoto zjištění předložit v materiálech ZM konaném 17. 9. 2014. Vedoucí OSÚ a ŽP na základě požadovaných parametrů dráhy prověřil plochy, kde by bylo dráhu možné umístit v souladu s platným územním plánem města Vysokého Mýta a následně písemně informoval, že v platném ÚP Vysoké Mýto se nenachází žádná plocha, která by vyhovovala všem předaným  podmínkám a byla  v souladu s platným ÚP Vysoké Mýto  viz.  přílohy č. 1 – 4.

O této skutečnosti město informovalo vedení společnosti Iveco Czech Republic, a. s. Z výše uvedeného vyplývá, že město Vysoké Mýto hledalo vhodné lokality odděleně v rámci území vymezeném platným ÚP Vysoké Mýto. Dle informace Ing. Luboše Karmína, vedoucího OSÚ a ŽP vyhledávání vhodných lokalit v okolí Vysokého Mýta provedla pro Iveco Czech Republic, a. s. společnost Optima, s. r. o.

 

Ad bod 3)

K této Vaší žádosti uvádíme, že o prodeji nemovitých věcí rozhoduje výlučně zastupitelstvo města zpravidla na návrh zájemce. Ve Vámi uváděné věci nebyl dosud žádný návrh městu Vysokému Mýtu doručen a ani orgány města nepřijaly v této věci žádné usnesení. Z toho vyplývá, že informaci, kterou žádáte, nemá město Vysoké Mýto v současné době k dispozici. K tomuto bodu je vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

Ad bod 4)

Město Vysoké Mýto sjednalo dne 29. 1. 2015 se Svazem měst a obcí České republiky uspořádání vzdělávacího semináře pro členy zastupitelstva města Vysokého Mýta. Vzdělávací seminář je bezplatný a SMO ČR ho ve Vysokém Mýtě uspořádá 20. 5. 2015 v rámci projektu „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec“. Dále město Vysoké Mýto požádalo o zpracování nabídky školení pro zastupitele u společnosti MUNICIPAL – centrum vzdělávání a odborných služeb s. r. o.

Příloha č. 1 a 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 12. 2. 2015

Způsob odpovědi: písemně, poštou