Plchovice

Územní plán Plchovice - právní stav po Změně č.1

Dne 18.6.2008 byl Zastupitelstvem obce Plchovice vydán Územní plán Plchovice. Platnost nabytí účinnosti je od 1.7.2008. Změna č.1 ÚP byla schválena zastupitelstvem dne 10.10.2011. Platnost nabytí účinnosti je od 26.10.2011. Územní plán včetně Změny č.1 a Právního stavu po změně č.1 je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Choceň a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
 Textová část 806.84 Kb
 Hlavní výkres (1 : 5 000) 1.28 Mb
 Hlavní výkres (1 : 2 880) 1.11 Mb
 Koordinační výkres (1 : 5 000) 1.47 Mb
 Výkres širších vztahů (1 : 25 000) 1.28 Mb
 Výkres základního členění území (1 : 5 000) 947.41 Kb
 Výkres koncepce technické infrastruktury – eletrorozvody, plyn (1 : 5 000) 998.13 Kb
 Výkres koncepce technické infrastruktury – vodovod, kanalizace (1 : 5 000) 1.00 Mb
 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5 000) 959.47 Kb
 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1 : 5 000) 983.80 Kb

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Třetí Zpráva o uplatnění ÚP Plchovice 2020843.25 KB

Zpráva o uplatňování územního plánu Plchovice204.5 KB

Druhá zpráva o uplatňování územního plánu Plchovice855.5 KB


Původní územní plán ze dne 1.7.2008
Změna ÚP č.1