17. 8. 2023 Smlouvy mezi městem Vysokým Mýtem a ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. 2001, 2008 a 2009

Žádost:
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí následujících informací:
1) Usnesení rady města Vysoké Mýto ze dne 19. 12. 2001 č. 710/01 včetně předložené podoby smlouvy schválené k uzavření tímto usnesením;
2) Záměr obce ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. pronajmout nemovitý majetek předcházející usnesení dle bodu 1), včetně informací o době vyvěšení záměru na úřední desce obecního úřadu;
3) Usnesení rady města Vysoké Mýto ze dne 9. 12. 2008 č. 1194/08 včetně předložené verze dodatku č. 1 schváleného k uzavření tímto usnesením;
4) Záměr obce ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. pronajmout nemovitý majetek předcházející usnesení dle bodu 3), včetně informací o době vyvěšení záměru na úřední desce obecního úřadu;
5) Usnesení rady města Vysoké Mýto ze dne 26. 5. 2009 č. 593/09 včetně předložené verze dodatku č. 2 schváleného k uzavření tímto usnesením;
6) Záměr obce ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. pronajmout nemovitý majetek předcházející usnesení dle bodu 5), včetně informací o době vyvěšení záměru na úřední desce obecního úřadu;

Způsob doručení: písemně, do datové schránky

Odpověď:
Ad 1) Usnesení rady města Vysoké Mýto ze dne 19. 12. 2001 č. 710/01:
Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Vysokým Mýtem a ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. v předložené podobě. (zveřejněný souhrn usnesení na městských webových stránkách viz https://www.vysoke-myto.cz/wp-content/uploads/2023/02/rm-2001-43-ze-dne-19-12-2001.pdf)

Ad 3) Usnesení rady města Vysoké Mýto ze dne 9. 12. 2008 č. 1194/08:
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.164 o nájmu pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, Ústí nad Orlicí. v předložené verzi. (zveřejněný souhrn usnesení na městských webových stránkách viz  https://www.vysoke-myto.cz/wp-content/uploads/2023/02/rm-2008-41-ze-dne-08-12-2008.pdf)

Ad 5) Usnesení rady města Vysoké Mýto ze dne 26. 5. 2009 č. 593/09:
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.164 o nájmu pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., v předložené verzi. (zveřejněný souhrn usnesení na městských webových stránkách viz https://www.vysoke-myto.cz/wp-content/uploads/2023/02/rm-2009-19-ze-dne-26-05-2009.pdf)

Ad 2), ad 4) a ad 6) Ukládací lhůty (skartační lhůty) dokumentů a spisů, a to v digitální i v analogové podobě, se řídí platným spisovým plánem, který vychází z metodických doporučení Ministerstva vnitra. Záměry obce ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. pronajmout nemovitý majetek předcházející usnesení z roku 2001 dle bodu 1), z roku 2008 dle bodu 3) a z roku 2009 dle bodu 5) byly skartovány, protože jsou ukládány po dobu stanovené pětileté skartační lhůty se skartačním znakem „S“ (stoupa, skartace). Skartační lhůta u těchto dokumentů a spisů počíná běžet od 1. ledna roku následujícího po vyřízení dokumentu a spisu. 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 31. 8. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky