4. 8. 2014 Informace o jednáních města o vybudování zkušební dráhy pro autobusy IVECO

Žádost: 

 

Doslechl jsem se, že vedení Města projednalo s f. IVECO ČR Vys. Myto, vybudování zkušební dráhy pro autobusy IVECO na zdejším letišti. Jedná se pravděpodobně o další utajovaný a úplně netransparentní projekt, protože na stránkách města jsem k tomu nic nenašel.

Žádám proto o tyto informace:

1) Kdo z Města, kde a kým byl pověřen, aby jednal s vedením f. IVECO ČR, Vys. Mýto o vybudování zkušební dráhy pro autobusy na zdejším letišti a to i v případě, že tím bude provoz letiště značně omezen? Žádám o doložení příslušným usnesením, zápisem příp. jiným dokumentem.

2) Kdo z Města jednal s f. IVECO ČR, Vys. Myto v případě, že nebyl nikdo pověřen?

3) Jaký je výsledek jednání s f. Iveco ČR (závěry z jednání) ke dni vaší odpovědi, Žádám o doložení zápisem příp. jiným dokumentem.

 

4) Jaké dalo Město f. IVECO ČR záruky, že se projekt bude realizovat? Žádám opět o doložení.

 

5) Souhlasí Aeroklub s úpravou (příp. vypovězením) dosud platné smlouvy podepsané mezi ním a Městem, bylo to s ním projednáno?

 

6) Proč nejsou dosud žádné informace k tomuto projektu zveřejněny na stránkách města.

 

7) Proč nejsou o projektu průběžně řádně informovány orgány Města, dokonce dosud nic neví ani řada zastupitelů? Jde zatím o tajný projekt, o kterém nemají občané města zatím nic vědět?

 

Způsob podání informace: písemně, osobně na podatelnu

 

Odpověď:

 

Ad 1) Město Vysoké Mýto nemá k dispozici žádné usnesení, zápis, či jiný dokument dokladující pověření k jednání se společností IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. o záměru vybudování zkušební dráhy pro autobusy na zdejším letišti viz Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

 

Ad 2) Vedení společnosti IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. informovalo o záměru vybudování zkušební dráhy pro autobusy na zdejším letišti starostu města Ing. Miloslava Souška při neformálním setkání na pracovním obědě v sídle společnosti. K neformálnímu setkání starosta nepotřebuje pověření žádného orgánu města, je to v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obcích, díl 4, § 103, odst. 1. Starosta města může jednat s kýmkoli, tedy i vedením společnosti IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. o jakýchkoli záležitostech, pokud s jeho jednáním nejsou spojeny žádné právní účinky. Na městském úřadě se uskutečnila další jednání, kterých se kromě zástupců společnosti IVECO CZECH REPUBLIC, a. s., Aeroklubu Vysoké Mýto a společnosti OPTIMA, spol. s r. o. za město účastnili starosta Ing. Miloslav Soušek, místostarosta Ing. František Jiraský, JUDr. Libor Poláček, Ing. Jaromír Andrle, Ing. Pavel Kubeš a dále zastupitelé Mgr. Jan Štangl a MUDr. Jiřina Šafrová. Ne všichni výše uvedení se účastnili všech jednání.

 

Ad 3) Z jednání s vedením společnosti IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. nebyl pořízen žádný úřední zápis, či jiný dokument viz Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace. Jednání dosud nebyla ukončena, a proto nebylo dosaženo žádného konkrétního výsledku.

Ad 4) Město Vysoké Mýto nemá k dispozici žádné dokumenty obsahující záruky poskytnuté společnosti IVECO CZECH REPUBLIC, a. s., že se jeho projekt bude realizovat viz Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

  

Ad 5) Město obdrželo stanovisko Aeroklubu Vysoké Mýto k záměru společnosti IVECO CZECH REPUBLIC, a. s.  Toto stanovisko přikládáme v příloze.

 

Ad) 6 Záměr společnosti IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. není projektem města Vysokého Mýta, město nemá k dispozici žádné tištěné, ani elektronické dokumenty, či jiné podklady o tomto záměru viz Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

 

Ad 7) Záměr společnosti IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. není projektem města Vysokého Mýta, město nemá v současné době k dispozici žádné tištěné, ani elektronické dokumenty, či jiné podklady o tomto záměru viz Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

Starosta města obdržel od ředitele společnosti IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. Ing. Jiřího Vaňka dvě e-mailové zprávy obsahující dopis adresovaný zastupitelům města, první z 28. 7. 2014 a druhý z 8. 7. 2014, tyto dopisy jsou od 8. 7. 2014 zveřejněny na uložišti zastupitelů. Oba dopisy dokládáme v příloze. Zastupitelé města byli o záměru společnosti IVECO CZECH REPUBLIC, a. s. informováni na semináři zastupitelů, který se konal 7. 8. 2014 na městském úřadě. Účast zastupitelů a zaměstnanců městského úřadu dokládáme v příloze prezenční listinou.

Přílohy:

Dopis_ředitele_Iveco_Czech_Republic_z_28.7.2014.pdf1014.39 KB

Dopis_ředitele_Iveco_Czech_Republic_z_8.82014.pdf1.71 MB

Prezenční_listina_semináře_7._8._2014.pdf288.95 KB 

Stanovisko_Aeroklubu_Vysoké_Mýto.pdf402.68 KB

Na žádost o informace resp. dokumenty, které nemá město Vysoké Mýto k dispozici, bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

    

Vyřizující: Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 19. 8. 2014

Způsob odpovědi: písemně, poštou